ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abettor

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abettor-, *abettor*
English-Thai: Nontri Dictionary
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยุยง[N] abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ยุยง[] (phū yuyong) EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter   

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abetter \A*bet"ter\, Abettor \A*bet*tor\, n.
   One who abets; an instigator of an offense or an offender.
   [1913 Webster]
 
   Note: The form abettor is the legal term and also in general
      use.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Abettor}, {Accessory}, {Accomplice}.
 
   Usage: These words denote different degrees of complicity in
      some deed or crime. An abettor is one who incites or
      encourages to the act, without sharing in its
      performance. An accessory supposes a principal
      offender. One who is neither the chief actor in an
      offense, nor present at its performance, but accedes
      to or becomes involved in its guilt, either by some
      previous or subsequent act, as of instigating,
      encouraging, aiding, or concealing, etc., is an
      accessory. An accomplice is one who participates in
      the commission of an offense, whether as principal or
      accessory. Thus in treason, there are no abettors or
      accessories, but all are held to be principals or
      accomplices.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abettor
   n 1: one who helps or encourages or incites another [syn:
      {abettor}, {abetter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top