ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ability

AH0 B IH1 L AH0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ability-, *ability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability(n) ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
ability(n) พรสวรรค์, See also: ที่คงอยู่ตลอดไป, Syn. talent, Ant. inability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent, competence, aptitude
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ, การไร้กำลัง, การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity
excitability(เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้,
impenetrability(อิมเพนนิทระบิล' ลิที) n. การผ่านเข้าไปไม่ได้, การไม่สามารถผ่านเข้าไปได้
improbability(อิมพรอบอะบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
inability(อินอะบิล' ลิที) n. การขาดความสามารถ, การไม่มีความสามารถ, การไร้กำลังหรือปัจจัย, Syn. incapability, incapacity
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้, หนี้เงิน, หนี้สิน, ความรับผิดชอบ, ภาระหน้าที่, ด้านลูกหนี้ของบัญชี, ข้อเสียเปรียบ, ความโน้มเอียง, Syn. accountability
limited liability companyn. บริษัทจำกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
affability(n) ความอ่อนโยน, ความสุภาพ, ความน่ารัก
availability(n) การหาได้ง่าย, การหามาได้
capability(n) ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, ฝีมือ
desirability(n) ความน่ายินดี, ความน่าปรารถนา, ความถูกใจ
disability(n) การไร้ความสามารถ, ความพิการ, การไร้กำลัง
durability(n) ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
improbability(n) ความเป็นไปไม่ได้
inability(n) การไร้กำลัง, การไร้ความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Abilityความสามารถ [การแพทย์]
Ability grouping in educationการจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Ability in childrenความสามารถในเด็ก [TU Subject Heading]
Ability Levels, Classระดับความสามารถของกลุ่มผู้เรียน [การแพทย์]
Ability testingการทดสอบความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability to Initiateความคิดริเริ่มในการเล่น [การแพทย์]
Ability, Influence of age onอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability, Numericalความสามารถทางคณิตศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
this will verify your ability to stay afloat at high speeds.ขั้นตอนนี้ ทดสอบความสามารถ การทรงตัวด้วยความเร็วสูง Spies Like Us (1985)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย Akira (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
They have lost the ability to communicate and reason.'พวกเขาเสียความสามารถ ในการสื่อสารและใช้เหตุผล' Night of the Living Dead (1990)
...no matter how global a perspective we take the 21st century will bring many problems and the ability to solve them......ไม่สำคัญว่าโลกจะมองอย่างไร เราจะต้อง... ...ศตวรรษที่ 21 จะนำมาปัญหามามากมาย... ...และเราจะต้องแก้ไขมัน... April Story (1998)
The ability to let that which does not matter... ..truly slide.ไม่ต้องไปก็ได้นี่ แล้วแต่ Fight Club (1999)
I cannot undermine ability to command loyalty, I cannot undermine ability to command loyalty, Anna and the King (1999)
It's a great thing when you realize you still have... the ability to surprise yourself.มันเป็นเรื่องดีที่คุณรู้ตัวว่ายังมี ความสามารถในการเซอร์ไพรส์ตัวเอง American Beauty (1999)
...disinvesting problems of power... and removing their ability to make us afraid.ขจัดปัญหาของพลัง และปัดเป่าความกลัวของคุณเอง American Beauty (1999)
Why does she have the ability to dance?ทำไมเธอเต้นรำได้ Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abilityAbility alone is not enough.
abilityAbility is the only factor considered in promoting employees.
abilityAbility to operate a computer is critical for this job.
abilityAbility to talk distinguishes human beings from animals.
abilityAdmitting that he is honest, I doubt his ability.
abilityAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
abilityAmericans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
abilityAs a politician, he makes utmost use of his acting ability.
abilityBill won the match, not so much by good luck as by real ability.
abilityBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
abilityCats have the ability to see in the dark.
abilityDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์(n) ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักยภาพ(n) potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai Definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
ขีดความสามารถ(n) capability, See also: ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Example: ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าผู้หญิงมีขีดความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: เกณฑ์กำหนดของความสามารถที่จะทำได้ถึง
ความสามารถ(n) capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ฝีมือ(n) skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai Definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ฝีไม้ลายมือ(n) skill, See also: ability, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีมือ, Example: เรารู้ชัดมาโดยตลอดว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่น, Thai Definition: ความสามารถอันเกิดจากการฝึกฝน
ฟอร์ม(n) ability, Example: หากเขาสามารถโชว์ฟอร์มแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ เขาก็จะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกครั้ง, Thai Definition: ความสามารถ, ความเก่งกล้าสามารถ, Notes: (อังกฤษ)
ศักดิ(n) ability, See also: capability, Syn. ความสามารถ, ศักดิ์
น้ำพักน้ำแรง(n) labor, See also: ability, effort, Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน, Example: เขาสามารถมั่งมีขึ้นมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง, Thai Definition: แรงกำลังที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง
น้ำมือ(n) ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai Definition: ความสามารถในการทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [ f ] ; apoplexie [ f ]
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
ฝีไม้ลายมือ[fīmailāimeū] (n) EN: skill ; ability ; proficiency
การใช้[kān chai] (n) EN: usability  FR: utilisation [ f ] ; emploi [ m ] ; usage [ m ] ; maniement [ m ] ; manipulation [ f ]
การใช้งาน[kān chai-ngān] (n, exp) EN: usability
การขาดความสามารถ[kān khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: disability
การเคลื่อนที่[kān khleūoenthī] (n) EN: movement ; movability ; travel
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān] (n, exp) EN: inability to produce proof
การโอนเอน[kān ōn-ēn] (n) EN: unstability
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[kān prakanphai bukkhon thī sām] (n, exp) EN: personal liability insurance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABILITY AH0 B IH1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ability (n) ˈəbˈɪlɪtiː (@1 b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, ] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just, #148 [Add to Longdo]
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, ] ability; skill; source material; original story, #6,658 [Add to Longdo]
自主权[zì zhǔ quán, ㄗˋ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] ability to make one's own decisions, #17,073 [Add to Longdo]
能耐[néng nài, ㄋㄥˊ ㄋㄞˋ, ] ability; capability, #20,806 [Add to Longdo]
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, ] ability; competence, #23,001 [Add to Longdo]
才智[cái zhì, ㄘㄞˊ ㄓˋ, ] ability and wisdom, #28,994 [Add to Longdo]
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] ability to judge; judgment, #29,147 [Add to Longdo]
笔头[bǐ tóu, ㄅㄧˇ ㄊㄡˊ, / ] ability to write; writing skill; written; in written form, #52,932 [Add to Longdo]
才略[cáilu:e4, ㄘㄞˊlu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, ] ability and sagacity, #77,114 [Add to Longdo]
才识[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, / ] ability and insight, #85,291 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastbarkeit { f }ability to cope with pressure (strain) [Add to Longdo]
Denkvermögen { n } | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason [Add to Longdo]
Durchgängigkeit { f }ability to penetrate [Add to Longdo]
Durchsetzungsvermögen { n }ability to assert oneself [Add to Longdo]
Fähigkeit { f }; Begabung { f }; Befähigung { f }; Vermögen { n } | Fähigkeiten { pl }ability | abilities [Add to Longdo]
Grundsatz der steuerlichen Leistungsfähigkeitability to pay principle [Add to Longdo]
Lieferfähigkeit { f }ability to supply [Add to Longdo]
Zahlungsfähigkeit { f }; Zahlungspotenzial { n }ability to pay [Add to Longdo]
Fähigkeit ist des armen Mannes Reichtum.Ability is the poor man's wealth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) { comp } punctuation capability [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] (n) { comp } addressability [Add to Longdo]
アビリティー[abiritei-] (n) ability [Add to Longdo]
アビリンピック[abirinpikku] (n) ability Olympics (wasei [Add to Longdo]
アフォーダンス[afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
移植性[いしょくせい, ishokusei] portability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ability \A*bil"i*ty\ ([.a]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n.; pl.
   {Abilities} ([.a]*b[i^]l"[i^]*t[i^]z). [F. habilet['e],
   earlier spelling habilit['e] (with silent h), L. habilitas
   aptitude, ability, fr. habilis apt. See {Able}.]
   The quality or state of being able; power to perform, whether
   physical, moral, intellectual, conventional, or legal;
   capacity; skill or competence in doing; sufficiency of
   strength, skill, resources, etc.; -- in the plural, faculty,
   talent.
   [1913 Webster]
 
      Then the disciples, every man according to his ability,
      determined to send relief unto the brethren. --Acts xi.
                          29.
   [1913 Webster]
 
      Natural abilities are like natural plants, that need
      pruning by study.            --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      The public men of England, with much of a peculiar kind
      of ability.               --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Capacity; talent; cleverness; faculty; capability;
     efficiency; aptitude; aptness; address; dexterity;
     skill.
 
   Usage: {Ability}, {Capacity}. These words come into
      comparison when applied to the higher intellectual
      powers. Ability has reference to the active exercise
      of our faculties. It implies not only native vigor of
      mind, but that ease and promptitude of execution which
      arise from mental training. Thus, we speak of the
      ability with which a book is written, an argument
      maintained, a negotiation carried on, etc. It always
      something to be done, and the power of doing it.
      Capacity has reference to the receptive powers. In its
      higher exercises it supposes great quickness of
      apprehension and breadth of intellect, with an
      uncommon aptitude for acquiring and retaining
      knowledge. Hence it carries with it the idea of
      resources and undeveloped power. Thus we speak of the
      extraordinary capacity of such men as Lord Bacon,
      Blaise Pascal, and Edmund Burke. "Capacity," says H.
      Taylor, "is requisite to devise, and ability to
      execute, a great enterprise." The word abilities, in
      the plural, embraces both these qualities, and denotes
      high mental endowments.
      [1913 Webster] Abime

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ability
   n 1: the quality of being able to perform; a quality that
      permits or facilitates achievement or accomplishment [ant:
      {inability}, {unfitness}]
   2: possession of the qualities (especially mental qualities)
     required to do something or get something done; "danger
     heightened his powers of discrimination" [syn: {ability},
     {power}] [ant: {inability}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top