ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abject

AE1 B JH EH0 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abject-, *abject*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject(adj) ต่ำช้า, See also: เลวทราม
abject(adj) ถ่อมตัว
abject(adj) น่าสังเวช, See also: น่าสงสาร, Syn. debasing, degrading, miserable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous

English-Thai: Nontri Dictionary
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abjectionการปล่อยสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please? My most abject and humblest apologies to you as well, princess. -At least some good will come of my being forced to marry.ด้วยความสงสารอย่างที่สุดและเคารพนบน้อม ข้าขอประทานอภัยจากท่าน องค์หญิง อย่างน้อยก็มีบางอย่างที่เป็นข้อดีจากการได้แต่งงาน Aladdin (1992)
Tell your Master Nelly that I never in all my life met with such an abject thing as she.บอกเจ้านายเธอด้วย เนลลี่ ว่าในชีวิตนี้ฉันไม่เคย พบพานกับ สิ่งมีชีวิตใดเทียบเท่าหล่อนเลย Wuthering Heights (1992)
For the record, the abject terror on my face isn't an entirely accurate reflection of how I feel about your best friend.บอกไว้ก่อนนะ สีหน้าหวาดกลัวสุดๆ บนหน้าฉัน ไม่ได้สะท้อนอย่างถูกต้องนัก ถึงสิ่งที่ฉันรู้สึกเกี่ยวกับเพื่อนสนิทเธอ Partial Eclipse of the Heart (2012)
Hence the abject terror.ดูจากสีหน้าหวาดกลัวของฉันสิ Partial Eclipse of the Heart (2012)
He endured years of cruel and abject physical abuse.เขาอดทนกับการถูกทำร้ายร่างกาย อย่างโหดเหี้ยม Profiling 101 (2012)
Has been an abject failure.กลายเป็นความล้มเหลวอันน่าสังเวช Bitchcraft (2013)
This very house, the center of New Orleans high society, was also a place of abject horror.ที่บ้านแห่งนี้ ใจกลาง ของสังคมชั้นสูงนิว ออร์ลีนส์ เคยเป็นที่แห่ง Bitchcraft (2013)
If you hope to keep manipulating me with this abject stunt...ถ้าแม่คิดจะชักใยหนู ด้วยการแสดงน่าสมเพชนี่... Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abjectShe had a little round abject in her hand.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักขฬะ[kakkhala] (adj) EN: rough ; vulgar ; rude  FR: grossier ; abject ; vulgaire
ถ่อย[thǿi] (adj) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked  FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

CMU English Pronouncing Dictionary
ABJECT AE1 B JH EH0 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abject (j) ˈæbʤɛkt (a1 b jh e k t)
abjectly (a) ˈæbʤɛktliː (a1 b jh e k t l ii)
abjection (n) ˈæbʤˈɛkʃən (a1 b jh e1 k sh @ n)
abjections (n) ˈæbʤˈɛkʃənz (a1 b jh e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abject \Ab*ject"\ ([a^]b*j[e^]kt"), v. t. [From {Abject}, a.]
   To cast off or down; hence, to abase; to degrade; to lower;
   to debase. [Obs.] --Donne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abject \Ab"ject\ ([a^]b"j[e^]kt), n.
   A person in the lowest and most despicable condition; a
   castaway. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Shall these abjects, these victims, these outcasts,
      know any thing of pleasure?       --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 abject \ab"ject\ ([a^]b"j[e^]kt), a. [L. abjectus, p. p. of
   abjicere to throw away; ab + jacere to throw. See {Jet} a
   shooting forth.]
   1. Cast down; low-lying. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       From the safe shore their floating carcasses
       And broken chariot wheels; so thick bestrown
       Abject and lost lay these, covering the flood.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Degraded; servile; groveling; despicable; as, abject
    posture, fortune, thoughts. "Base and abject flatterers."
    --Addison. "An abject liar." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       And banish hence these abject, lowly dreams. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Sunk to a low condition; down in spirit or hope;
    miserable; -- of persons.
    [1913 Webster]
 
   4. Humiliating; degrading; wretched; -- of situations; as,
    abject poverty.
    [PJC]
 
   Syn: Mean; groveling; cringing; mean-spirited; slavish;
     ignoble; worthless; vile; beggarly; contemptible;
     degraded.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abject
   adj 1: of the most contemptible kind; "abject cowardice"; "a low
       stunt to pull"; "a low-down sneak"; "his miserable
       treatment of his family"; "You miserable skunk!"; "a
       scummy rabble"; "a scurvy trick" [syn: {abject}, {low},
       {low-down}, {miserable}, {scummy}, {scurvy}]
   2: most unfortunate or miserable; "the most abject slaves joined
     in the revolt"; "abject poverty"
   3: showing utter resignation or hopelessness; "abject surrender"
     [syn: {abject}, {unhopeful}]
   4: showing humiliation or submissiveness; "an abject apology"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abject /abʒɛkt/ 
  abhorrent; abominable; alien; awful; hideous; horrible; gruesome; nasty; abject; abandoned; nasty; abject; base; low; nasty; vile

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top