ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permeation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permeation-, *permeation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeation(n) การแพร่กระจาย, See also: การแผ่ซ่าน, Syn. interpenetration, penetration, transmission
permeation(n) การซึมเข้าไป, See also: การแทรกเข้าไปตามรู, การลอดตามช่อง, Syn. diffusion, dispersion, pervasion, saturation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeationการซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeation (n) pˌɜːʳmɪˈɛɪʃən (p @@2 m i ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸透(P);滲透[しんとう, shintou] (n, vs) (1) permeation; penetration; soaking; (2) osmosis; (P) #8,997 [Add to Longdo]
透過[とうか, touka] (adj-na, n, vs) penetration; permeation; transmission #18,175 [Add to Longdo]
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n, vs) { chem } infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]
浸潤[しんじゅん, shinjun] (n, vs) infiltration; permeation [Add to Longdo]
浸入[しんにゅう, shinnyuu] (n, vs) permeation of liquid or gas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeation \Per`me*a"tion\, n.
   The act of permeating, passing through, or spreading
   throughout, the pores or interstices of any substance.
   [1913 Webster]
 
      Here is not a mere involution only, but a spiritual
      permeation and inexistence.       --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permeation
   n 1: the process of permeating or infusing something with a
      substance [syn: {permeation}, {pervasion}, {suffusion}]
   2: mutual penetration; diffusion of each through the other [syn:
     {interpenetration}, {permeation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top