ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การออกเสียง

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การออกเสียง-, *การออกเสียง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การออกเสียงประชามติน. การขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึงประโยชน์ส่วนได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการให้ออกเสียงลงมติโดยตรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonationการออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulationการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, castingการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
issue votingการออกเสียงตามประเด็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthophonyการออกเสียงถูกต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirationการออกเสียงธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
plebisciteการออกเสียงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary articulationการออกเสียงรอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-articulationการออกเสียงร่วม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Articulation disordersการออกเสียงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Promunciation by foreign speakersการออกเสียงโดยผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Pronunciationการออกเสียง [TU Subject Heading]
Stockholders' votingการออกเสียงของผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
Vocalizationการออกเสียงสระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He didn't change his vote. I did.- เขาไม่ได้เปลี่ยนการออกเสียงลงคะแนนของเขา ที่ผมทำ 12 Angry Men (1957)
The vote is ten to two. I'm talking!การออกเสียงลงคะแนนเป็น 10-2 ผมพูด! 12 Angry Men (1957)
The vote is nine to three in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 9-3 ในความโปรดปรานของความผิด 12 Angry Men (1957)
The vote is eight to four in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 8-4 ในความโปรดปรานของความผิด 12 Angry Men (1957)
The vote is now six to six.การออกเสียงลงคะแนนอยู่ในขณะนี้ 6-6 12 Angry Men (1957)
My vote goes to the Duke's candidateการออกเสียงของฉันไปที่ท่านดยุค' s candidate Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Dear President, three votes to oneแด่ประธานาธิบดี, สามการออกเสียงให้สิ่งนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When I got a prize for that recitationเมื่อไรผมจะได้รับรางวัลจากการออกเสียง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
That sliding on the melody you do with the clarinet or you do with your voice.การเล่นสอดกับเสียงประสาน ที่เล่นด้วย คลารีเนท หรือด้วยการออกเสียงThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Excellent pronunciation.- สุดยอดการออกเสียง Pulp Fiction (1994)
They were just about to vote on it.พวกเขาเป็นเพียงเกี่ยวกับ การออกเสียงลงคะแนนในนั้น Dante's Peak (1997)
I thought that we'd, um, start with pronunciation, if that's all right with you.จะเริ่มที่การออกเสียงก่อน ถ้าเธอไม่ว่าอะไรนะ 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การออกเสียง[n.] (kān øksīeng) EN: pronunciation   FR: prononciation [f]
การออกเสียงประชามติ[n. exp.] (kān øksīeng prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[N] การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
anapaest[N] การออกเสียงในภาษาอังกฤษที่สองพยางค์แรกเน้นเสียงเบาตามด้วยหนึ่งพยางค์ที่เน้นเสียงหนัก
articulation[N] การออกเสียง, See also: การออกสำเนียง, Syn. utterance
aspiration[N] การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
diphthong[N] การออกเสียงสระควบ, See also: การออกเสียงอักษรควร, Syn. triphthong, voice
intonate[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
intone[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง, Syn. utter, voice
mispronunciation[N] การออกเสียงผิด, Syn. cacology, misaccentuation
monotone[N] การพูดแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียงแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breve(บรีฟว) n. เครื่องหมายการออกเสียงสั้น,พระราชโองการแรกเริ่ม,เครื่องหมายเน้นเสียง
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
diction(ดิค'เชิน) n. วิธีการใช้คำพูดหรือคำเขียนคำศัพท์,การออกเสียง
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ

English-Thai: Nontri Dictionary
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diction(n) วิธีพูดและเขียน,การออกเสียง,คำศัพท์
elocutionist(n) ผู้ชำนาญในการพูด,ผู้ชำนาญในการออกเสียง
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
pronunciation(n) การออกเสียง
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lawl (n slang ) การออกเสียงคำว่า lol (laugh out loud - หัวเราะเสียงดัง) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA via Makyo No Eru)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top