ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hah

HH AA1   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hah-, *hah*
English-Thai: Longdo Dictionary
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hah[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ, Syn. ha

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
padishah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
padshah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
shah(ชา) n. (อิหร่าน) กษัตริย์., See also: shahdom n.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Haha (adv ) คำที่ใช้หัวเราะ
See also: S. yes, A. boo,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hah!หา... Eating Out (2004)
HAH!ฮะ! Tangled (2010)
Angel, hah!แองเจิลส์! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah!ฮะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah, women!ฮะผู้หญิง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah!ฮะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah!ฮะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah!ฮะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah!ฮะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah!ฮะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah!ฮะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hah. Oh, that's nothing.ฮะ โอ้ว่าไม่มีอะไร Pinocchio (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮะ[INT] huh!, See also: hah, ha, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อชะงัก
ฮึ[INT] hah, See also: ha, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความแปลกใจ
ฮาห์เนียม[N] hahnium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 105 สัญลักษณ์ Ha เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
เสียงตูม ๆ[n.] (sīeng tūm tūm) EN: booming (voices)   FR: brouhaha [m]
ตลาดพาหุรัด [n. prop.] (Talāt Phāhurat) EN: Phahurat Market   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAH    HH AA1
HAHL    HH AA1 L
HAHM    HH AE1 M
HAHN    HH AA1 N
HAHS    HH AA1 S
HAHNE    HH EY1 N
HAHNER    HH AA1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hahn    (n) hˈæn (h a1 n)
haha    (n) hˈaːhaː (h aa1 h aa)
hahas    (n) hˈaːhaːz (h aa1 h aa z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hähnchen(n) |das, pl. Hähnchen| ไก่, See also: das Huhn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hahn {m}; Gockel {m} (männlicher Vogel) [ornith.] | Hähne {pl} | der Hahn im Korbecock | cocks | the cock of the walk [Add to Longdo]
Hahn {m}; männliches Haushuhn [ornith.]rooster [Add to Longdo]
Hahn {m} | Hähne {pl}chanticleer | chanticleers [Add to Longdo]
Hahn {m} [techn.]plug valve; valve [Add to Longdo]
Hahn {m}; Zapfhahn {m} | Hähne {pl}; Zapfhähne {pl}spigot | spigots [Add to Longdo]
Hahn {m} (Wasser-; Gas-); Wasserleitung {f}tap [Br.] [Add to Longdo]
Hahnenfuß {m}; Krähenfuß {m}crowfoot [Add to Longdo]
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup [Add to Longdo]
Hahnenfußschlüssel {m}crowfoot wrench [Add to Longdo]
Hahnenkampf {m} | Hahnenkämpfe {pl}cockfight; cockfighting | cockfights [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cock crow [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cockcrow [Add to Longdo]
Hahnrei {m}; betrogener Ehemann | zum Hahnrei machen [obs.]; (Ehepartner) betrügencuckold | to cuckold [Add to Longdo]
Hahnschlüssel {m}plug key [Add to Longdo]
Hahnenschwanztyrann {m} [ornith.]Cock-tailed Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ははあ[, hahaa] (int) Aha! [Add to Longdo]
わはは[, wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter [Add to Longdo]
アッハッハ[, ahhahha] (int) guffaw [Add to Longdo]
シャヒード[, shahi-do] (n) shahid (ara [Add to Longdo]
シルヴァンシャー[, shiruvansha-] (n) (obsc) Shirvanshah [Add to Longdo]
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff [Add to Longdo]
ロールシャッハテスト[, ro-rushahhatesuto] (n) Rorschach test; Rorschach inkblot test [Add to Longdo]
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
周波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] frequency modulation, FM [Add to Longdo]
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はは, haha] Mutter [Add to Longdo]
母方[ははかた, hahakata] muetterlicherseits [Add to Longdo]
母親[ははおや, hahaoya] Mutter [Add to Longdo]
破片[はへん, hahen] Splitter, Bruchstueck [Add to Longdo]
鶏頭[けいとう, keitou] Hahnenkamm (Name einer Blume) [Add to Longdo]
鶏鳴[けいめい, keimei] Hahnenschrei, Morgendaemmerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hah \Hah\ (h[aum]), interj.
     Same as {Ha}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top