ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antidepressant

AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antidepressant-, *antidepressant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antidepressant[ADJ] ที่ใช้แก้อาการเศร้า
antidepressant[N] ยาต้านอาการเศร้าซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antidepressant; thymoleptic๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antidepressants, Sedativeยาต้านซึมเศร้าที่มีคุณสมบ้ติทำให้ระงับประสาท [การแพทย์]
Antidepressants, Tricyclicยาสงบประสาทไตรซัยขลิกแอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านซึมเศร้าชนิดไตรไซคลิก, ยาต้านอาการซึมเศร้าจำพวก 3 วง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yeah, she said that he was on antidepressants.อ้อ ใช่ เธอบอกว่าเขา เป็นโรคซึมเศร้า Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Unless you're the type of person who swallows antidepressants to hide the pain, huh?เป็นธรรมดา ของแต่ละบุคคล ซึ่งกินยาแก้ปวดเพื่อซ่อนความเจ็บปวด Saw III (2006)
Introduce you to some of the serotonergic antidepressants, like Prozac.แนะนำให้เธอใช้ยารักษาอาการซึมเศร้า อย่างโพรแซค Charlie Bartlett (2007)
antidepressants.ยาคลายความซึมเศร้า Ending Happy (2007)
has been experiencing chronic headaches for the past seven years, has been treated with narcotics, antiseizure medications, antidepressants and antipsychotic medications with no success.ปวดหัวอย่างรุนแรงมาเป็นว่า7ปี ได้รับการรักษา narcotics,antiseizure medications,antidepressants และ antipsychotic medications แต่ไม่เห็นผล Here Comes the Flood (2008)
And antidepressant known to man.ยาต้านอาการเศร้าซึม After School Special (2009)
They're antidepressants.มันเป็นยาแก้อาการง่วงซึม Hostile Takeover (2009)
He's on every medication-- alzheimer's meds, Parkinson's meds, antidepressants.เขาใช้ยาทุกตัว ยาอัลไซเมอร์, ยาพาร์กินสัน, ยาต้านโรคเครียด New History (2009)
No sedatives, no antidepressants?ไม่มียากล่อมประสาท ไม่มียาต้านอาการซึมเศร้าน่ะ? Grey Matters (2009)
Um, antidepressants and anti-anxiety when I need them.อืม antidepressants กับ Nanti-anxiety The Substitute (2010)
It's an antidepressant, but taken in conjunction with the other medications, it can be fatal.มันคือยาโรคซึมเศร้า แต่เป็นการใช้ร่วมกัน กับยาตัวอื่น ซึ่งเสี่ยงต่อการตั้งท้อง Gaslit (2010)
- Is she on antidepressants? - No.เธอกินยากระตุ้นประสาทรึเปล่าครับ เปล่านี่ The Rite (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาแก้เศร้า[N] antidepressant, Example: การรักษาคนไข้โรคจิตบางประเภทอาจจะทำโดยการทำจิตบำบัด พร้อมทั้งใช้ยาสงบประสาท หรือยาแก้เศร้าเท่าที่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแก้เศร้า[n. exp.] (yā kaē sao) EN: antidepressant   FR: antidépresseur [m] ; médicament antidépresseur [m]
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant   FR: somnifère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIDEPRESSANT    AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T
ANTIDEPRESSANTS    AE2 N T AY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S
ANTIDEPRESSANTS    AE2 N T IY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ, / ] antidepressant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
抗うつ;抗鬱[こううつ, kouutsu] (n) antidepressant [Add to Longdo]
抗うつ剤;抗鬱剤[こううつざい, kouutsuzai] (n) antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ剤[さんかんけいこううつざい, sankankeikouutsuzai] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ薬[さんかんけいこううつやく, sankankeikouutsuyaku] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antidepressant
   n 1: any of a class of drugs used to treat depression; often
      have undesirable side effects [syn: {antidepressant},
      {antidepressant drug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top