ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

その他

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -その他-, *その他*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.

Japanese-English: EDICT Dictionary
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の支度、掃除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
Still others are traders who have always lived by trading and continue to follow their traditional ways.さらにその他には、常に物々交換で生きていてその伝統的な方法に従事し続けている商人たちもいる。
What else do you have in your pocket?その他にポケットに何を持っていますか。
I will do anything but that.その他のことならなんでもします。
It is otherwise correct.その他の点では正しい。
He is a little slow, but otherwise he is a good student.その他の点では良い生徒だ。
Will there be anything else?その他購入するものはありますでしょうか。
Among these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.その中には、新しく食用魚になりうるもの、その他の新種の動物の発見も入るだろう。
They sell candy, cookies and what not.その店ではキャンデーやクッキーその他などを買った。
They are now widely used for communication, calculation, and other activities.それは、伝達、計算、その他の活動面に広く使われている。
There are several flowers. One is red, another is white, and the others are yellow.何本か花がある。一本は赤、もう一本は白で、その他は黄だ。
Milk can be made into butter, cheese, and many other things.牛乳はバター、チーズ、その他いろいろな物にすることができる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To me, she is just like all the others.[JA] 彼女は その他大勢の中の一人だわ Grand Prix (1966)
You're no good for anything else so give me an answer or I'll give you a swipe![JA] その他の事は役立たない さあ 話せ さもないとぶっ飛ばす! Siegfried (1980)
-but anything else and I'm stumped.[JA] その他に何が? ひどいわ ! Gosford Park (2001)
Or those of you who remain.[JA] ...とその他のみなさん Twin Streaks (1991)
"All students must be equipped with one standard size 2 pewter cauldron and may bring, if they desire, either an owl, a cat or a toad."[JA] "その他 生徒が用意するものは―" 715)}すず "錫製の標準サイズ2の大鍋1つ" Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I want everyone else back on Galactica and in their racks.[JA] その他はギャラクティカで休憩だ 33 (2004)
Two run on 1435-mm gauge rails.... while the remaining six run on 1067- mm rails... two different gauges.[JA] 渋谷線と八重洲線のゲージは 1435ミリ その他 6路線のゲージは 1067ミリと 幅の違う2種類の レールを使用している Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Now, I've accepted your God and all that.[JA] 君の神、その他もろもろ 受け入れたよ Six Degrees of Separation (2004)
And we've tried everything else to defeat the Mouse.[JA] それに私たちはネズミを倒すために その他のすべてのことを試しました。 Barbie in the Nutcracker (2001)
The other members of the crew -[JA] その他の乗員 — Alien (1979)
all those blast furnaces, wheels, and other bullshit are only designed in order to work less and eat more.[JA] 溶鉱炉や車輪ー その他 もろもろはー より少なく働き より多く食らうための- Stalker (1979)
We also need.. aluminium tubes.. ..cables..[JA] その他にもアルミニウムのパイプと 紐が必要ですね Cat City (1986)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top