ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

galaxy

G AE1 L AH0 K S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galaxy-, *galaxy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galaxy(n) กลุ่มดาวกาแล็กซี, Syn. cosmic system, star cluster
galaxy(n) ทางช้างเผือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก

English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appeared that minute, life bearing spores drifting in clouds across a distant galaxy had been touched by unknown rays from a dying sun, and had hatched into a colossal monsterจู่ๆก็พบละอองฟุ้งกระจาย ล่อยลองทั่วอวกาศ สัมผัสกับลำแสงจากดวงอาทิตย์ The Cement Garden (1993)
I protect the galaxy from the threat of invasion... from the evil Emperor Zurg, sworn enemy of the Galactic Alliance.ฉันปกป้องกาแลกซี่เมื่อถูกคุกคาม... จากเจ้าปีศาจจักพรรดิ์ เซิร์ก ศัตรูของชาวกาแลกติก Toy Story (1995)
- and save a galaxy near you!- และช่วยกาแลกซี่ของคุณ Toy Story (1995)
There are four hundred billion stars out there just in our galaxy alone.มี 400,000,000,000 ดาวออกมี เพียงแค่ในกาแล็กซีของ เราเพียงอย่างเดียว Contact (1997)
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา Contact (1997)
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้ Contact (1997)
Super Long Distance Mail Service Distance to Destination: 13477536000000km Estimated time necessary for the arrival of mail: 1 year - 16 days - 12 hours ln 48 hours, this fleet will take a long distance warp to the Sirius Alpha Beta system using a galaxy shortcut anchor.ยานออกจากการวาร์ป Hoshi no koe (2002)
A whole galaxy of things to make a better life on earth.ร้อยแปดพันอย่างที่ทำให้ชีวิตบนโลกนี้ดีขึ้น The Corporation (2003)
If you'll excuse me, I must get back to my galaxy now.ขอโทษนะ,ผมต้องกลับไปยัง แกแล็คซี่ของผมตอนนี้ A Cinderella Story (2004)
And that's our galaxy over here.- จักรวาลไหน I Heart Huckabees (2004)
Flying all around the galaxy looking for anything they could find to burn up.บินไปทั่วแกแล็คซี่.. ..หาอะไรก็ได้ที่จะเผาทำลาย Zathura: A Space Adventure (2005)
What a galaxy of stars we've got on show here.แต่ยังจนกว่าจะตัดสินกัน ที่สนามในบ้านของตัวเองในคืนนี้ Goal II: Living the Dream (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galaxyThere are innumerable stars in the Galaxy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาแล็กซี(n) galaxy, Example: ในจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่หลายกาแล็กซี, Count Unit: กาแล็กซี, Thai Definition: ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ กาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็น เอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราจักร[dārājak] (n) EN: galaxy  FR: galaxie [f]
กาแล็กซี[kālaeksī] (n) EN: galaxy  FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[kālaeksī dam meūt] (n, prop) EN: dark galaxy  FR: galaxie noire [f]
กลุ่มดาวกาแล็กซี[klumdāo kālaeksī] (n) EN: galaxy  FR: galaxie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALAXY G AE1 L AH0 K S IY0
GALAXY'S G AE1 L AH0 K S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galaxy (n) gˈæləksiː (g a1 l @ k s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星系[xīng xì, ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] galaxy, #24,373 [Add to Longdo]
银河系[yín hé xì, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ, / ] galaxy, #34,028 [Add to Longdo]
河外星系[hé wài xīng xì, ㄏㄜˊ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] galaxy, #188,758 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galaxie {f} | Galaxien {pl}galaxy | galaxies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy [Add to Longdo]
ギャラクシー[gyarakushi-] (n) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]
コンパクト銀河[コンパクトぎんが, konpakuto ginga] (n) compact galaxy [Add to Longdo]
セイファート銀河[セイファートぎんが, seifa-to ginga] (n) Seyfert galaxy [Add to Longdo]
渦巻銀河;渦巻き銀河[うずまきぎんが, uzumakiginga] (n) spiral galaxy [Add to Longdo]
渦状銀河[かじょうぎんが;うずじょうぎんが, kajouginga ; uzujouginga] (n) (See 渦巻銀河) spiral galaxy [Add to Longdo]
活動銀河[かつどうぎんが, katsudouginga] (n) active galaxy [Add to Longdo]
銀河[ぎんが, ginga] (n) (1) Milky Way; (2) galaxy; (P) [Add to Longdo]
銀河系[ぎんがけい, gingakei] (n,adj-no) galaxy; galactic system [Add to Longdo]
星雲[せいうん, seiun] (n) (1) nebula; (2) (obs) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galaxy \Gal"ax*y\, n.; pl. {Galaxies}. [F. galaxie, L. galaxias,
   fr. Gr. ? (sc. ? circle), fr. ?, ?, milk; akin to L. lac. Cf.
   {Lacteal}.]
   [1913 Webster]
   1. (Astron.)
 
   1. The Milky Way, that luminous tract, or belt, which is seen
    at night stretching across the heavens, and which is
    composed of innumerable stars, so distant and blended as
    to be distinguishable only with the telescope. --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   2. A very large collection of stars comparable in size to the
    Milky Way system, held together by gravitational force and
    separated from other such star systems by large distances
    of mostly empty space. Galaxies vary widely in shape and
    size, the most common nearby galaxies being over 70,000
    light years in diameter and separated from each other by
    even larger distances. The number of stars in one galaxy
    varies, and may extend into the hundreds of billions.
    [PJC]
 
   3. A splendid or impressive assemblage of persons or things;
    as, a galaxy of movie stars.
    [1913 Webster + PJC] Galban

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 galaxy
   n 1: a splendid assemblage (especially of famous people)
   2: tufted evergreen perennial herb having spikes of tiny white
     flowers and glossy green round to heart-shaped leaves that
     become coppery to maroon or purplish in fall [syn: {galax},
     {galaxy}, {wandflower}, {beetleweed}, {coltsfoot}, {Galax
     urceolata}]
   3: (astronomy) a collection of star systems; any of the billions
     of systems each having many stars and nebulae and dust;
     "`extragalactic nebula' is a former name for `galaxy'" [syn:
     {galaxy}, {extragalactic nebula}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top