ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoir

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoir-, *avoir*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoir.abbr. avoirdupois weight
avoirduopis(แอฟเวอะดะพอยซฺ') n. =avoirdu pois weight (excess bodily weight)
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.

English-Thai: Nontri Dictionary
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoirdupois Systemระบบอะวัวดูปัวส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(French) Er, je suis, er, très heureux de vous avoir ici.เชอ ซุย เอ่อ.. แทระ เซอร์เรอ เดอ วู ซาวัว อิซิ Love Actually (2003)
"Vous faites avoir des nouvelles de Mona?"คะ... คือว่าเธอได้ ข่าวจากโมน่าบ้างไหม ? Now You See Me, Now You Don't (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite   FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
เบื่อมาก ๆ เลย[v. exp.] (beūa māk-māk loēi) FR: en avoir plus que marre (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after   FR: avoir la charge de

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoirdupois    (n) ˌævədəpˈɔɪz (a2 v @ d @ p oi1 z)

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
avoir la pêcheมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมมาก
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
savoir(vt) |je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent| รู้ รับทราบ เช่น je n'en sais rien. ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
常衡[じょうこう, joukou] (n) avoirdupois system [Add to Longdo]
常衡オンス[じょうこうオンス, joukou onsu] (n) avoirdupois ounce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  avoir /avwaʀ/ 
   have; have got; wear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top