Search result for

a bas

(57 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a bas-, *a bas*, a ba
English-Thai: Longdo Dictionary
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-So he just got up abruptly,and he,he left? -like a bass outta hell.แล้วจู่ๆเค้าก็ตื่นขึ้น แล้วก็ออกไป เหมือนได้ออกจากขุมนรก Pret-a-Poor-J (2008)
Looks like you've just hooked yourself a bass.ดุเหมือนเธอจะติดกับแบสซะแล้ว There Might be Blood (2008)
Now, if she asked me to deliver a bastardogy, - I'd be happy to...ตอนนี้ถ้าแม่ผมให้ผมกล่าว\\\"คำประนาม\\\"\ ผมจะมีความยินดีที่จะทำ Birthmarks (2008)
So he was a bastard.ดังนั้นเขาสถุล. Birthmarks (2008)
Hong Gil Dong is a bastard.ฮงกิลดงเป็นลูกนอกสมรสนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You know, when I was little, I wanted a bicycle for my birthday but my parents got me a baseball glove.เธอรู้มะ? ตอนที่ฉันยังเด็กๆ \ ฉันน่ะ อยากได้จักรยานเป็นของขวัญวันเกิดมากๆ แต่พ่อแม่ฉัน กลับซื้อถุงมือเบสบอลมาให้ฉัน .. Bolt (2008)
A mistress gave a man a bastard. No more.ก็แค่นางให้ลูกนอกกฏหมายแก่พระองค์เท่านั้น ไม่มีอะไรสลักสำคัญ The Other Boleyn Girl (2008)
Shut up and grab a basket. Come on, it's fun.หุบปากน่า มาจัดตะกร้ากัน เถอะน่ะ มันสนุกนะ Made of Honor (2008)
You're gonna be a basket-case.อารมณ์เธอก็จะเปลี่ยนแปลง Pilot (2008)
I'm a bass player.ฉันเล่นเบส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Looks pretty remote. Might be a good location for a base.อยู่ซะไกลเชียว ดูเหมาะจะเป็นฐานทัพนะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You know, I should be a basket case.รู้มั้ยค่ะ จริงๆหนูไม่ควรเป็นแบบนี้ Chapter Ten '1961' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a basA baseball came flying through the window.
a basA baseless accusation.
a basA basketball team consists of five players.
a basAir, like food, is a basic human need.
a basBill is a baseball player.
a basHe has a basket full of strawberries.
a basHe is a baseball player.
a basHe is content with his life as a baseball player.
a basHe is fond of watching a baseball game on television.
a basHe may become a baseball player.
a basHere is a basket full of vegetables.
a basHe watched a basketball game on TV last night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
เก้าอี้โยก[n. exp.] (kao-ī yōk) EN: rocking chair   FR: rocking-chair [m] ; fauteuil à bascule [m]
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
ก้นอ่าง[n. exp.] (kon āng) EN: bottom of a basin   
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[n. exp.] (kuaytīo sen lek) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles   FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes fines [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่[n. exp.] (kuaytīo sen yai) EN: wide rice noodles ; big and wide noodles   FR: nouilles larges (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes larges [fpl]
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]
ปลากระพง[n. exp.] (plā kraphong) EN: sea bass ; electric ray ; perch   FR: perche [f]
ปลากระพงขาว[n. exp.] (plā kraphong khāo) EN: sea bass   FR: bar [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブなバス[, akuteibu na basu] (n) {comp} active bus [Add to Longdo]
セイフティバント;セーフティーバント[, seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei [Add to Longdo]
データベース管理システム[データベースかんりシステム, de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Data Base Management System; DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]
パラポックスウイルス属[パラポックスウイルスぞく, parapokkusuuirusu zoku] (n) Parapoxvirus (genus of large oval shaped DNA based viruses in the family Poxviridae) [Add to Longdo]
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚女[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass [Add to Longdo]
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
羽太[はた, hata] (n) sea basses; groupers [Add to Longdo]
回を重ねる[かいをかさねる, kaiwokasaneru] (exp,v1) to advance (as of a baseball game); to repeat [Add to Longdo]
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] a basic requirement; prerequisites [Add to Longdo]
提篮[tí lán, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ, / ] a basket [Add to Longdo]
提篮儿[tí lán r, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ ㄖ˙, / ] a basket [Add to Longdo]
[běn, ㄅㄣˇ, ] a basket or pan used for earth; manure etc [Add to Longdo]
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, / ] a basket carried on the back [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top