ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meaning

M IY1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meaning-, *meaning*, mean
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meaning(n) ความหมาย, Syn. significant, sense
meaning(n) จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก, Syn. purpose, aim, design, goal
meaning(n) ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์
meaningly(adv) อย่างมีความหมาย
meaningful(adj) ซึ่งมีความหมาย, See also: สำคัญ, Syn. significant, great, Ant. insignificant, unimportant
meaningless(adj) ซึ่งไร้ความหมาย, Syn. insignificant, vague, unimportant
meaningfully(adv) อย่างมีความหมาย, Syn. significantly
meaninglessly(adv) อย่างไร้ความหมาย
meaningfulness(n) การมีความหมาย
meaninglessness(n) การไร้ความหมาย, Syn. futility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meaning(มีน'นิง) n. ความหมาย, จุดประสงค์, ความสำคัญ. adj. มีความหมาย, มุ่งหมายไว้, ตั้งใจไว้., See also: meaningly adv.
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย, สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย, ไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
unmeaning(อันมีน'นิง) adj. ไม่มีความหมาย, ไม่มีความรู้สึก, หน้าตาเฉย, ตีหน้าตาย., See also: unmeaningly adv. unmeaningness n., Syn. cool, unfeeling
well-meaning(เวล'มี'นิง) adj. มีความหมายดี, มีเจตนาดี, หวังด'

English-Thai: Nontri Dictionary
meaning(adj) มีความหมาย, ตั้งใจ, มุ่งหมาย, มีเจตนา
meaning(n) ความหมาย, นัย, คำแปล, เป้าหมาย, ความสำคัญ
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย, ไม่สำคัญ, ไร้ค่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meaning (Psychology)ความหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Meaningfulnessการจัดบทเรียนให้มีความหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the meaning of this?นี่มันหมายความว่ายังไง The Great Dictator (1940)
What's the meaning of this?นี่มันไม่ตลกนะ The Great Dictator (1940)
"What is the meaning of man's existence?"การประสบความสำเร็จ ของมนุษย์คืออะไร Oh, God! (1977)
"Neo", meaning "new", and "lithic", l-T-H-l-C, meaning "stone"."เนโอ," หมายถึง "ใหม่", และ"ลิทิค", l-T-H-l-C, หมายถึง "กล้อนหิน." Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- No, sorry. I said "no" meaning yes.- ไม่ใช่ ผมขอโทษ ผมบอกว่า "ไม่" หมายความว่า ใช่ Clue (1985)
- "No" meaning yes?- "ไม่" หมายความว่า ใช่? Clue (1985)
Meaning what?- ฉันชอบให้เป็นครอบครัวอีก *batteries not included (1987)
"She will know my meaning because I will give her this swan,เธอจะเข้าใจความหมายของฉัน เพราะฉันจะมอบหงส์นี้ให้เธอ The Joy Luck Club (1993)
I think you misunderstand the meaning of the word.คุณเพี้ยนรึไง Schindler's List (1993)
That you know the meaning of the word "gratitude."เรื่องที่คุณรู้จักบุญคุณคน Schindler's List (1993)
Meaning the other papers.หมายความว่าผลสอบของทุกคน Wild Reeds (1994)
I considered the meaning of the truth... of being... and God.พิจารณาความหมายของความจริง ของการเป็นคน และพระเจ้า Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meaning"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
meaningAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
meaningAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
meaningAs one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.
meaningAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
meaningCan you get at the meaning of this passage?
meaningCan you make out the meaning easily?
meaningCare over the particulars only has meaning once it gets across to customers.
meaningDon't use any words whose meanings you don't know well.
meaningDo you know the meaning of this word?
meaningEverything that has meaning can be called language.
meaningExaminations interfere with the real meaning of education.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนัย(n) implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
มีความหมาย(v) meaningful, Syn. สื่อความหมาย, Ant. ไร้ความหมาย, Example: คำสองคำนี้มีความหมายต่างกัน ต้องระวังในการเลือกใช้ให้ดี, Thai Definition: สื่อความในภาษาได้ว่าหมายถึงอะไร
รกสมอง(adj) meaningless, See also: absurd, Example: เรื่องรกสมองแบบนี้ คุณจะไปคิดมากทำไม, Thai Definition: ที่ไม่มีประโยชน์
เงื่อนความ(n) conditional meaning, See also: meaning under a condition, Count Unit: ความ, Thai Definition: ความที่มีความหมายเป็นเงื่อนไข
คำแปล(n) meaning, See also: explanation, exposition, Syn. คำอธิบาย, คำนิยาม, Example: ผู้ทำพจนานุกรมจะต้องหาคำแปลที่สั้นที่สุดและชัดเจนที่สุดมาใช้
ความหมาย(n) meaning, See also: sense, denotation, Example: การแปลเอกสารต้องรักษาความหมายเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด
ไม่ได้ศัพท์(adv) meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)
นัย(n) significance, See also: meaning, trace, hint, consequence, point, Syn. ความหมาย, ความสำคัญ, Example: หัวหน้าพรรคเสรีธรรมพูดเป็นนัยว่ารัฐบาลอาจลาออก, Notes: (บาลี)
นัยสำคัญ(n) significance, See also: meaning, trace, hint, consequence, point, theme, Thai Definition: ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
จำกัดความ[jamkatkhwām] (v) EN: define ; give meaning of word  FR: définir ; donner la signification
คำนิยาม[khamniyām] (n) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition  FR: définition [ f ]
ความหมาย[khwāmmāi] (n) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation  FR: signification [ f ] ; sens [ m ] ; interprétation [ f ] ; définition [ f ]
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
นัย[nai = naya] (n) EN: meaning ; sense ; significance  FR: signification [ f ] ; sens [ m ]
เนื้อความ[neūakhwām] (n) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text  FR: contenu [ m ] ; substance [ f ]
เงื่อนความ[ngeūoen khwām] (n, exp) EN: conditional meaning ; meaning under a condition
พจนารถ[phojanāt] (n) EN: meaning of a word ; sense of a word
เสียเกียรติ[sīa kīet] (adj) EN: undignified ; demeaning

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEANING M IY1 N IH0 NG
MEANINGS M IY1 N IH0 NG Z
MEANINGFUL M IY1 N IH0 NG F AH0 L
MEANINGLESS M IY1 N IH0 NG L AH0 S
MEANINGFULLY M IY1 N IH0 NG F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meaning (v) mˈiːnɪŋ (m ii1 n i ng)
meanings (n) mˈiːnɪŋz (m ii1 n i ng z)
meaningly (a) mˈiːnɪŋliː (m ii1 n i ng l ii)
meaningful (j) mˈiːnɪŋfəl (m ii1 n i ng f @ l)
meaningless (j) mˈiːnɪŋləs (m ii1 n i ng l @ s)
meaningfully (a) mˈiːnɪŋfəliː (m ii1 n i ng f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意义[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning; significance #745 [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed #4,109 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation #6,769 [Add to Longdo]
语义[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, / ] meaning of words; semantic #17,140 [Add to Longdo]
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes #28,141 [Add to Longdo]
词义[cí yì, ㄘˊ ㄧˋ, / ] meaning of a word #32,032 [Add to Longdo]
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech #40,501 [Add to Longdo]
含意[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, ] meaning #41,845 [Add to Longdo]
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended #43,428 [Add to Longdo]
语意[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, / ] meaning; content of speech or writing; semantic #46,471 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeutung { f } | Bedeutungen { pl }meaning | meanings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] (n, vs) meaning; significance; (P) #491 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n) (1) (abbr) (See 御店) merchant's home; (2) (See 店子) rented home; (3) (orig. meaning, also written as 棚) (See 店棚) store; shop #497 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) #866 [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") #880 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n, n-suf, n-pref) (1) temple; shrine; hall; (2) prefix to building meaning "magnificent"; (P) #1,157 [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) { Buddh } shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n, adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) #1,345 [Add to Longdo]
同意[どうい, doui] (n, vs, adj-no) (1) agreement; consent; same opinion; approval; (2) same meaning; (P) #1,704 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mean \Mean\ (m[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Meant} (m[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Meaning}.] [OE. menen, AS. m[=ae]nan to recite,
   tell, intend, wish; akin to OS. m[=e]nian to have in mind,
   mean, D. meenen, G. meinen, OHG. meinan, Icel. meina, Sw.
   mena, Dan. mene, and to E. mind. [root]104. See {Mind}, and
   cf. {Moan}.]
   1. To have in the mind, as a purpose, intention, etc.; to
    intend; to purpose; to design; as, what do you mean to do?
    [1913 Webster]
 
       What mean ye by this service ?    --Ex. xii. 26.
    [1913 Webster]
 
       Ye thought evil against me; but God meant it unto
       good.                 --Gen. 1. 20.
    [1913 Webster]
 
       I am not a Spaniard
       To say that it is yours and not to mean it.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To signify; to indicate; to import; to denote.
    [1913 Webster]
 
       What mean these seven ewe lambs ?   --Gen. xxi.
                          29.
    [1913 Webster]
 
       Go ye, and learn what that meaneth.  --Matt. ix.
                          13.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meaning \Mean"ing\, n.
   1. That which is meant or intended; intent; purpose; aim;
    object; as, a mischievous meaning was apparent.
    [1913 Webster]
 
       If there be any good meaning towards you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is signified, whether by act lanquage;
    signification; sense; import; as, the meaning of a hint.
    [1913 Webster]
 
   3. Sense; power of thinking. [R.]
    [1913 Webster] -- {Mean"ing*less}, a. -- {Mean"ing*ly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meaning
   adj 1: rich in significance or implication; "a meaning look"
       [syn: {meaning(a)}, {pregnant}, {significant}]
   n 1: the message that is intended or expressed or signified;
      "what is the meaning of this sentence"; "the significance
      of a red traffic light"; "the signification of Chinese
      characters"; "the import of his announcement was ambiguous"
      [syn: {meaning}, {significance}, {signification}, {import}]
   2: the idea that is intended; "What is the meaning of this
     proverb?" [syn: {meaning}, {substance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top