ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a-, *a*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a secco[อา-เซ็คโค] (n) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง, See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abatteur(n) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif(adj) abrasive
acf(n) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aberrantion(n, name) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abidance(n) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding(adj) ทนทาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
administrationการบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. à la carte
a load of(phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
aardwolf(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Aberdeen(n) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., Syn. accordion door

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a(det) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
a(n) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a(prf) ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a(prf) ของ
a(prf) บน
a(prf) จาก
a(prf) ไปยัง, See also: ไปสู่
a(prf) ออก
a(prf) ไม่ (ย่อมาจาก an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
ab(prf) จาก, See also: ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง, ผงะ, งง, ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ, ถ่อมตัว, น้อม, เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว, การถ่อมตัว, การน้อม, การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา, ลดน้อยลง, เบาบาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a axisแกนเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
A horizonชั้นเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a posteriori (L.)จากผลไปหาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posteriori knowledgeความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Åอังสตรอม, สัญลักษณ์แทนหน่วย อังสตรอม ดู Angstrom unit   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
A-Horizonชั้นเอ, Example: เป็นช่วงชั้นดินแร่ (mineral soil horizon) ปกติแล้วจะมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งย่อยออกเป็น A1 ชั้นเอหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชั้นที่เกิดที่ผิวดินหรือใกล้ผิวดิน ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีการสลายตัวปะปนอยู่ มีสีคล้ำกว่าชั้นดินข้างล่างถัดไป A2 ชั้นเอสอง เป็นชั้นที่มีการสูญเสียอนุภาคดินเหนียว (clay) เหล็ก อะลูมิเนียม เนผลให้ปริมาณของควอร์ตซ์ และแร่ต่างๆ ที่มีความทนทานต่อการสลายตัว ขนาดอนุภาคทราย (sand) และขนาดทรายแป้ง (silt) ตกค้างอยู่ในปริมาณสูง ในชั้นนี้จะมีสีจางกว่าชั้นดินใกล้เคียง A3 ชั้นเอสาม เป็นชั้นต่อเชื่อมระหว่างชั้นเอกับชั้นบี แต่มีลักษณะส่วนใหญ่ค่อนไปทางชั้นเอ [สิ่งแวดล้อม]
A-Z Quotient/Multiple Intelligenceมิติแห่งความสามารถ, Example: ซึ่งมีผู้ที่ทยอยศึกษาด้านต่าง ๆ ออกมา เป็นที่อยมรับแล้วบ้าง กำลังศึกษาต่อเนื่องกันอยู่บ้าง จึงมีผู้คนสะท้อนให้เห็นว่าคนทั่วไปต้องการวัดความสามารถที่หลากหลายเหล่า นั้นออกมาให้ได้ ตั้งแต่อักษรภาษาอังกฤษ A เรื่อยไปถึง Z นั่นเอง แต่หลักความจริงคือ วัดแล้วต้อง [สุขภาพจิต]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abalonesหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aโน้ต "ลา" ในดนตรี
A[เอ] หนึ่ง
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block(phrase) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of daysสองวัน, Syn. 2 days
a cut above(n) มีความเหนือกว่า
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
a hold-up(n) การปล้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A horse?ม้าเหรอ The Legend of 1900 (1998)
A ring.แหวนนี่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
A bitch.นางมาร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
To a child.กับเด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Got a hit.เจอแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
A wraith?เจตภูติ? Excalibur (2008)
A hero!ฮีโร่ After School Special (2009)
- In a minute.- ขอนาทีเดียว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
A check.เช็ค Mama Spent Money When She Had None (2009)
A war.สงครามไง Summer Wars (2009)
A key.กุญแจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a$100 will cover all your expenses for the trip.
a1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
a1995 model of a car.
a2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
a2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
a2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
a3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
a3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
a400 million people speak English as their first language.
a4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
a4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
a4-speed automatic transmission is available as an option.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น(pron) abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
การงดออกเสียง(n) abstention, Ant. การออกเสียง, Thai Definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
ตามกฎหมาย(adv) according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai Definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสมัยใหม่(n) advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count Unit: ชนิด
ระเบียบวาระการประชุม(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
เอเชีย(n) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai Definition: ชื่อทวีป
เอเชีย(adj) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai Definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน(n) Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai Definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน(adj) Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai Definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน(v) assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
อา[ā] (excl) EN: ah ! ; hmmm
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
a
a
i
r
'm
'n
a.
ab
ab
ac

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A
I
R
a
a
i
r
au
AA
AD

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear #2 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He #7 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula #11 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g #18 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do #20 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already #23 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] and; to give; together with #28 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] a general #29 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet #37 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) #39 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あい, ai] (vt) รัก
愛人[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม, คลุมเครือ
[あじ, aji] (n) รสชาติ
味見[あじみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
赤い[あかい, akai] (adj) สีแดง
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน
赤身[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
アーチェリー[ああちぇりい, aacherii] (n) กีฬายิงธนู(สากล), See also: S. 洋弓
[あい, ai] (n) (สี)คราม ผงคราม ต้นคราม, See also: R. 藍色
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม, See also: S. 愛飲者
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด, See also: S. 愛郷心
合口[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
愛犬家[あいけんか, aikenka] (n) คนรักสุนัข
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n) (กรีท'ทิง) n. การทักทาย, การคำนับ, การรับรอง, การต้อนรับ, คำทักทาย, คำอวยพร, คำต้อนรับ, S. salutation, bow
愛してる[あいしてる, aishiteru] ฉันรักเธอ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] TH: เงินดาวน์มัดจำ  EN: down payment
争う[あらそう, arasou] TH: แข่งขัน  EN: to compete
争う[あらそう, arasou] TH: โต้เถียง  EN: to dispute
味わう[あじわう, ajiwau] TH: ลิ้มรส  EN: to taste
上げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
上げる[あげる, ageru] TH: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] TH: ชักขึ้น  EN: to lift
あなた[あなた, anata] TH: คุณ  EN: you
暴く[あばく, abaku] TH: แฉโพย  EN: to disclose

German-Thai: Longdo Dictionary
abตั้งแต่
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt., See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a-a(slang) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
a-frameหลังคาที่จดพื้นดินเป็นรูปตัว A
Aalen (der)(n) ปลาไหล
Abschaltung { f }; Deaktivierung { f } | Abschaltungen { pl }; Deaktivierungen { pl }(n) เสื่อม
Achterstag { n } [ naut. ](vt) กลับบ้าน, Syn. go home
acuteness(n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung { f }[อาห์นุ่ง] (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Aktie(n) หุ้น
Android { m }; Androide { m }คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe { f }(n) คำแถลงการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ami { m }Yank [Add to Longdo]
abex [Add to Longdo]
antianti [Add to Longdo]
atomaratomic [Add to Longdo]
Art { f }; Sorte { f }kind [Add to Longdo]
Azteke { m }Aztec [Add to Longdo]
A; Ais; As; Aisis; Ases [ mus. ] | A-Dur { n }A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Aalspieß { m }eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe { f } [ cook. ]eel soup [Add to Longdo]
Aar { m } (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Aas { n }carrion [Add to Longdo]
Aasfresser { m } [ biol. ]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
A-Betrieb { m }class-A operation [Add to Longdo]
Abänderung { f }; Modifikation { f }; Modifizierung { f }modification [Add to Longdo]
Abänderungsantrag { m }; Ergänzungsantrag { m }; Zusatzantrag { m }amendment [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à droiteซึ่งอยู่ทางขวามือ, Ant. à gauche
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, Ant. à droite
à la maison(phrase) ที่บ้าน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans(n) ปี
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม
aurorมือปราบมาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (30 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gastropoda \Gas*trop"o*da\, n. pl., [NL., fr. Gr. ?, ?, stomach
   + -poda.] (Zool.)
   One of the classes of Mollusca, of great extent. It includes
   most of the marine spiral shells, and the land and
   fresh-water snails. They generally creep by means of a flat,
   muscular disk, or foot, on the ventral side of the body. The
   head usually bears one or two pairs of tentacles. See
   {Mollusca}. [Written also {Gasteropoda}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The Gastropoda are divided into three subclasses; viz.:
      ({a}) The Streptoneura or Dioecia, including the
      Pectinibranchiata, Rhipidoglossa, Docoglossa, and
      Heteropoda. ({b}) The Euthyneura, including the
      Pulmonata and Opisthobranchia. ({c}) The Amphineura,
      including the Polyplacophora and Aplacophora.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, n.
   1. Grasp; seizure; fast hold; clutch.
    [1913 Webster]
 
       A barren scepter in my gripe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That on which the grasp is put; a handle; a grip; as, the
    gripe of a sword.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A device for grasping or holding anything; a brake
    to stop a wheel.
    [1913 Webster]
 
   4. Oppression; cruel exaction; affiction; pinching distress;
    as, the gripe of poverty.
    [1913 Webster]
 
   5. Pinching and spasmodic pain in the intestines; -- chiefly
    used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) The piece of timber which terminates the keel at the
      fore end; the forefoot.
    (b) The compass or sharpness of a ship's stern under the
      water, having a tendency to make her keep a good wind.
    (c) pl. An assemblage of ropes, dead-eyes, and hocks,
      fastened to ringbolts in the deck, to secure the boats
      when hoisted; also, broad bands passed around a boat
      to secure it at the davits and prevent swinging.
      [1913 Webster]
 
   {Gripe penny}, {a} miser; a niggard. --D. L. Mackenzie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infinitive \In*fin"i*tive\, n. [L. infinitivus: cf. F.
   infinitif. See {Infinite}.]
   Unlimited; not bounded or restricted; undefined.
   [1913 Webster]
 
   {Infinitive mood} (Gram.), that form of the verb which merely
    names the action, and performs the office of a verbal
    noun. Some grammarians make two forms in English: ({a})
    The simple form, as, speak, go, hear, before which to is
    commonly placed, as, to speak; to go; to hear. ({b}) The
    form of the imperfect participle, called the infinitive in
    -ing; as, going is as easy as standing.
    [1913 Webster]
 
   Note: With the auxiliary verbs may, can, must, might, could,
      would, and should, the simple infinitive is expressed
      without to; as, you may speak; they must hear, etc. The
      infinitive usually omits to with the verbs let, dare,
      do, bid, make, see, hear, need, etc.; as, let me go;
      you dare not tell; make him work; hear him talk, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Anglo-Saxon, the simple infinitive was not preceded
      by to (the sign of modern simple infinitive), but it
      had a dative form (sometimes called the gerundial
      infinitive) which was preceded by to, and was chiefly
      employed in expressing purpose. See {Gerund}, 2.
      [1913 Webster]
 
   Note: The gerundial ending (-anne) not only took the same
      form as the simple infinitive (-an), but it was
      confounded with the present participle in -ende, or
      -inde (later -inge).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legate \Leg"ate\ (l[e^]g"[asl]t), n. [OE. legat, L. legatus, fr.
   legare to send with a commission or charge, to depute, fr.
   lex, legis, law: cf. F. l['e]gat, It. legato. See {Legal}.]
   1. An ambassador or envoy.
    [1913 Webster]
 
   2. An ecclesiastic representing the pope and invested with
    the authority of the Holy See.
    [1913 Webster]
 
   Note: Legates are of three kinds: ({a}) Legates a latere, now
      always cardinals. They are called ordinary or
      extraordinary legates, the former governing provinces,
      and the latter class being sent to foreign countries on
      extraordinary occasions. ({b}) Legati missi, who
      correspond to the ambassadors of temporal governments.
      ({c}) Legati nati, or legates by virtue of their
      office, as the archbishops of Salzburg and Prague.
      [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Hist.)
    (a) An official assistant given to a general or to the
      governor of a province.
    (b) Under the emperors, a governor sent to a province.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libration \Li*bra"tion\ (l[-i]*br[=a]"sh[u^]n), n. [L. libratio:
   cf. F. libration.]
   1. The act or state of librating. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A real or apparent libratory motion, like that
    of a balance before coming to rest.
    [1913 Webster]
 
   {Libration of the moon}, any one of those small periodical
    changes in the position of the moon's surface relatively
    to the earth, in consequence of which narrow portions at
    opposite limbs become visible or invisible alternately. It
    receives different names according to the manner in which
    it takes place; as: {(a)} Libration in longitude, that
    which, depending on the place of the moon in its elliptic
    orbit, causes small portions near the eastern and western
    borders alternately to appear and disappear each month.
    ({b}) Libration in latitude, that which depends on the
    varying position of the moon's axis in respect to the
    spectator, causing the alternate appearance and
    disappearance of either pole. ({c}) Diurnal or parallactic
    libration, that which brings into view on the upper limb,
    at rising and setting, some parts not in the average
    visible hemisphere.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monkey \Mon"key\, n.; pl. {Monkeys}. [Cf. OIt. monicchio, It.
   monnino, dim. of monna an ape, also dame, mistress, contr.
   fr. madonna. See {Madonna}.]
   1. (Zool.)
    (a) In the most general sense, any one of the Quadrumana,
      including apes, baboons, and lemurs.
    (b) Any species of Quadrumana, except the lemurs.
    (c) Any one of numerous species of Quadrumana (esp. such
      as have a long tail and prehensile feet) exclusive of
      apes and baboons.
      [1913 Webster]
 
   Note: The monkeys are often divided into three groups: ({a})
      {Catarrhines}, or {Simidae}. These have an oblong head,
      with the oblique flat nostrils near together. Some have
      no tail, as the apes. All these are natives of the Old
      World. ({b}) {Platyrhines}, or {Cebidae}. These have a
      round head, with a broad nasal septum, so that the
      nostrils are wide apart and directed downward. The tail
      is often prehensile, and the thumb is short and not
      opposable. These are natives of the New World. ({c})
      {Strepsorhines}, or {Lemuroidea}. These have a pointed
      head with curved nostrils. They are natives of Southern
      Asia, Africa, and Madagascar.
      [1913 Webster]
 
   2. A term of disapproval, ridicule, or contempt, as for a
    mischievous child.
    [1913 Webster]
 
       This is the monkey's own giving out; she is
       persuaded I will marry her.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The weight or hammer of a pile driver, that is, a very
    heavy mass of iron, which, being raised on high, falls on
    the head of the pile, and drives it into the earth; the
    falling weight of a drop hammer used in forging.
    [1913 Webster]
 
   4. A small trading vessel of the sixteenth century.
    [1913 Webster]
 
   {Monkey boat}. (Naut.)
    (a) A small boat used in docks.
    (b) A half-decked boat used on the River Thames.
 
   {Monkey block} (Naut.), a small single block strapped with a
    swivel. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Monkey flower} (Bot.), a plant of the genus {Mimulus}; -- so
    called from the appearance of its gaping corolla. --Gray.
 
   {Monkey gaff} (Naut.), a light gaff attached to the topmast
    for the better display of signals at sea.
 
   {Monkey jacket}, a short closely fitting jacket, worn by
    sailors.
 
   {Monkey rail} (Naut.), a second and lighter rail raised about
    six inches above the quarter rail of a ship.
 
   {Monkey shine}, monkey trick. [Slang, U.S.]
 
   {Monkey trick}, a mischievous prank. --Saintsbury.
 
   {Monkey wheel}. See {Gin block}, under 5th {Gin}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motion \Mo"tion\, n. [F., fr. L. motio, fr. movere, motum, to
   move. See {Move}.]
   1. The act, process, or state of changing place or position;
    movement; the passing of a body from one place or position
    to another, whether voluntary or involuntary; -- opposed
    to {rest}.
    [1913 Webster]
 
       Speaking or mute, all comeliness and grace
       attends thee, and each word, each motion, forms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of, or capacity for, motion.
    [1913 Webster]
 
       Devoid of sense and motion.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction of movement; course; tendency; as, the motion of
    the planets is from west to east.
    [1913 Webster]
 
       In our proper motion we ascend.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Change in the relative position of the parts of anything;
    action of a machine with respect to the relative movement
    of its parts.
    [1913 Webster]
 
       This is the great wheel to which the clock owes its
       motion.                --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   5. Movement of the mind, desires, or passions; mental act, or
    impulse to any action; internal activity.
    [1913 Webster]
 
       Let a good man obey every good motion rising in his
       heart, knowing that every such motion proceeds from
       God.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   6. A proposal or suggestion looking to action or progress;
    esp., a formal proposal made in a deliberative assembly;
    as, a motion to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Yes, I agree, and thank you for your motion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) An application made to a court or judge orally in
    open court. Its object is to obtain an order or rule
    directing some act to be done in favor of the applicant.
    --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) Change of pitch in successive sounds, whether in
    the same part or in groups of parts.
    [1913 Webster]
 
       The independent motions of different parts sounding
       together constitute counterpoint.   --Grove.
    [1913 Webster]
 
   Note: Conjunct motion is that by single degrees of the scale.
      Contrary motion is that when parts move in opposite
      directions. Disjunct motion is motion by skips. Oblique
      motion is that when one part is stationary while
      another moves. Similar or direct motion is that when
      parts move in the same direction.
      [1913 Webster]
 
   9. A puppet show or puppet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What motion's this? the model of Nineveh? --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   Note: Motion, in mechanics, may be simple or compound.
 
   {Simple motions} are: ({a}) straight translation, which, if
    of indefinite duration, must be reciprocating. ({b})
    Simple rotation, which may be either continuous or
    reciprocating, and when reciprocating is called
    oscillating. ({c}) Helical, which, if of indefinite
    duration, must be reciprocating.
 
   {Compound motion} consists of combinations of any of the
    simple motions.
    [1913 Webster]
 
   {Center of motion}, {Harmonic motion}, etc. See under
    {Center}, {Harmonic}, etc.
 
   {Motion block} (Steam Engine), a crosshead.
 
   {Perpetual motion} (Mech.), an incessant motion conceived to
    be attainable by a machine supplying its own motive forces
    independently of any action from without. According to the
    law of conservation of energy, such perpetual motion is
    impossible, and no device has yet been built that is
    capable of perpetual motion.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Movement}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respiration \Res`pi*ra"tion\ (r?s`p?*r?"sh?n), n. [L.
   respiratio: cf. F. respiration. See {Respire}.]
   1. The act of respiring or breathing again, or catching one's
    breath.
    [1913 Webster]
 
   2. Relief from toil or suffering: rest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till the day
       Appear of respiration to the just
       And vengeance to the wicked.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Interval; intermission. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.) The act of resping or breathing; the act of
    taking in and giving out air; the aggregate of those
    processes bu which oxygen is introduced into the system,
    and carbon dioxide, or carbonic acid, removed.
    [1913 Webster]
 
   Note: Respiration in the higher animals is divided into:
      ({a}) Internal respiration, or the interchange of
      oxygen and carbonic acid between the cells of the body
      and the bathing them, which in one sense is a process
      of nutrition. ({b}) External respiration, or the
      gaseous interchange taking place in the special
      respiratory organs, the lungs. This constitutes
      respiration proper. --Gamgee.
      [1913 Webster] In the respiration of plants oxygen is
      likewise absorbed and carbonic acid exhaled, but in the
      light this process is obscured by another process which
      goes on with more vigor, in which the plant inhales and
      absorbs carbonic acid and exhales free oxygen.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ ([.a]), prep. [Abbreviated form of an (AS. on). See {On}.]
   1. In; on; at; by. [Obs.] "A God's name." "Torn a pieces."
    "Stand a tiptoe." "A Sundays" --Shak. "Wit that men have
    now a days." --Chaucer. "Set them a work." --Robynson
    (More's Utopia).
    [1913 Webster]
 
   2. In process of; in the act of; into; to; -- used with
    verbal substantives in -ing which begin with a consonant.
    This is a shortened form of the preposition an (which was
    used before the vowel sound); as in a hunting, a building,
    a begging. "Jacob, when he was a dying" --Heb. xi. 21.
    "We'll a birding together." " It was a doing." --Shak. "He
    burst out a laughing." --Macaulay.
 
   Note: The hyphen may be used to connect a with the verbal
      substantive (as, a-hunting, a-building) or the words
      may be written separately. This form of expression is
      now for the most part obsolete, the a being omitted and
      the verbal substantive treated as a participle.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ (named [=a] in the English, and most commonly [aum] in
   other languages).
   The first letter of the English and of many other alphabets.
   The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe,
   as also the small letter (a), besides the forms in Italic,
   black letter, etc., are all descended from the old Latin A,
   which was borrowed from the Greek {Alpha}, of the same form;
   and this was made from the first letter (?) of the
   Ph[oe]nician alphabet, the equivalent of the Hebrew Aleph,
   and itself from the Egyptian origin. The Aleph was a
   consonant letter, with a guttural breath sound that was not
   an element of Greek articulation; and the Greeks took it to
   represent their vowel Alpha with the [aum] sound, the
   Ph[oe]nician alphabet having no vowel symbols.
   [1913 Webster] This letter, in English, is used for several
   different vowel sounds. See Guide to pronunciation,
   [sect][sect] 43-74. The regular long a, as in fate, etc., is
   a comparatively modern sound, and has taken the place of
   what, till about the early part of the 17th century, was a
   sound of the quality of [aum] (as in far).
   [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The name of the sixth tone in the model major scale
    (that in C), or the first tone of the minor scale, which
    is named after it the scale in A minor. The second string
    of the violin is tuned to the A in the treble staff. -- A
    sharp (A[sharp]) is the name of a musical tone
    intermediate between A and B. -- A flat (A[flat]) is the
    name of a tone intermediate between A and G.
    [1913 Webster]
 
   {A per se} (L. per se by itself), one pre["e]minent; a
    nonesuch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O fair Creseide, the flower and A per se
       Of Troy and Greece.          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ ([.a] emph. [=a]).
   1. [Shortened form of an. AS. [=a]n one. See {One}.] An
    adjective, commonly called the indefinite article, and
    signifying one or any, but less emphatically. "At a
    birth"; "In a word"; "At a blow". --Shak.
 
   Note: It is placed before nouns of the singular number
      denoting an individual object, or a quality
      individualized, before collective nouns, and also
      before plural nouns when the adjective few or the
      phrase great many or good many is interposed; as, a
      dog, a house, a man; a color; a sweetness; a hundred, a
      fleet, a regiment; a few persons, a great many days. It
      is used for an, for the sake of euphony, before words
      beginning with a consonant sound [for exception of
      certain words beginning with h, see {An}]; as, a table,
      a woman, a year, a unit, a eulogy, a ewe, a oneness,
      such a one, etc. Formally an was used both before
      vowels and consonants.
      [1913 Webster]
 
   2. [Originally the preposition a (an, on).] In each; to or
    for each; as, "twenty leagues a day", "a hundred pounds a
    year", "a dollar a yard", etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ [From AS. of off, from. See {Of}.]
   Of. [Obs.] "The name of John a Gaunt." "What time a day is it
   ?" --Shak. "It's six a clock." --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\
   A barbarous corruption of have, of he, and sometimes of it
   and of they. "So would I a done" "A brushes his hat." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\
   An expletive, void of sense, to fill up the meter
   [1913 Webster]
 
      A merry heart goes all the day,
      Your sad tires in a mile-a.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A- \A-\
   A, as a prefix to English words, is derived from various
   sources. (1) It frequently signifies on or in (from an, a
   forms of AS. on), denoting a state, as in afoot, on foot,
   abed, amiss, asleep, aground, aloft, away (AS. onweg), and
   analogically, ablaze, atremble, etc. (2) AS. of off, from, as
   in adown (AS. ofd[=u]ne off the dun or hill). (3) AS. [=a]-
   (Goth. us-, ur-, Ger. er-), usually giving an intensive
   force, and sometimes the sense of away, on, back, as in
   arise, abide, ago. (4) Old English y- or i- (corrupted from
   the AS. inseparable particle ge-, cognate with OHG. ga-, gi-,
   Goth. ga-), which, as a prefix, made no essential addition to
   the meaning, as in aware. (5) French [`a] (L. ad to), as in
   abase, achieve. (6) L. a, ab, abs, from, as in avert. (7)
   Greek insep. prefix [alpha] without, or privative, not, as in
   abyss, atheist; akin to E. un-.
   [1913 Webster]
 
   Note: Besides these, there are other sources from which the
      prefix a takes its origin.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer"ment\, n. [L. fermentum ferment (in senses 1 & 2),
   perh. for fervimentum, fr. fervere to be boiling hot, boil,
   ferment: cf. F. ferment. Cf. 1st {Barm}, {Fervent}.]
   1. That which causes fermentation, as yeast, barm, or
    fermenting beer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ferments are of two kinds: ({a}) Formed or organized
      ferments. ({b}) Unorganized or structureless ferments.
      The latter are now called {enzymes} and were formerly
      called {soluble ferments} or {chemical ferments}.
      Ferments of the first class are as a rule simple
      microscopic vegetable organisms, and the fermentations
      which they engender are due to their growth and
      development; as, the {acetic ferment}, the {butyric
      ferment}, etc. See {Fermentation}. Ferments of the
      second class, on the other hand, are chemical
      substances; as a rule they are proteins soluble in
      glycerin and precipitated by alcohol. In action they
      are catalytic and, mainly, hydrolytic. Good examples
      are pepsin of the dastric juice, ptyalin of the salvia,
      and disease of malt. Before 1960 the term "ferment" to
      mean "enzyme" fell out of use. Enzymes are now known to
      be {globular protein}s, capable of catalyzing a wide
      variety of chemical reactions, not merely hydrolytic.
      The full set of enzymes causing production of ethyl
      alcohol from sugar has been identified and individually
      purified and studied. See {enzyme}.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Intestine motion; heat; tumult; agitation.
    [1913 Webster]
 
       Subdue and cool the ferment of desire. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       the nation is in a ferment.      --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   3. A gentle internal motion of the constituent parts of a
    fluid; fermentation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Down to the lowest lees the ferment ran. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {ferment oils}, volatile oils produced by the fermentation of
    plants, and not originally contained in them. These were
    the quintessences of the alchemists. --Ure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 A
   n 1: a metric unit of length equal to one ten billionth of a
      meter (or 0.0001 micron); used to specify wavelengths of
      electromagnetic radiation [syn: {angstrom}, {angstrom
      unit}, {A}]
   2: any of several fat-soluble vitamins essential for normal
     vision; prevents night blindness or inflammation or dryness
     of the eyes [syn: {vitamin A}, {antiophthalmic factor},
     {axerophthol}, {A}]
   3: one of the four nucleotides used in building DNA; all four
     nucleotides have a common phosphate group and a sugar
     (ribose) [syn: {deoxyadenosine monophosphate}, {A}]
   4: (biochemistry) purine base found in DNA and RNA; pairs with
     thymine in DNA and with uracil in RNA [syn: {adenine}, {A}]
   5: the basic unit of electric current adopted under the Systeme
     International d'Unites; "a typical household circuit carries
     15 to 50 amps" [syn: {ampere}, {amp}, {A}]
   6: the 1st letter of the Roman alphabet [syn: {A}, {a}]
   7: the blood group whose red cells carry the A antigen [syn:
     {A}, {type A}, {group A}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 a
  1. ah; oh; ow
  2. since; ever since
  3. since
  4. by
  5. from; since
  6. from; out of
  7. at; by; on; upon
  8. as a result of; in consequence of; owing to

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 a
  1. at; to; toward; towards
  2. at; by; on; upon
  3. the
  4. at; beside; with

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  1. at; to; toward; towards
  2. a; in; inside; into; on; per; within
  3. at; beside; with

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  1. backward; on one's back
  2. backwards

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  on the left

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  cheap; inexpensive

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  at home

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  by accident; by chance

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  on the right

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  by the way

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  a long time; for a long time; long

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  by heart

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 a
  1. at; to; toward; towards(al)
  2. a; in; inside; into; on; per; within(en)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top