ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abhorrent

AE0 B HH AO1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abhorrent-, *abhorrent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, น่าเกลียดชัง, น่าชิงชัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์ Around the World in 80 Days (2004)
To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.การออกจากทำเนียบก่อน สิ้นสุดวาระ มันน่าชิงชังไปในทุกส่วน ในสัญชาตญาณ ในร่างกายผม Frost/Nixon (2008)
So abhorrent to the church as a human being. "ที่น่ารังเกียจในโบสถ์ นอกจากมนุษย์ Demonology (2009)
The point I'm making is the partnership can be a silent one if my participation is in any way abhorrent to you.ข้อตกลงที่ผม ต้องการก็คือ ต้องเป็นหุ้นส่วน อย่างลับๆ ถ้าหากหุ้นส่วน ของผม Who Are You, Really? (2013)
Because the very thought of you locked away in this madhouse is abhorrent to everything that I believe, as a doctor and... and as a man.ก็เพราะ... ที่คุณถูกขังในนี้ขัดแย้งต่อทุกสิ่ง ที่ผมเชื่ออย่างรุนแรง ทั้งในฐานะหมอ และมนุษย์คนนึง Stonehearst Asylum (2014)
Your Majesty, I could not even consider such an abhorrent crime.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณฉันจะไม่ได้พิจารณา เช่นอาชญากรรมที่น่ารังเกียจ Jupiter Ascending (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abhorrentCompromise is abhorrent to me.
abhorrentConduct abhorrent to his conscience.
abhorrentIt is abhorrent to me.
abhorrentSuch an idea is abhorrent to her.
abhorrentThe very thought is abhorrent to me.
abhorrentThe whole idea is abhorrent to me.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABHORRENT AE0 B HH AO1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abhorrent (j) ˈəbhˈɒrənt (@1 b h o1 r @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abhorrent \Ab*hor"rent\, a. [L. abhorens, -rentis, p. pr. of
   abhorrere.]
   1. Abhorring; detesting; having or showing abhorrence;
    loathing; hence, strongly opposed to; as, abhorrent
    thoughts.
    [1913 Webster]
 
       The persons most abhorrent from blood and treason.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The arts of pleasure in despotic courts
       I spurn abhorrent.          --Clover.
    [1913 Webster]
 
   2. Contrary or repugnant; discordant; inconsistent; --
    followed by to. "Injudicious profanation, so abhorrent to
    our stricter principles." --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. Detestable. "Pride, abhorrent as it is." --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abhorrent
   adj 1: offensive to the mind; "an abhorrent deed"; "the obscene
       massacre at Wounded Knee"; "morally repugnant customs";
       "repulsive behavior"; "the most repulsive character in
       recent novels" [syn: {abhorrent}, {detestable},
       {obscene}, {repugnant}, {repulsive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top