Search result for

よう

(81 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -よう-, *よう*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
八日[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน
容量[ようりょう, youryou] (n) ความจุ
幼稚園[ようちえん, youchien] (n) โรงเรียนอนุบาล
洋服[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)
用事[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
用意[ようい, youi] เตรียมไว้
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
要項[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
用船[ようせん, yousen] การเช่าเรือ
用途[ようと, youto] การใช้ประโยชน์
溶着[ようちゃく, youchaku] (n) การเชื่อมติด
用語[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
様式[ようしき, youshiki] รูปแบบ
洋館[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
要旨[ようし, youshi] Thai: บทคัดย่อ English: gist
要旨[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary
用地[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
よう[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
ようこそ[, youkoso] (int) welcome!; nice to see you!; (P) [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen [Add to Longdo]
ようさん[, yousan] (adv,adj-no) (ksb [Add to Longdo]
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
よう[, youna] (adj-pn) (See 様だ) like; similar to [Add to Longdo]
よう[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
ようにする[, younisuru] (exp,vs-i) (following a verb) to be sure to; to do (something) so that ...; to make sure to; to try to; (P) [Add to Longdo]
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's fly kites.凧上げをしよう
"Good morning", said Tom with a smile.「おはよう」とトムは微笑みながら言った。
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、是非やろう」
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さい白いウサギが言いました。
"Well, OK," Willie finally agreed.「そっか」ウィリーはようやく納得した。
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその公園に行きましたか」「バスで行きました」
"How do you go to school?" "By bus."「どのように登校しているのですか」「バスです」
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
John said, "Hey guys, let's take a break."「みんなひと休みしようぜ」とジョンは言った。 [M]
"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."「一杯飲もうよ、ね」「うん、そうしよう
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概念を考察することから始めよう

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.[JA] 彼女は僕の作品を 上質なポエムのようだと 評してくれました Disbanded (2017)
After all, she did kill her own parents.[JA] 実の両親を殺すような人間ですから Confrontation (2017)
Good morning.[JA] (ひとみ)おはよう Ready (2017)
♪ to hide away its treasures till next year ♪[CN] 宝物 しまうよう To the Forest of Firefly Lights (2011)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
Before the future comes completely undone I'll ask again. What's one thousand minus seven?[CN] 200)}行進と信仰は常軌を逸したクイズのよう Tokyo Ghoul (2014)
What have you come here to do?[JA] この家で 何をしようとしてるの? Confrontation (2017)
♪ to help me keep my promise of that day ♪[CN] 約束を 守るよう To the Forest of Firefly Lights (2011)
I guess I finally figured out what I want to do.[JA] ようやく やりたいことに 気付いたっていうか Emotions (2017)
All you need to do is write lousy novels.[JA] あんたは どうしようもない小説を 書いてればいいの Ready (2017)
Mr. Michima, it appears you do not understand this, but if you have money and reliable contacts, there's almost nothing you can't do.[JA] 道間さん あなたはご存じないようですけど 大金と確かな人脈さえあれば Confrontation (2017)
At any rate, be honest with feelings... and live how you want to.[JA] とにかく 自分の気持ちに正直に 好きなように生きなさい Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
容易にする[よういにする, youinisuru] to facilitate [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity [Add to Longdo]
容量集合[ようりょうしゅうごう, youryoushuugou] capacity set [Add to Longdo]
揺らん籃期本[ようらんきぼん, yourankibon] incunabulum [Add to Longdo]
用語[ようご, yougo] term [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]
用語解説[ようごかいせつ, yougokaisetsu] glossary [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]
用語集[ようごしゅう, yougoshuu] vocabulary, glossary [Add to Longdo]
用語表[ようごひょう, yougohyou] basic list [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
容器[ようき, youki] Gefaess, Behaelter [Add to Longdo]
容姿[ようし, youshi] Gestalt, Figur [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
容疑者[ようぎしゃ, yougisha] verdaechtige_Person [Add to Longdo]
容赦[ようしゃ, yousha] Verzeihung, Vergebung, Mitleid [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
幼児[ようじ, youji] Kleinkind [Add to Longdo]
幼少[ようしょう, youshou] Kindheit [Add to Longdo]
幼稚園[ようちえん, youchien] Kindergarten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top