ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abbreviation

AH0 B R IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbreviation-, *abbreviation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviation[N] การย่อ, See also: การตัดทอน, Syn. shortening, brief
abbreviation[N] อักษรย่อ, See also: คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ, Syn. acronym, initialism

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abbreviationsอักษรย่อ [TU Subject Heading]
Abbreviationsอักษรย่อ, คำย่อ [การแพทย์]
Abbreviations, Englishอักษรย่อภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Abbreviations, Thaiอักษรย่อภาษาไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the symbol for radium and the abbreviation for regular army.และก็รู้จักสัญลักษณ์แสดงเรเดียม และก็อักษรย่อของกองทัพ The Story of Us (1999)
No, it's just someone with a misguided grasp of abbreviation.กับเรื่องเข้าใจผิดอะไรหน่อยๆ Pilot (2009)
This abbreviation right here, I.c.,ตัวย่อตรงนี้ L.C. Faceless, Nameless (2009)
Earlier in the trip, she uses text abbreviations, but later on she spells out some of the same words she abbreviated.ก่อนไปทริป. เธออ่านคู่มือการเรียน. แล้วก็วาง. Out of the Light (2011)
What are the abbreviations?แล้วตัวย่อพวกนี้คืออะไรคะ? Once Upon a Time... (2011)
Oh, I see. It is an abbreviation.โอ้โอเค ฉันเห็นมันเป็นตัวย่อหน่ะ Saving Mr. Banks (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abbreviationApr. is an abbreviation for April.
abbreviation"Doc" is an abbreviation of "doctor".
abbreviationWe use DS as an abbreviation of 'dyad' style.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำย่อ[N] abbreviation, See also: abridgement, short form, Syn. ตัวย่อ, Example: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก, Count unit: คำ, Thai definition: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
อักษรย่อ[N] abbreviation, See also: acronym, Syn. ตัวย่อ, Example: อาร์ปา” เป็นอักษรย่อมาจากชื่อขององค์การโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ, Count unit: ตัว
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
การย่อ[n.] (kān yø) EN: abbreviation ; shortness   FR: abréviation [f] ; raccourci [m]
คำย่อ[n.] (khamyø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f]
ตัวย่อ[n.] (tūa yø) EN: abbreviation   FR: abréviation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABBREVIATION    AH0 B R IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N
ABBREVIATIONS    AH0 B R IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbreviation    (n) ˈəbrˌiːvɪˈɛɪʃən (@1 b r ii2 v i ei1 sh @ n)
abbreviations    (n) ˈəbrˌiːvɪˈɛɪʃənz (@1 b r ii2 v i ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简称[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation, #3,401 [Add to Longdo]
缩写[suō xiě, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, / ] abbreviation; to abridge, #21,898 [Add to Longdo]
节略[jié, ㄐㄧㄝˊlu:e4, / ] abbreviation, #126,970 [Add to Longdo]
略语[lu:è yǔ, ㄜˋ ㄩˇ, / ] abbreviation, #228,110 [Add to Longdo]
省称[shěng chēng, ㄕㄥˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkürzung {f} | Abkürzungen {pl}abbreviation | abbreviations [Add to Longdo]
Kurzrufdokument {n}abbreviation document [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P) [Add to Longdo]
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut [Add to Longdo]
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- [Add to Longdo]
此様;此方様;此樣(oK)[こなさま;こなたさま(此方様), konasama ; konatasama ( konokata sama )] (pn) (arch) (こなさま is an abbreviation used primarily by women) you [Add to Longdo]
省筆[しょうひつ;せいひつ, shouhitsu ; seihitsu] (n,vs) abbreviation; simplified form of a character; cutting out some strokes in a character; omitting some passages [Add to Longdo]
省略[しょうりゃく, shouryaku] (n,vs) (See 省略符号・しょうりゃくふごう) omission; abbreviation; abridgment; abridgement; (P) [Add to Longdo]
省略形[しょうりゃくけい, shouryakukei] (n) abbreviation; abbreviated style [Add to Longdo]
短縮[たんしゅく, tanshuku] (n,vs) shortening; abbreviation; reduction; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
略記[りゃっき, ryakki] abbreviation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbreviation \Ab*bre`vi*a"tion\, n. [LL. abbreviatio: cf. F.
   abbr['e]viation.]
   1. The act of shortening, or reducing.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of abbreviating; an abridgment. --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   3. The form to which a word or phrase is reduced by
    contraction and omission; a letter or letters, standing
    for a word or phrase of which they are a part; as, Gen.
    for Genesis; U.S.A. for United States of America.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) One dash, or more, through the stem of a note,
    dividing it respectively into quavers, semiquavers, or
    demi-semiquavers. --Moore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abbreviation
   n 1: a shortened form of a word or phrase
   2: shortening something by omitting parts of it

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top