Search result for

yd

(53 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yd-, *yd*, y
English-Thai: Longdo Dictionary
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yd[ABBR] หน่วยเป็นหลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
aceydeucy(เอ' ซิดู' ซี) เกมชนิดหนึ่ง backgammon great
achlamydeous(แอคละมิค' เดียส) adj., Bot. ซึ่งไร้ calyx และไร้ corolla
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
alkyd resin(แอล' คิด) chem. resin ชนิดหนึ่งที่ทำสีและตัวยึดติด., Syn. alkyd
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)

English-Thai: Nontri Dictionary
carbohydrate(n) สารคาร์โบไฮเดรต
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daydream(vi) ฝันกลางวัน,ฝันหวาน,คิดฝัน
everyday(adj) ทุกวัน
heyday(n) ความมั่งคั่ง,สมัยรุ่งเรือง
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
hydrant(n) ก๊อกน้ำ
hydrate(n) สารประกอบด้วยน้ำ
hydraulic(adj) ซึ่งใช้กำลังน้ำ
hydrochloric(adj) ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคลอรีน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ Call in the Corporals And Sergeant YDG! Sergeant YDG ♪c.bg_transparentเรียกนายสิบโทและจ่าวายดีจี/c.bg_transparent c.bg_transparentจ่าวายดีจี/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)
♪ That's life in the army! YDG style ♪c.bg_transparentนี่แหละชีวิตในกองทัพ สไตล์วายดีจี/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
อะตอมไฮโดรเจน[n. exp.] (atǿm haidrojēn) FR: atome d'hydrogène [m]
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ไดออกไซด์[n.] (daiøksai) EN: dioxide   FR: dioxyde [m]
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ฝันกลางวัน[v. exp.] (fan klāngwan) EN: daydream   FR: rêvasser
ฟอร์มาลดีไฮด์[n.] (fømāndīhai) EN: formaldehyde   FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
ไฮเดรนเยีย [n.] (haidrēnyīa) EN: Hortensia group, Hydrangea   

CMU English Pronouncing Dictionary
YDSTIE    Y IH1 D S T IY0
YDSTIE    IH1 D S T IY0
YDSTIE'S    Y IH1 D S T IY0 Z
YDSTIE'S    IH1 D S T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yd    (n) (y aa1 d)
yds    (n) (y aa1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae) [Add to Longdo]
アクリルアルデヒド[, akuriruarudehido] (n) acrylic aldehyde [Add to Longdo]
アジサイ科;紫陽花科[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽花) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea [Add to Longdo]
アセトアルデヒド[, asetoarudehido] (n) acetaldehyde [Add to Longdo]
アルキド樹脂[アルキドじゅし, arukido jushi] (n) alkyd resin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]
ハイドラ[はいどら, haidora] hydra [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top