ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nationalité

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nationalité-, *nationalité*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race   FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ความเป็นสากล[n. exp.] (khwām pen sākon) EN: universality   FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
โอนชาฅิ[v. exp.] (ōn chāt) EN: become a naturalized citizen ; change one's nationality ; become nationalized   FR: être naturalisé ; changer de nationalité
โอนสัญชาติ[v. exp.] (ōn sanchāt) EN: change the nationality   FR: changer de nationalité
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship   FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt thai) EN: Thai citizenship   FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top