Search result for

coordinate

K OW0 AO1 R D AH0 N AH0 T   
100 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coordinate-, *coordinate*
English-Thai: Longdo Dictionary
coordinate(v) ประสานงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coordinate[ADJ] ซึ่งมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน
coordinate[VI] ทำงานไปพร้อมกัน, See also: เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน, ทำงานไปด้วยกัน
coordinate[VT] ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน
coordinate[VT] ทำให้ประสานกัน, See also: ทำให้สอดคล้องกัน, Syn. harmonize, correlate
coordinate[N] บุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ระดับเดียวกัน
coordinate[ADJ] ระดับเดียวกัน, See also: เท่ากัน, Syn. equal, coequal
coordinate[N] ระยะพิกัด
coordinates[N] เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน
coordinate with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: ประสานกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
incoordinate(อินโคออร์' ดิเนท) adj. ไม่ประสานกัน, ไม่พร้อมเพรียงกัน., Syn. incoordinate, incoordinate

English-Thai: Nontri Dictionary
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด
coordinate(vt) ประสาน,ควบ,ร่วมกัน,เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coordinateพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coordinate geometry; analytic geometryเรขาคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coordinate jurisdictionเขตอำนาจเท่าเทียมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coordinated reflexรีเฟล็กซ์ประสานงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinateจุดรวม [การแพทย์]
coordinateพิกัด, คู่อันดับซึ่งแสดงตำแหน่งของจุดในระนาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coordinate measuring machineเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coordinate Skillsกล้ามเนื้อหลายๆมัดทำงานพร้อมกัน [การแพทย์]
coordinate systems on mapscoordinate systems on maps, ระบบพิกัดในแผนที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Coordinatedประสานงาน [การแพทย์]
Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Traffickingการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศไทยในอนุภูมิภาค แม่น้ำโขง เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ [การทูต]
Coordinatesโคออร์ดิเนต [การแพทย์]
coordinatescoordinates, พิกัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coordinateเท่ากัน, ประสานกัน, เข้าคู่กัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to recommend that Dr. Drumlin coordinate the decryption effort.ฉันจะขอแนะนำให้ดร. ดรัมลิน ประสานความพยายามถอดรหัส Contact (1997)
Except when the value of the "X" coordinate is equal to or less than the value of one.ดี ยกเว้น เมื่อค่าของเอ็กซ์โคออดิเนทนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ 1 Rushmore (1998)
Switch to map coordinate 69 SW by 49 E.เปลี่ยนพิกัดในแผนที่ 69-ตะวันตกเฉียงใต้ 49-ตะวันออก Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I had two responsibilities - to coordinate logistical operationsฉันมีหน้าที่อยู่ 2 อย่างค่ะ อย่างแรกคือ ประสานงานในการส่งกำลังบำรุง The Bourne Supremacy (2004)
Well isn't that how you plot coordinates on a graph?ดีไม่ว่าวิธีการที่คุณแปลงพิกัดบนกราฟ? Cubeº: Cube Zero (2004)
Only 2 rooms have Z coordinates valued 26.เพียง 2 ห้องมีพิกัด Z มูลค่า 26 Cubeº: Cube Zero (2004)
Just read me the coordinates from the surrounding rooms, please.เพียงแค่ผมอ่านพิกัดจากห้องพักโดยรอบโปรด Cubeº: Cube Zero (2004)
enter revised coordinates for new point of impact.ป้อนพิกัดของจุดตกกระทบใหม่ Hidden (2005)
It's coordinates he left us. It's weird, man.มันคือพิกัดที่พ่อทิ้งไว้ Wendigo (2005)
These coordinates he left us, this Black Water Ridge...พิกัดที่พ่อทิ้งไว้ ช่องแคบแบล็ควอเตอร์ Wendigo (2005)
The coordinates point to Black Water Ridge. So what are we waiting for?พิกัดชี้มาที่แบล็ควอเตอร์ แล้วเรารออะไรอยู่วะ? Wendigo (2005)
What coordinates are we at?เราอยู่พิกัดไหน? Wendigo (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประสานงาน[N] coordinator, See also: coordinate, Syn. คนประสานงาน, Example: กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการศึกษาลู่ทางในตลาดต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้ฝ่ายต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
ประสานงาน[V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
ผสาน[V] cooperate, See also: coordinate, concert, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, ร่วม, Example: ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาข้อตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา, Thai definition: ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
ไม่ประสานกัน[adj.] (mai prasān kan) EN: uncoordinated   
นำมาประสานกัน[v. exp.] (nam mā prasān kan) EN: coordinate   
นำแผนงานมาประสานกัน[v. exp.] (nam phaēn-ngān mā prasān kan) EN: coordinate plans   
นโยบายร่วมกัน[n. exp.] (nayōbāi ruam kan) EN: coordinated policy   
พิกัด[n.] (phikat) EN: coordinate ; coordinates   FR: coordonnée [f] ; coordonnées [fpl]
พิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (phikat Khāthīsīen) EN: Cartesian coordinates   FR: coordonnées cartésiennes [fpl]
ผู้ประสานงาน[n. exp.] (phūprasān-ngān) EN: coordinator   FR: coordinateur [m]
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together   FR: harmoniser ; coordonner
ประสานงาน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize   FR: coordonner le travail

CMU English Pronouncing Dictionary
COORDINATE K OW0 AO1 R D AH0 N AH0 T
COORDINATE K OW0 AO1 R D AH0 N EY2 T
COORDINATED K OW0 AO1 R D AH0 N EY0 T IH0 D
COORDINATES K OW0 AO1 R D AH0 N AH0 T S
COORDINATES K OW0 AO1 R D AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coordinate (n) kˌouˈɔːdənət (k ou2 oo1 d @ n @ t)
coordinate (v) kˌouˈɔːdɪnɛɪt (k ou2 oo1 d i n ei t)
coordinated (v) kˌouˈɔːdɪnɛɪtɪd (k ou2 oo1 d i n ei t i d)
coordinates (n) kˌouˈɔːdənəts (k ou2 oo1 d @ n @ t s)
coordinates (v) kˌouˈɔːdɪnɛɪts (k ou2 oo1 d i n ei t s)
coordinately (a) kˌouˈɔːdɪnətliː (k ou2 oo1 d i n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] coordinate (geom.); also written 座標|座标, #15,378 [Add to Longdo]
坐标系[zuò biāo xì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ, / ] coordinate system (geom.), #44,680 [Add to Longdo]
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / 調] Coordinated Universal Time (UTC) [Add to Longdo]
座标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] coordinate (geom.); also written 座標|坐标 [Add to Longdo]
坐标空间[zuò biāo kōng jiān, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] coordinate space [Add to Longdo]
座标轴[zuò biāo zhóu, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄡˊ, / ] coordinate axis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koordinate {f} | Koordinaten {pl}coordinate | coordinates [Add to Longdo]
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate {f}; verallgemeinerte Koordinate {f} | natürliche Koordinate {f}coordinate | generalized coordinate | natural coordinate [Add to Longdo]
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment [Add to Longdo]
Koordinaten-Messmaschine {f}coordinate measuring machine (CMM) [Add to Longdo]
Koordinatensystem {n} [math.]coordinate system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリフ座標系[グリフざひょうけい, gurifu zahyoukei] (n) {comp} glyph coordinate system [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system [Add to Longdo]
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] (n) {comp} page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] (n) {comp} world coordinate [Add to Longdo]
ワールド座標系[ワールドざひょうけい, wa-rudo zahyoukei] (n) {comp} world coordinate system [Add to Longdo]
右手座標系[みぎてざひょうけい, migitezahyoukei] (n) {comp} right-handed coordinate system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coordinate \Co*["o]r"di*nate\, n.
   1. A thing of the same rank with another thing; one two or
    more persons or things of equal rank, authority, or
    importance.
    [1913 Webster]
 
       It has neither coordinate nor analogon; it is
       absolutely one.            --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Math.) Lines, or other elements of reference, by
    means of which the position of any point, as of a curve,
    is defined with respect to certain fixed lines, or planes,
    called coordinate axes and coordinate planes. See
    {Abscissa}.
 
   Note: Coordinates are of several kinds, consisting in some of
      the different cases, of the following elements, namely:
    (a) (Geom. of Two Dimensions) The abscissa and ordinate of
      any point, taken together; as the abscissa PY and
      ordinate PX of the point P (Fig. 2, referred to the
      coordinate axes AY and AX.
    (b) Any radius vector PA (Fig. 1), together with its angle
      of inclination to a fixed line, APX, by which any
      point A in the same plane is referred to that fixed
      line, and a fixed point in it, called the pole, P.
    (c) (Geom. of Three Dimensions) Any three lines, or
      distances, PB, PC, PD (Fig. 3), taken parallel to
      three coordinate axes, AX, AY, AZ, and measured from
      the corresponding coordinate fixed planes, YAZ, XAZ,
      XAY, to any point in space, P, whose position is
      thereby determined with respect to these planes and
      axes.
    (d) A radius vector, the angle which it makes with a fixed
      plane, and the angle which its projection on the plane
      makes with a fixed line line in the plane, by which
      means any point in space at the free extremity of the
      radius vector is referred to that fixed plane and
      fixed line, and a fixed point in that line, the pole
      of the radius vector.
      [1913 Webster]
 
   {Cartesian coordinates}. See under {Cartesian}.
 
   {Geographical coordinates}, the latitude and longitude of a
    place, by which its relative situation on the globe is
    known. The height of the above the sea level constitutes a
    third coordinate.
 
   {Polar coordinates}, coordinates made up of a radius vector
    and its angle of inclination to another line, or a line
    and plane; as those defined in
    (b) and
    (d) above.
 
   {Rectangular coordinates}, coordinates the axes of which
    intersect at right angles.
 
   {Rectilinear coordinates}, coordinates made up of right
    lines. Those defined in
    (a) and
    (c) above are called also {Cartesian coordinates}.
 
   {Trigonometrical coordinates} or {Spherical coordinates},
    elements of reference, by means of which the position of a
    point on the surface of a sphere may be determined with
    respect to two great circles of the sphere.
 
   {Trilinear coordinates}, coordinates of a point in a plane,
    consisting of the three ratios which the three distances
    of the point from three fixed lines have one to another.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coordinate \Co*["o]r"di*nate\, a. [Pref. co- + L. ordinatus, p.
   p. of ordinare to regulate. See {Ordain}.]
   Equal in rank or order; not subordinate.
   [1913 Webster]
 
      Whether there was one Supreme Governor of the world, or
      many coordinate powers presiding over each country.
                          --Law.
   [1913 Webster]
 
      Conjunctions joint sentences and coordinate terms.
                          --Rev. R.
                          Morris.
   [1913 Webster]
 
   {Coordinate adjectives}, adjectives disconnected as regards
    one another, but referring equally to the same subject.
 
   {Coordinate conjunctions}, conjunctions joining independent
    propositions. --Rev. R. Morris.
    [1913 Webster] co-ordinate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 co-ordinate \co-ordinate\, coordinate
 \co*["o]r"di*nate\(-n[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Coordinated};
   p. pr. & vb. n. {Coordinating}.]
   1. To make coordinate; to put in the same order or rank; as,
    to coordinate ideas in classification.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a common action, movement, or condition to; to
    regulate and combine so as to produce harmonious action;
    to adjust; to harmonize; as, to coordinate muscular
    movements.
    [1913 Webster]
 
   3. to be co-ordinated; as, These activities co-ordinate well.
 
   Syn: coordinate.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coordinate
   adj 1: of equal importance, rank, or degree
   n 1: a number that identifies a position relative to an axis
      [syn: {coordinate}, {co-ordinate}]
   v 1: bring order and organization to; "Can you help me organize
      my files?" [syn: {organize}, {organise}, {coordinate}]
   2: bring into common action, movement, or condition; "coordinate
     the painters, masons, and plumbers"; "coordinate his actions
     with that of his colleagues"; "coordinate our efforts"
   3: be co-ordinated; "These activities coordinate well"
   4: bring (components or parts) into proper or desirable
     coordination correlation; "align the wheels of my car";
     "ordinate similar parts" [syn: {align}, {ordinate},
     {coordinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top