Search result for

pda

(46 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pda-, *pda*
English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stepdaughter(สเทพ'ดอเทอะ) n. ลูกสาวของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)
update(อัพเดท',อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe I can get a PDA instead of a mobile now?งั้นหนูขอPDA แทนมือถือก็แล้วกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
In Tuxhorn's house it must've been left next to his pda.อยู่ในบ้านทักซ์ฮอร์น มันน่าจะวางอยู่ใกล้ๆพีดีเอของเขา Shut Down (2008)
Listen. We went through Tuxhorn's pda.ฟังนะ เราได้ข้อมูลจาก พีดีเอของทักซ์ฮอร์น Shut Down (2008)
Can you upload the tracking grid to Agent Walker's PDA?ส่งเส้นทางการติดตามมาได้มั้ย ? ที่เจ้าหน้าที่วอล์คเกอร์หรือ ? Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
To access the information on Darwin's PDA,หลายๆๆคนไม่รู้ ว่าจนกระทั่ง สงครามโลก G-Force (2009)
- Darwin's PDA contains classified... - Just open it.วาโมส ออกจากอุปกรณ์ที่หลัง G-Force (2009)
Marcie, you tell Ben the Clusterstorm file is on that PDA.ถ้ามันหนีไปได้ มันจะเป็นปัญหาภายหลังกับเรา G-Force (2009)
Where is the PDA?ฉันจะเอาแกตาย แกต้องโดนลอกคราบ G-Force (2009)
He's got the PDA.- ไปจากฉัน G-Force (2009)
This PDA is infected with an extermination virus.เพื่อดางเทียม ครับท่าน ระบบการสื่อสารด้วย G-Force (2009)
I tried to access the Clusterstorm file on your PDA, but Saber, he protected it with some nasty virus.มันสนุกมากๆ! \ นี้มันบ้าที่สุด! บ้าที่สุด! G-Force (2009)
Infiltrate Saber's mansion, locate the main network core and dock this infected PDA.น่าสนใจ จำไว้ \ ของ ซาเบอริ่งอยู่ในสถานที่คุ้มกันพิเศษ G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pdaI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเดท[v.] (apdēt ) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเดท[TM] (Apdēt) EN: Update   FR: Update
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child   FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ทำให้ทันสมัย[v.] (tham hai than samai) EN: update   FR: actualiser ; mettre à jour

Japanese-English: EDICT Dictionary
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
アップデート;アップデイト[, appude-to ; appudeito] (n) update [Add to Longdo]
アプダ[, apuda] (n) {comp} APDA [Add to Longdo]
バージョンアップ;ヴァージョンアップ[, ba-jon'appu ; va-jon'appu] (n,vs) (abbr) updating a software version (wasei [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[, pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] (n) {comp} file updating [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] (n) (See PDA) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
継娘;まま娘[ままむすめ, mamamusume] (n) stepdaughter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] PDA; Personal Digital Assistant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
更新[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]
物理的配達アクセス単位[ぶつりてきはいたつアクセスたんい, butsuritekihaitatsu akusesu tan'i] Physical Delivery Access Unit, PDAU [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]
アプダ[あぷだ, apuda] APDA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PDA
   n 1: a lightweight consumer electronic device that looks like a
      hand-held computer but instead performs specific tasks; can
      serve as a diary or a personal database or a telephone or
      an alarm clock etc. [syn: {personal digital assistant},
      {PDA}, {personal organizer}, {personal organiser},
      {organizer}, {organiser}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PDA
     Personal Digital Assistant
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top