ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sedative

S EH1 D AH0 T IH0 V   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sedative-, *sedative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedative[N] ยาระงับประสาท, See also: ยากดประสาท, ยากล่อมประสาท, ยาจำพวกระงับประสาท, Syn. tranquilizer, sleeping pill, soporific, narcotic
sedative[ADJ] ซึ่งทำให้เงียบสงบ, See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท, Syn. calming, soothing, tranquilizing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedative(เซด'ดะทิฟว) adj. เงียบ,สงบ,ใจเย็น,สงบประสาท,กดประสาท. n. ยาสงบประสาท,ยากดประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
sedative(adj) ใจเย็น,กดประสาท,สงบอารมณ์,เงียบ
sedative(n) ยาระงับประสาท,ยากดประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedative๑. ยาระงับประสาท [มีความหมายเหมือนกับ temperantia]๒. -ระงับ, -ทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Warning: sedative aberrators disabled.โปรดระวัง อุปกรณ์ให้ยาสลบถูกปิด Project Reborn (2016)
These sedatives will alleviate your suffering during these final hours.ยานี้จะช่วยบรรเทาความทรมาน ในวาระสุดท้าย Passengers (2016)
I put a sedative in your I.V. to quell your nerves.ผมเพิ่งฉีดยากล่อมประสาท เพื่อระงับประสาทคุณไว้ The Axeman Cometh (2013)
They've given him a sedative and they're going to take him to the infirmary.เขาให้ยากล่อมประสาทเขา แล้วพาไปห้องพยาบาล Brothers Hotchner (2013)
Well, the--the day before his trial, somebody broke into his apartment while he was sleeping, and... they injected him with a sedative and cut out his tongue.ก็ ก่อนวันมีคำพิพากษา มีบางคนบุกเข้าไป ในอพาร์ทเม้นเขา ตอนเขากำลังหลับอยู่ Red and Itchy (2013)
I see the sedative has kicked in.ยานอนหลับคงได้ผลนะ The Kenzi Scale (2013)
- Sedative what did you give her?คุณไม่ได้ให้ยากล่อมประสาทเธอหรอ? Oeuf (2013)
I just gave her enough sedative to put a horse to sleep.ยาทึ่ให่นํะขนาตบ๋าย้งตํองหลีบ Evil Dead (2013)
They found a half dozen natural sedatives in Rodgers' system.พวกเขาเจอยานอนหลับ จากธรรมชาติอยู่ครึ่งนึง ในระบบของร็อดเจอร์ The Good Earth (2012)
The question is, what sedatives didn't we find?คำถามคือ ยานอนหลับชนิดไหนที่เราไม่เจอ The Good Earth (2012)
Did you find any sedatives in his system?คุณพบยานอนหลับในเลือดเขารึเปล่า The Good Earth (2012)
"Milizopam. A strong sedative prescribed for sleep disorders."โมไลซิแพม ยาระงับประสาทมีฤทธิ์แรง สั่งจ่ายสำหรับการนอนหลับที่ผิดปกติ That Girl Is Poison (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sedativeHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาระงับประสาท[N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant   FR: somnifère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEDATIVE    S EH1 D AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sedative    (n) sˈɛdətɪv (s e1 d @ t i v)
sedatives    (n) sˈɛdətɪvz (s e1 d @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇静药[zhèn jìng yào, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄠˋ, / ] sedative [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beruhigungsmittel {n}; Sedativum {n} [med.] | Beruhigungsmittel {pl}sedative | sedatives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sedative \Sed"a*tive\, a. [Cf. F. s['e]datif.]
   Tending to calm, moderate, or tranquilize; specifically
   (Med.), allaying irritability and irritation; assuaging pain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sedative \Sed"a*tive\, n. (Med.)
   A remedy which allays irritability and irritation, and
   irritative activity or pain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sedative
   adj 1: tending to soothe or tranquilize; "valium has a
       tranquilizing effect"; "took a hot drink with sedative
       properties before going to bed" [syn: {ataractic},
       {ataraxic}, {sedative}, {tranquilizing},
       {tranquillizing}, {tranquilising}, {tranquillising}]
   n 1: a drug that reduces excitability and calms a person [syn:
      {sedative}, {sedative drug}, {depressant}, {downer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top