Search result for

a priori

(34 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a priori-, *a priori*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a priori (L.)จากเหตุไปหาผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a priori knowledgeความรู้ก่อนประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've made it a priority to promote more women, but...เราตั้งใจที่จะแต่งตั้งผู้หญิง แต่ Dying Changes Everything (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)
I already sent out a priority, all-agency APB.ผมสั่งเป็นเรื่องเร่งด่วน,ให้ทุกคนทราบแล้ว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'll let the lab know a priority sample's coming.มากพอที่จะรู้ว่ามีคนบ้าแบบนี้อยู่ Cold Comfort (2009)
W-Wait, how can being green not be a priority, Bones?เดี๋ยว... เขาเป็นสีเขียวได้ยังไง ไม่ใช่เรื่องพื้นฐานหรือโบนส์ The Dwarf in the Dirt (2009)
Gemma off the hook for the homicide and reduced time for the club, then you need to make Jimmy a priority.หลุดพ้นจากคดีฆาตกรรม และเรื่องของเวลาที่เหลือน้อยของคนในคลับ งั้นนายจะต้องเห็นเรื่องจิมมี่สำคัญกว่าสิ Bainne (2010)
Air isn't a priority?แอร์มันสำคัญมั้ย? TS-19 (2010)
I understand that you made saving me a priority after I was shot.ฉันเข้าใจว่าคุณช่วยฉันหลังจากฉันโดนยิง Awakening (2010)
Weapons are a priority.บ้านใหม่ของการปลูกพืชไร้ดิน สามารถรอได้ Trial and Error (2010)
After the success of Operation Bartowski, the president made you a priority.หลังความสำเร็จของทีมบาทาวสกี้ ประธานาธิบดีก้ให้อภิสิทธ์คุณ Chuck Versus the Anniversary (2010)
I need a priority response.ผมต้องการกำลังเสริม The Longest Night (2010)
I make it a priority to know where moreau isเป็นงานหลักของผมอยู่แล้ว ที่ต้องรู้ว่ามัวโรอยู่ไหน The Big Bang Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a prioriJob security is a priority over wages.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
ให้ทาง[v. exp.] (hai thāng) EN: yield right of way   FR: céder la priori
ความรู้ก่อนประสบการณ์[n. exp.] (khwāmrū køn prasopkān) EN: a priori ; a priori knowledge   
ในหลักการ[X] (nai lakkān) EN: in principle   FR: en principe ; a priori ; au premier abord

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
a priori    (j) - (ei2 - p r ai2 oo1 r ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability [Add to Longdo]
a priori; von vornherein; mutmaßlich {adv}; ohne Prüfung; ohne Überprüfunga priori [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリオリ[, apuriori] (adj-na,n) a priori (lat [Add to Longdo]
アプリオリ法[アプリオリほう, apuriori hou] (n) {comp} gestalt method; a priori method [Add to Longdo]
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] (n) {comp} gestalt method; a priori method [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, / ] a priori and a posteriori (philosophy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regulative \Reg"u*la*tive\ (r?g"?*l?*t?v), a.
   1. Tending to regulate; regulating. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) Necessarily assumed by the mind as fundamental
    to all other knowledge; furnishing fundamental principles;
    as, the regulative principles, or principles {a priori};
    the regulative faculty. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Note: These terms are borrowed from Kant, and suggest the
      thought, allowed by Kant, that possibly these
      principles are only true for the human mind, the
      operations and belief of which they regulate.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A priori \A` pri*o"ri\ [L. a (ab) + prior former.]
   1. (Logic) Characterizing that kind of reasoning which
    deduces consequences from definitions formed, or
    principles assumed, or which infers effects from causes
    previously known; deductive or deductively. The reverse of
    a posteriori.
    [1913 Webster]
 
   3. (Philos.) Applied to knowledge and conceptions assumed, or
    presupposed, as prior to experience, in order to make
    experience rational or possible.
    [1913 Webster]
 
       A priori, that is, from these necessities of the
       mind or forms of thinking, which, though first
       revealed to us by experience, must yet have
       pre["e]xisted in order to make experience possible.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 a priori
   adv 1: derived by logic, without observed facts [ant: {a
       posteriori}]
   adj 1: involving deductive reasoning from a general principle to
       a necessary effect; not supported by fact; "an a priori
       judgment" [ant: {a posteriori}]
   2: based on hypothesis or theory rather than experiment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top