ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

la

L AA1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -la-, *la*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
la vida no vale nada(phrase) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร
latter-day saints(n) สิทธิชนยุคสุดท้าย

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
laparoscopic splenectomy(n) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery(n) การผ่าตัดผ่านกล้อง

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลำ[lam] (adj) delicious, See also: R. อร่อย

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, ] (n) เถ้าแก่

English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore[เล'เบล ฮอร์] (n, slang) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, See also: brand whore, Syn. tag hag
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., See also: lactose intolerance, lactose maldigestion
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
lance corporal(n) สิบตรี
lanyard(n) สายคล้อง
laptop(n, jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา, See also: notebook
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual., See also: imposed, Syn. very impressive
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last-minute
last will(n) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., See also: testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
la(n) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, See also: เสียง ลา
la(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ
lab(n) ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory), See also: ห้องปฏิบัติการ
lac(n) จำนวนที่มากมายเหลือคณานับ
lac(n) จำนวนแสน (โดยเฉพาะหน่วยรูปี), Syn. lakh
lad(n) คนเลี้ยงม้า
lad(n) เด็กหนุ่ม, See also: วัยหนุ่ม, พ่อหนุ่ม, Syn. boy, youth
lag(vi) ค่อยๆ อ่อนล้าลง, See also: ค่อยๆ อ่อนแรง, Syn. flag
lag(vi) ล้าหลัง, See also: เคลื่อนไหวช้า, พัฒนาอย่างเชื่องช้า, Syn. loiter, linger, delay
lam(n) การหนีอย่างเร็ว, Syn. flight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
la(ลา) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, เสียง'ลา' interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ abbr. left atrium, latex agglutination, local anethesia
label(เล'เบิล) { labeled/labelled, labeling/labelling, labels } n. ฉลาก, ป้าย, คำอธิบาย, คำนิยาม, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ฉายา vt. ติดฉลาก, ติดป้าย, ตราหน้าอธิบาย, แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
labia(เล'เบีย) n. พหูพจน์ของ labium
labia majoraแคมใหญ่
labia minoraแคมเล็ก
labial(เล'เบียล) adj. เกี่ยวกับริมฝีปาก, เป็นเสียงริมฝีปาก (เช่นการเป่าขลุ่ย) (เช่นเสียงp, v, m, w) . n. เสียงริมฝีปาก, พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยริมฝีปาก., See also: labiality n. ดูlabial
labile(เล'เบิล, -ไบลฺ) adj. มักเปลี่ยนแปลง, ไม่มั่นคง, ไม่คงที่., See also: lability n. ดูlabile, Syn. changeable
labor(เล'เบอะ) { labo (u) red, labo (u) ring, labo (u) rs } n. แรงงาน, ใช้แรงงาน, งาน, อาชีพ, ความอุตสาหะ, ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก, ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว, กรรมกร, ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน, พยายาม, กระทำด้วยความลำบาก, คลอดลูก, ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก, พากเพียร. adj. เ
labor unionn. สหภาพแรงงาน
laboratory(แลบ'ระทอรี) n., adj. ห้องปฏิบัติการ, ห้องทดลอง, ห้องวิจัย

English-Thai: Nontri Dictionary
la(n) เสียงดนตรี
label(n) ป้าย, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, ฉลาก, ฉายา, คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก, ติดป้าย, ติดฉลาก
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labor(n) งาน, กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, การตรากตรำทำงาน, แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง, ห้องค้นคว้า, ห้องวิจัย, ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ, ขยันขันแข็ง, อุตสาหะ, เพียรพยายาม, ลำบาก
labour(n) งาน, กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, การตรากตรำทำงาน, แรงงาน
labour(vi) ตรากตรำทำงาน, ใช้แรงงาน
labourer(n) กรรมกร, คนงาน, ผู้ใช้แรงงาน, จับกัง, กุลี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
label clauseข้อกำหนดฉลากสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
label diagramแผนภาพสัญลักษณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
labellum; lipกลีบปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelsติดป้าย, ชูป้าย (ชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labial-ริมฝีปาก, -แคม, -ขอบเปลือกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labial embrasureช่องระหว่างฟันด้านริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial frenumเนื้อยึดริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial glandต่อมน้ำลายริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
La Ninaลานีญา, ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ที่ทำให้ พื้นทวีปบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก แห้งแล้งกว่าปกติ ในขณะที่พื้นทวีปบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดฝนตกหนักกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
La Nina Currentลานีญา [TU Subject Heading]
Lab Resultsค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Lab Symptomsการตรวจทางห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Labelป้าย [คอมพิวเตอร์]
Label industryอุตสาหกรรมฉลาก [TU Subject Heading]
Labeledที่ติดฉลาก, ผนึกแน่น, ติดฉลาก [การแพทย์]
Labelingการติดฉลาก [TU Subject Heading]
Labelingการปิดฉลาก, การจารึกข้อความ [การแพทย์]
Labeling, Radioactiveการติดฉลากกัมมันตรังสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
label['เลเบิล] (vt) บรรยาย lebel sth/sb
Lacto-ovo vegetarian(n) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ เช่น นม, เนย, ไข่
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
lady in waiting(n) นางสนองพระโอษฐ์
lady-boy(n) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)
laight[เลท] (vi) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ latch
lame-ass[เลม-แอส] (n) ตูดพิการ, คนน่าเบื่อ, คนน่ารำคาญ
lamia[เล'มี] (n) สัตว์ในเทพนิยาย มีหัวเป็นผู้หญิงมีตัวเป็นงู, ผีดูดเลือดมนุษย์, ปีศาจผู้หญิง
lanai[ลานายน์] (n) ระเบียงหรือสนามหลังบ้านที่มัหลังคา อาจจะโปร่งหรือทึบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ sha la la# take it easy... Redemption (2011)
Well, c'est la vie.โอ้ อนิจจาชีวิต Rebecca (1940)
"Crawfish a la basquaise""กุ้งก้ามกรามจานร้อน" Night and Fog (1956)
He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.เขามักจะคิดว่าของทะเลเป็น ลา มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกเธอว่า ในภาษาสเปนเมื่อพวกเขารัก เธอ The Old Man and the Sea (1958)
And I'm sending Fredo to Las Vegas, under the protection of Don Francesco of L.A.และฉันส่งเฟรโด้ไปลาสเวกัส ภายใต้การคุ้มครองของดอนฟแอล The Godfather (1972)
Welcome to Las Vegas!Welcome to Las Vegas! The Godfather (1972)
Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Moe Greene like that!Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Moe Greene like that! The Godfather (1972)
I got the crème de la crème. Right here. Hold on.ผมมีเด็ดสุดตรงนี่ เดี๋ยวนะ Jaws (1975)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
- LA departure frequency 123.9er.- เที่ยวบินจากแอลเอ ความถี่ 123.9 Airplane! (1980)
"If found, you mail this to Las Vegas", 'cause we were always talkin' about Vegas, and this fuckin' car.หากพบว่าจดหมายนี้ไปลาสเวกัส , เพราะว่าเราเสมอพูดถึงเรื่องลาสเวกัส , First Blood (1982)
dr. La Fong, communicable diseases. dr.ดร.ลาฟง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
la400 million people speak English as their first language.
la80% of all English words come from other languages.
laA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
laAbandon law for art.
laA beautiful lake lay just beyond the forest.
laA bicycle race was held in Nagoya last year.
laA big car drew up and a tall lady got out.
laAbout an hour's walk brought us to the lake.
laAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
laAbout one third of the earth's surface is land.
laA brilliant future lay before him.
laA bulldozer was employed for leveling the lane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พึ่งสุดท้าย(n) last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
ดึกสงัด(n) late night, Example: เสียงสุนัขหอนในยามดึกสงัดทำให้ฉันขนลุก, Thai Definition: ยามดึกที่เงียบสงัด
ที่ผ่านมา(adv) preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปูพื้น(v) lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai Definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ปูพื้น(v) lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai Definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
มั่นคงถาวร(v) last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai Definition: อยู่ได้นาน
ระยะหลัง(adv) later, See also: in time, later on, Syn. ช่วงหลัง, Ant. ระยะแรก, ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, Example: การป้อนคำสั่งที่ต้องใช้ตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อเนื่องกันทำให้เสียเวลา ระยะหลังจึงมีคนคิดพยายามหาวิธีการป้อนข้อมูลในรูปแบบอื่นขึ้นมา
วันสุดท้าย(n) last day, Ant. วันแรก, Example: แล้ววันสุดท้ายที่พวกเราทุกคนไม่อยากให้มาถึง ก็มาถึงจนได้, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดขึ้นหลังสุด
ตลาดนัดแรงงาน(n) labour market, Example: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย, Thai Definition: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
ฟอกเงิน(v) launder, See also: transfer illegal money into legal money, Example: ผู้บริหารไฟแนนซ์ฉ้อฉลบริษัทโดยฟอกเงินจากกิจการที่ตัวเองบริหารด้วยการสร้างลูกหนี้ปลอมในบัญชีรายชื่อลูกหนี้, Thai Definition: ทำเงินที่ได้มาโดยทุจริตให้เป็นเงินที่เสมือนได้มาโดยสุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
แอลเอสดี[Aēl.Ēs.Dī.] (n) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)  FR: L.S.D. = LSD [ m ] ; lysergamide [ m ]
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
แอ่งดินเหนียว[aeng dinnīo] (n, exp) FR: glaisière [ f ]
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[aēp møngdū] (v, exp) FR: regarder à la dérobée

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LA L AA1
LAN L AE1 N
LAB L AE1 B
LAK L AE1 K
LAG L AE1 G
LAC L AE1 K
LAI L AY1
LAD L AE1 D
LAM L AE1 M
LAL L AE1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
LA (n) ˌɛlˈɛɪ (e2 l ei1)
la (n) lˈaː (l aa1)
Lai (n) lˈaɪ (l ai1)
Lab (n) lˈæb (l a1 b)
Lao (n) lˈæou (l a1 ou)
lab (n) lˈæb (l a1 b)
lad (n) lˈæd (l a1 d)
lag (v) lˈæg (l a1 g)
lam (v) lˈæm (l a1 m)
lap (v) lˈæp (l a1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next, #36 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[lā, ㄌㄚ, ] (onomat.); (phonetic), #219 [Add to Longdo]
[la, ㄌㄚ˙, ] (an auxiliary word performing the grammatical functions of mood); fusion of le + a; follows after 比如 listed examples, #219 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] laugh; smile, #261 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas, #295 [Add to Longdo]
去年[qù nián, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last year, #399 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen, #534 [Add to Longdo]
[lā, ㄌㄚ, ] to pull; to play (string instruments); to drag; to draw, #553 [Add to Longdo]
来自[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header), #581 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lack (m)(n) แล็กเกอร์, สารเคลือบมัน
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lahmgammy [Add to Longdo]
Laktose { f }lactose [Add to Longdo]
Landstreicher { m }yegg [Add to Longdo]
langfristiger Gewinnstock long pull [Add to Longdo]
Laufrad { n }idler gear; rotor [Add to Longdo]
Laufrad { n }bogie wheel; wheel [Add to Longdo]
Landwehr { f }landwehr [Add to Longdo]
Lasterleben { n }dissolute life [Add to Longdo]
Lagerhaltung { f }stock-keeping [Add to Longdo]
Lab { m } (zur Käseherstellung)rennet [Add to Longdo]
Lab { m } (Enzym)rennin [Add to Longdo]
Labilität { f }instability; lability [Add to Longdo]
Labkraut { n } [ bot. ]cleaver; cleaver's herb [Add to Longdo]
Labmagen { m } [ anat. ]maw [Add to Longdo]
Labor { n }; Laboratorium { n } | Labors { pl }; Laboratorien { pl } | kriminaltechnisches Laborlab; laboratory | labs; laboratories | forensic science laboratory [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: le
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
la lettre de remerciement(s)(n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n, name, uniq) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac(n) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
中風[ちゅうふう, chuufuu] Laehmung (nach Schlaganfall) [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
伸びる[のびる, nobiru] laenger_werden, sich_ausstrecken, wachsen, zunehmen [Add to Longdo]
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interoperculum \In`ter*o*per"cu*lum\, n.; pl. {-la} (-l[.a]).
   (Anat.)
   The postero-inferior opercular bone, in fishes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peplum \Pep"lum\, n.; pl. E. {-lumus}, L. {-la}. [L.]
   A peplos. Hence: An overskirt hanging like an ancient peplos;
   also, a short fitted skirt attached to a waist or coat.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 La \La\, interj. [Cf. {Lo}.]
   1. Look; see; behold; -- sometimes followed by you. [Obs.]
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An exclamation of surprise; -- commonly followed by me;
    as, La me! [Low]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 La \La\ (l[aum]), n. (Mus.)
    (a) A syllable applied to the sixth tone of the scale in
      music in solmization.
    (b) The tone A; -- so called among the French and
      Italians.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 La
   n 1: a white soft metallic element that tarnishes readily;
      occurs in rare earth minerals and is usually classified as
      a rare earth [syn: {lanthanum}, {La}, {atomic number 57}]
   2: a state in southern United States on the Gulf of Mexico; one
     of the Confederate states during the American Civil War [syn:
     {Louisiana}, {Pelican State}, {LA}]
   3: the syllable naming the sixth (submediant) note of a major or
     minor scale in solmization [syn: {la}, {lah}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LA
     [MPEG] Licensing Administration (MPEG)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LA
     Limited Availability (IBM, OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LA
     Location Area (MSC, GSM, mobile-systems)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 la /la/ 
  the; it; her

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 la
  the

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 la
  the(la)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 la /la/
  drawer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top