ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abbreviation

AH0 B R IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbreviation-, *abbreviation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviation[N] การย่อ, See also: การตัดทอน, Syn. shortening, brief
abbreviation[N] อักษรย่อ, See also: คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ, Syn. acronym, initialism

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abbreviationsอักษรย่อ [TU Subject Heading]
Abbreviationsอักษรย่อ, คำย่อ [การแพทย์]
Abbreviations, Englishอักษรย่อภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Abbreviations, Thaiอักษรย่อภาษาไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the symbol for radium and the abbreviation for regular army.และก็รู้จักสัญลักษณ์แสดงเรเดียม และก็อักษรย่อของกองทัพ The Story of Us (1999)
This abbreviation right here, I.c.,ตัวย่อตรงนี้ L.C. Faceless, Nameless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abbreviationApr. is an abbreviation for April.
abbreviation"Doc" is an abbreviation of "doctor".
abbreviationWe use DS as an abbreviation of 'dyad' style.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำย่อ[N] abbreviation, See also: abridgement, short form, Syn. ตัวย่อ, Example: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก, Count unit: คำ, Thai definition: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
อักษรย่อ[N] abbreviation, See also: acronym, Syn. ตัวย่อ, Example: อาร์ปา” เป็นอักษรย่อมาจากชื่อขององค์การโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ, Count unit: ตัว
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
การย่อ[n.] (kān yø) EN: abbreviation ; shortness   FR: abréviation [f] ; raccourci [m]
คำย่อ[n.] (khamyø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f]
ตัวย่อ[n.] (tūa yø) EN: abbreviation   FR: abréviation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABBREVIATION AH0 B R IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N
ABBREVIATIONS AH0 B R IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbreviation (n) ˈəbrˌiːvɪˈɛɪʃən (@1 b r ii2 v i ei1 sh @ n)
abbreviations (n) ˈəbrˌiːvɪˈɛɪʃənz (@1 b r ii2 v i ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简称[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation, #3,401 [Add to Longdo]
缩写[suō xiě, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, / ] abbreviation; to abridge, #21,898 [Add to Longdo]
节略[jié, ㄐㄧㄝˊlu:e4, / ] abbreviation, #126,970 [Add to Longdo]
略语[lu:è yǔ, ㄜˋ ㄩˇ, / ] abbreviation, #228,110 [Add to Longdo]
省称[shěng chēng, ㄕㄥˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkürzung {f} | Abkürzungen {pl}abbreviation | abbreviations [Add to Longdo]
Kurzrufdokument {n}abbreviation document [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P) [Add to Longdo]
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut [Add to Longdo]
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- [Add to Longdo]
此様;此方様;此樣(oK)[こなさま;こなたさま(此方様), konasama ; konatasama ( konokata sama )] (pn) (arch) (こなさま is an abbreviation used primarily by women) you [Add to Longdo]
省筆[しょうひつ;せいひつ, shouhitsu ; seihitsu] (n,vs) abbreviation; simplified form of a character; cutting out some strokes in a character; omitting some passages [Add to Longdo]
省略[しょうりゃく, shouryaku] (n,vs) (See 省略符号・しょうりゃくふごう) omission; abbreviation; abridgment; abridgement; (P) [Add to Longdo]
省略形[しょうりゃくけい, shouryakukei] (n) abbreviation; abbreviated style [Add to Longdo]
短縮[たんしゅく, tanshuku] (n,vs) shortening; abbreviation; reduction; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
略記[りゃっき, ryakki] abbreviation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbreviation \Ab*bre`vi*a"tion\, n. [LL. abbreviatio: cf. F.
   abbr['e]viation.]
   1. The act of shortening, or reducing.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of abbreviating; an abridgment. --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   3. The form to which a word or phrase is reduced by
    contraction and omission; a letter or letters, standing
    for a word or phrase of which they are a part; as, Gen.
    for Genesis; U.S.A. for United States of America.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) One dash, or more, through the stem of a note,
    dividing it respectively into quavers, semiquavers, or
    demi-semiquavers. --Moore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abbreviation
   n 1: a shortened form of a word or phrase
   2: shortening something by omitting parts of it

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top