ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่า

   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่า-, *อ่า*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Reading

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่า[V] decorate, See also: deck out, dress, Syn. ประดับ, ตกแต่ง
อ่า[N] basin, See also: bowl, tub, Example: บรรดาพ่อค้าพยายามขายของออกมาในรูปของแถม เช่น ขายยาสีฟันแถมแก้ว ขายผงซักฟอกแถมอ่าง, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะที่ใหญ่เตี้ยและปากผาย, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
อ่า[V] read, Example: ในอนาคต เราคงจะมีโอกาสได้เห็นหุ่นยนต์ที่พูด อ่าน เขียนและคิด ได้เฉกเช่นมนุษย์, Thai definition: ว่าตามตัวหนังสือ, ออกเสียงตามตัวหนังสือ, ดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือ
อ่า[N] bay, See also: gulf, Example: สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านได้ปิดอ่าวประท้วงเรืออวนลาก ที่กวาดหาปลาในเขตชายฝั่ง โดยละเมิดกฎหมาย, Count unit: อ่าว, Thai definition: ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน
อ่านใจ[V] read one's mind, Example: เธออ่านใจเขาออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่, Thai definition: ดูรู้, มองออก
อ่างทอง[N] Ang Thong, Syn. จังหวัดอ่างทอง
อ่าวไทย[N] gulf of Thailand, Example: การขุดคอคอดกระจะทำให้กระแสน้ำเย็นในทะเลอันดามันไหลเข้ามาในอ่าวไทย ซึ่งส่งผลให้น้ำหมุนเวียนและสะอาดมากขึ้น
อ่านเล่น[V] read for entertain, See also: read for pleasure, Example: เขาเจอหนังสือรายชื่อคนดังที่เป็นพรหมจารีย์ จึงทำให้สนใจซื้อมาอ่านเล่น, Thai definition: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
อ่านผ่านๆ[V] skim (through), See also: read through, Ant. อ่านละเอียด, Example: เรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะผมเพียงแค่อ่านผ่านๆ, Thai definition: อ่านอย่างไม่ตั้งใจ
อ่างอาบน้ำ[N] bathtub

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่าก. ประดับ, ตกแต่ง.
อ้า ๑ก. เปิด, แยกออก, แบะออก, เช่น ปากอ้า
อ้า ๑ทำให้เปิด, ทำให้แยกออก, ทำให้แบะออก, เช่น อ้าปาก.
อ้า ๒ว. คำออกเสียงขึ้นต้นประโยคในคำประพันธ์ ใช้ในความรำพึงหรือพรรณนาวิงวอนอย่างเดียวกับคำ โอ้ หรือ โอ้ว่า.
อ้าขาผวาปีก, อ้าขาพวาปีกก. หาเรื่องมาเป็นภาระของตนโดยไม่จำเป็น เช่น เขามีฐานะยากจนอยู่แล้วยังจะอ้าขาผวาปีกไปขอเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอีก งานก็มากอยู่แล้ว ทำไมจะต้องอ้าขาพวาปีกไปรับงานอื่นมาอีก.
อ้างก. ระบุ, บ่งถึง, เช่น อ้างพยาน
อ้างกล่าวถึง, ชี้เป็นหลัก, เช่น อ้างบาลี
อ้างถือเอา เช่น อ้างสิทธิ.
อ่าง ๑น. ภาชนะสำหรับใส่น้ำเป็นต้น มักมีลักษณะกลม ปากผายก้นตื้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อ่างอาบนํ้า.
อ่าง ๒ว. อาการที่พูดไม่ใคร่ออกทันใจ คือกว่าจะพูดได้แต่ละคำต้องยํ้าคำต้นอยู่นานจึงพูดต่อไปได้ เป็นอาการประจำบางคน เรียกว่า เป็นอ่าง หรือ พูดติดอ่าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slag basinอ่างขี้เชื่อม, อ่างสแลก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pan; oil pan; sumpอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sump; oil pan; panอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil pan; pan; sumpอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid bathอ่างแช่กรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
readอ่า[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
readอ่า[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bayอ่า[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gulfอ่า[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
readอ่า
รับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุต แล้วนำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Bathtubsอ่างอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Bengal, Bay ofอ่าวเบงกอล [TU Subject Heading]
Reservoirsอ่างเก็บน้ำ [TU Subject Heading]
Thailand, Gulf ofอ่าวไทย [TU Subject Heading]
Washbowlsอ่างล้างมือ [TU Subject Heading]
Bay อ่า
ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่า [สิ่งแวดล้อม]
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Bathing Devicesอ่างอาบน้ำใหญ่ [การแพทย์]
Baths, Normal Family Sizeอ่างอาบน้ำปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah.อ่า An American Haunting (2005)
Uh...อ่า... Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Damn!อ่าว Paranormal Activity (2007)
Ah!อ่า Ratatouille (2007)
- Wh...อ่า... Bonfire of the Vanity (2008)
Uh...อ่า... Chuck Versus the Final Exam (2010)
Aahh!อ่า Pilot (2010)
Ah.อ่า Episode #1.11 (2010)
Ah!อ่าEpisode #1.13 (2010)
Huh.อ่า Know Thy Enemy (2011)
Uh...อ่า You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
- Aah!อ่าTarantella (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อ่า[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างถึง[v.] (āng theung) EN: refer to ; cite   FR: se référer à ; citer
อ้างถึง[adj.] (āng theung) FR: allégué
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
อ่างน้ำ[n.] (āng-nām) EN: basin   FR: bassine [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pāk) EN: basin   FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อ่างปลา[n. exp.] (āng plā) EN: aquarium   FR: aquarium [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก www.mozilla.org
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ang Thong[N] อ่างทอง
basin[N] อ่างน้ำ, See also: ชามอ่าง, กะละมัง, Syn. washbasin, sink
bath[N] อ่างอาบน้ำ, Syn. bathtub
bathtub[N] อ่างอาบน้ำ, Syn. tub
bay[N] อ่าว, See also: ที่เว้าของเทือกเขา, Syn. gulf
bidet[N] อ่างใส่น้ำและล้างก้น
browse among[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse through
browse through[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse among
crack a book[PHRV] อ่า
flick through[PHRV] อ่านลวกๆ, See also: อ่านผ่านๆ, Syn. flip through, glance over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่า
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
bullfrog(n) อึ่งอ่า
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
coding(n) การถอดรหัส,การอ่านรหัส
cove(n) อ่าวเล็ก,ที่เว้า,ส่วนเว้า
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lettered (adj ) อ่านหนังสือออก
rie[ราย] (vt ) อ่าน
rie[ราย] (vt ) อ่าน
rie[ราย] (vi vt ) อ่าน
rie[ราย] (vi ) อ่าน
to study for the examอ่านหนังสือสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わん, wan] อ่า
唱える[となえる, tonaeru] (vt ) อ่านท่อง ท่องออกเสียง
詠む[よむ, yomu] (vt ) อ่า
読みます[よみます, yomimasu, yomimasu , yomimasu] (vt ) อ่า
看破[かんぱ, kanpa] (exp ) อ่านขาด, มองทะลุปรุโปร่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
bei(prep) ในงานของ เช่น Das Gedicht habe ich bei Geothe gelesen. บทกวีนี้ฉันเคยอ่านจากงานของเกอเธ่
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
jedes|+ คำนามเพศกลาง หรือ เป็นคำแทนนามเพศกลาง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Hast du jedes Buch schon gelesen? เธออ่านหนังสือทุกเล่มหรือยังเอ่ย
über(prep) |+A| เกี่ยวกับ เช่น Sie hat viel über den Skandal gelesen. เธอได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวนี้มามาก
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ , See also: S. Badezimmer,
Koran(n) |der, nur Sg.| คัมภีร์กุรอ่าน, คัมภีร์โกหร่านของศาสนาอิสลาม
Diskettenlaufwerk(n) |das, pl. das Diskettenlaufwerke| หัวอ่านแผ่นดิสเก็ต

French-Thai: Longdo Dictionary
lire(vt) |je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent| อ่า

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top