ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

one

W AH1 N   
196 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -one-, *one*
Possible hiragana form: おね
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one[ADJ] ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว, Syn. single
one[PRON] คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง
one[PRON] คำแทนคำนามที่นำมาก่อน
one[N] เลขหนึ่ง
one[N] สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง
oner[N] คนหรือสิ่งพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)
one-up[VT] ได้เปรียบ, Syn. preceding
one-eye[SL] รูที่ปลายอวัยวะเพศ
one-man[ADJ] เหมาะกับคนคนเดียว, Syn. limited, restricted, single
one-off[IDM] สิ่งที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
one upได้เปรียบ,นำคู่ต่อสู้เพียงหนึ่งคะแนน,แต่ละ
one's(วันซฺ) คำที่แสดงเป็นเจ้าของของone
one-handed(วัน'แฮนดิด) adj. มีมือเดียว,ใช้มือเดียว
one-horse(วัน'ฮอส) adj. ใช้ม้าตาเดียว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,จำกัด -S.,adj. unimportant
one-idead(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
one-ideaed(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
one-liner(วัน'ไล'เนอะ) n. คำคม,ข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมายมากหรือทำให้ชวนหัวเราะ
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว,เข้าข้าง,ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial,unequal
one-up(วัน'อัพ) vt. ทำให้ดีกว่า,ทำให้ได้เปรียบทำให้ได้คะแนนนำหนึ่งคะแนน,อยู่เหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
one(adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว
one(pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
ONE-one-way(adj) ไปทางเดียว
oneness(n) เอกภาพ,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
one address-เลขที่อยู่เดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
one address instructionคำสั่งเลขที่อยู่เดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
one disaster or casualty clauseข้อกำหนดความเสียหายต่อครั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one man one voteคนเดียวเสียงเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
one's complementส่วนเติมเต็มหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
one's complementส่วนเติมเต็มหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-household structureโครงสร้างแบบครัวเรือนเดี่ยว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-parity womanสตรีมีบุตรเกิดรอดคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-party statesประเทศระบบพรรคเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
One party systemsระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
one-dimensional collisionsการชนในหนึ่งมิติ, การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
One-party systemระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียว
ตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
one-to-one functionฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง, y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง    ถ้า f(x1) = f(x2)    แล้ว x1 = x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
one-way tableตารางทางเดียว, ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วเพียงด้านเดียวหรือจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
One Piece (n name ) มังงะ(หนังสือการ์ตูน) ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งมียอดขายอยู่ในลำดับต้นๆของโลก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของลูฟี่ หนุ่มน้อยผู้อยากเป็นจ้าวแห่งโจรสลัด!
one third (phrase ) เศษหนึ่งส่วนสาม, จำนวนทั้งหมดมี 3 ส่วน แต่ต้องการเพียง 1 ส่วนเท่านั้น
one-and-a-half (n ) หนึ่งส่วนกับอีกครึ่งหนึ่ง
Oneirogmophobia (n) what is fear of the wet dream?
oneteen[วัน'ทีน] (n ) สิบเอ็ด
oneteence[วัน'ทีนซฺ] (adv ) สิบเอ็ดครั้ง
oneteenth[วัน'ทีนธฺ'] (adj ) ที่สิบเอ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day.ซักวันนึง The Mark of Nimueh (2008)
One step!ขั้นตอนหนึ่ง! Creed (2015)
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
For the one I loveสำหรับคนที่ฉันรัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
For the one I Ioveสำหรับคนที่ฉันรัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song onlу for youเพลงหนึ่งเฉพาะสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One heart tenderlу beatingหนึ่งหัวใจเต้นละม่อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One loveรักเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One loveรักเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One songเพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Of one loveหนึ่งความรัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oneA beautiful woman was seated one row in front of me.
oneA blister rose on one of her left fingers.
oneAbout one hundred and fifty dollars altogether.
oneAbout one hundred dollars.
oneAbout one hundred people were killed in this accident.
oneAbout one third of the earth's surface is land.
oneAbuse one's authority.
oneA car has one steering wheel.
oneAccomplish one's mission.
oneAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
oneAccording to one legend, it gets its name from a priest.
oneAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สูงศักดิ์[N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ผู้ภักดี[N] loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ผู้ร่วมรายการ[N] participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ผู้รักษาการ[N] one acting temporarily in place of, Syn. คนรักษาการ, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ผู้เรียกร้อง[N] one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้เลี้ยงดู[N] one who looks after/takes care of, Syn. คนเลี้ยงดู, Ant. ผู้ถูกเลี้ยงดู, Example: สุวรรณสามกล่าวว่าตนเองจะเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ทำให้บิดามารดารู้สึกตื้นตันใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
ผู้เหี้ยมโหด[N] one who is cruel, See also: one who is ruthless, Syn. คนเหี้ยมโหด, ผู้โหดเหี้ยม, ผู้โหดร้าย, Ant. ผู้เมตตา, ผู้มีเมตตา, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความเมตตาสงสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ONE W AH1 N
ONE HH W AH1 N
ONEX W AH1 N EH1 K S
ONES W AH1 N Z
ONEY OW1 N IY0
ONEOK OW1 N IY0 AA0 K
ONES' W AH1 N Z
ONEIL OW0 N IY1 L
ONE'S W AH1 N Z
ONEAL OW0 N IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
one (n) wʌn (w uh n)
ones (n) wˈʌnz (w uh1 n z)
ONeill (n) ounˈiːl (ou n ii1 l)
onetime (n) wˈʌn-tˈaɪm (w uh1 n - t ai1 m)
oneness (n) wˈʌn-nɪs (w uh1 n - n i s)
onerous (j) ˈɒnərəs (o1 n @ r @ s)
oneself (prp) wˈʌnsˈɛlf (w uh1 n s e1 l f)
one-eyed (j) wˈʌn-aɪd (w uh1 n - ai d)
one-step (n) wˈʌn-stɛp (w uh1 n - s t e p)
one-time (j) wˈʌn-taɪm (w uh1 n - t ai m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
之一[zhī yī, ㄓ ㄧ, ] one of (sth); one out of a multitude; one (third, quarter, percent etc), #752 [Add to Longdo]
再次[zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ, ] one more time; again; one more; once again, #893 [Add to Longdo]
一边[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while, #1,356 [Add to Longdo]
纷纷[fēn fēn, ㄈㄣ ㄈㄣ, / ] one after another; in succession; one by one, #1,781 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical, #1,880 [Add to Longdo]
一方面[yī fāng miàn, ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] one aspect is, #2,325 [Add to Longdo]
一面[yī miàn, ㄧ ㄇㄧㄢˋ, ] one side, #2,438 [Add to Longdo]
[, ㄌㄧˊ, ] one thousandth, #3,654 [Add to Longdo]
[, ㄌㄧˊ, / ] one thousandth, #3,654 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)

German-Thai: Longdo Dictionary
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
betonenย้ำ, เน้น
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen
Zitronensäure(n uniq) |die| กรดมะนาว
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oneหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkzettel {m}one in the eye [Add to Longdo]
Einfamilienhaus {n}one family house [Add to Longdo]
Kaff {n}; Kuhdorf {n}one horse town [Add to Longdo]
Schweigeminute {f}one minute silence [Add to Longdo]
anderthalbone and a half [Add to Longdo]
anderthalbfachone and a half times [Add to Longdo]
einanderone another [Add to Longdo]
eineinhalbone an a half [Add to Longdo]
einer nach dem anderenone at a time; one by one [Add to Longdo]
einjährigone year old [Add to Longdo]
hintereinanderone after another [Add to Longdo]
nacheinanderone after another; one after the other [Add to Longdo]
samt und sondersone and all [Add to Longdo]
übereinanderone upon the other [Add to Longdo]
übereinander gelagert; übereinandergelagert [alt]one superimposed on the other [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クローン[くろーん, kuro-n] clone [Add to Longdo]
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -one \-one\ ([=o]n). [From Gr. -w`nh, signifying, female
   descendant.] (Chem.)
   A suffix indicating that the substance, in the name of which
   it appears, is a ketone; as, acetone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -one \-one\ suff. (Chem.)
   A termination indicating that the hydrocarbon to the name of
   which it is affixed belongs to the fourth series of
   hydrocarbons, or the third series of unsaturated
   hydrocarbons; as, nonone. [archaic]
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\ (w[u^]n), a. [OE. one, on, an, AS. [=a]n; akin to D.
   een, OS. [=e]n, OFries. [=e]n, [=a]n, G. ein, Dan. een, Sw.
   en, Icel. einn, Goth. ains, W. un, Ir. & Gael. aon, L. unus,
   earlier oinos, oenos, Gr. o'i`nh the ace on dice; cf. Skr.
   [=e]ka. The same word as the indefinite article a, an. [root]
   299. Cf. 2d {A}, 1st {An}, {Alone}, {Anon}, {Any}, {None},
   {Nonce}, {Only}, {Onion}, {Unit}.]
   1. Being a single unit, or entire being or thing, and no
    more; not multifold; single; individual.
    [1913 Webster]
 
       The dream of Pharaoh is one.     --Gen. xli.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       O that we now had here
       But one ten thousand of those men in England.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Denoting a person or thing conceived or spoken of
    indefinitely; a certain. "I am the sister of one Claudio"
    [--Shak.], that is, of a certain man named Claudio.
    [1913 Webster]
 
   3. Pointing out a contrast, or denoting a particular thing or
    person different from some other specified; -- used as a
    correlative adjective, with or without the.
    [1913 Webster]
 
       From the one side of heaven unto the other. --Deut.
                          iv. 32.
    [1913 Webster]
 
   4. Closely bound together; undivided; united; constituting a
    whole.
    [1913 Webster]
 
       The church is therefore one, though the members may
       be many.               --Bp. Pearson
    [1913 Webster]
 
   5. Single in kind; the same; a common.
    [1913 Webster]
 
       One plague was on you all, and on your lords. --1
                          Sam. vi. 4.
    [1913 Webster]
 
   6. Single; unmarried. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Men may counsel a woman to be one.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: One is often used in forming compound words, the
      meaning of which is obvious; as, one-armed, one-celled,
      one-eyed, one-handed, one-hearted, one-horned,
      one-idead, one-leaved, one-masted, one-ribbed,
      one-story, one-syllable, one-stringed, one-winged, etc.
      [1913 Webster]
 
   {All one}, of the same or equal nature, or consequence; all
    the same; as, he says that it is all one what course you
    take. --Shak.
 
   {One day}.
    (a) On a certain day, not definitely specified, referring
      to time past.
      [1913 Webster]
 
         One day when Phoebe fair,
         With all her band, was following the chase.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
    (b) Referring to future time: At some uncertain day or
      period in the future; some day.
      [1913 Webster]
 
         Well, I will marry one day.    --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\ (w[u^]n), indef. pron.
   Any person, indefinitely; a person or body; as, what one
   would have well done, one should do one's self.
   [1913 Webster]
 
      It was well worth one's while.      --Hawthorne.
   [1913 Webster]
 
      Against this sort of condemnation one must steel one's
      self as one best can.          --G. Eliot.
   [1913 Webster]
 
   Note: One is often used with some, any, no, each, every,
      such, a, many a, another, the other, etc. It is
      sometimes joined with another, to denote a reciprocal
      relation.
      [1913 Webster]
 
         When any one heareth the word.   --Matt. xiii.
                          19.
      [1913 Webster]
 
         She knew every one who was any one in the land of
         Bohemia.              --Compton
                          Reade.
      [1913 Webster]
 
         The Peloponnesians and the Athenians fought
         against one another.        --Jowett
                          (Thucyd. ).
      [1913 Webster]
 
         The gentry received one another.  --Thackeray.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\, n.
   1. A single unit; as, one is the base of all numbers.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing a unit, as 1, or i.
    [1913 Webster]
 
   3. A single person or thing. "The shining ones." --Bunyan.
    "Hence, with your little ones." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He will hate the one, and love the other. --Matt.
                          vi. 24.
    [1913 Webster]
 
       That we may sit, one on thy right hand, and the
       other on thy left hand, in thy glory. --Mark x. 37.
    [1913 Webster]
 
   {After one}, after one fashion; alike. [Obs.] --Chaucer.
 
   {At one}, in agreement or concord. See {At one}, in the
    Vocab.
 
   {Ever in one}, continually; perpetually; always. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {In one}, in union; in a single whole.
 
   {One and one}, {One by one}, singly; one at a time; one after
    another. "Raising one by one the suppliant crew."
    --Dryden.
 
   {one on one} contesting an opponent individually; -- in a
    contest.
 
   {go one on one}, to contest one opponent by oneself; -- in a
    game, esp. basketball.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\, v. t.
   To cause to become one; to gather into a single whole; to
   unite; to assimilite. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The rich folk that embraced and oned all their heart to
      treasure of the world.          --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 one
   adj 1: used of a single unit or thing; not two or more; "`ane'
       is Scottish" [syn: {one}, {1}, {i}, {ane}]
   2: having the indivisible character of a unit; "a unitary
     action"; "spoke with one voice" [syn: {one(a)}, {unitary}]
   3: of the same kind or quality; "two animals of one species"
   4: used informally as an intensifier; "that is one fine dog"
   5: indefinite in time or position; "he will come one day"; "one
     place or another"
   6: being a single entity made by combining separate components;
     "three chemicals combining into one solution"
   7: eminent beyond or above comparison; "matchless beauty"; "the
     team's nonpareil center fielder"; "she's one girl in a
     million"; "the one and only Muhammad Ali"; "a peerless
     scholar"; "infamy unmatched in the Western world"; "wrote
     with unmatchable clarity"; "unrivaled mastery of her art"
     [syn: {matchless}, {nonpareil}, {one(a)}, {one and only(a)},
     {peerless}, {unmatched}, {unmatchable}, {unrivaled},
     {unrivalled}]
   n 1: the smallest whole number or a numeral representing this
      number; "he has the one but will need a two and three to go
      with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I},
      {ace}, {single}, {unity}]
   2: a single person or thing; "he is the best one"; "this is the
     one I ordered"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ONE
     Omnifunctional Networking Environment (Panasonic)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ONE
     Open Network Environment (Netscape)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top