ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

europa

Y UH0 R OW1 P AH0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europa-, *europa*
Possible hiragana form: えうろぱ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.
neuropathy(นิวรอพ'พะธี) n. โรคของระบบประสาท., See also: neuropathic adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. OrIov has encountered some strange data coming from Europa.ดร. ล็อฟได้พบบางอย่าง ข้อมูลแปลก ๆ มาจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're getting farther away from Europa.เราจะได้รับห่างออกไปจากยูโร ป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
I think something wants us to stay away from Europa.ฉันคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง ต้องการให้เราอยู่ห่างจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something extraordinary has happened on Europa.สิ่งที่พิเศษ ที่เกิดขึ้นบนยูโรปา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Europa, for all its cold gray, is a Iot more comforting.ยูโรปาสำหรับทุกสีเทาเย็น, เป็นจำนวนมากปลอบโยนมาก ขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
I told her it's the barracks, not the fucking Hotel Europa.ผมว่านี่ไม่ใช่โรงแรมชั้นหนึ่ง Schindler's List (1993)
You call us. We're at the Europa Regina.โทรมานะ เราพักอยู่ที่ ยุโรป้า ริจิน่า The Story of Us (1999)
After training on Mars, we've come all the way to Jupiter and are taking a short break at a satellite base on Europa.หลังจากการฝึกฝนที่ดาวอังคาร เส้นทางทั้งหมดของเราคือดาวพฤหัส และเราได้พักผ่อนช่วงสั้นๆ ที่ฐานดาวเทียมบนดวงจันทร์ยูโรปา Hoshi no koe (2002)
You will carry my battle standard to the heart of Europa.ท่านมีเมตตา... 300 (2006)
The Europa Hotel.โรงแรมเดอะยูโรป้า Bainne (2010)
The Voyagers discovered the first active volcano on another world, on Jupiter's moon Io... and an ocean beneath the icy surface of the moon Europa... with at least twice as much water as we have here on Earth.กัค้นพบภูเขาไฟที่ใช้งานครั้งแรก ในอีกโลกหนึ่งใน ดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไอโอ และมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็ง Unafraid of the Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPA    Y UH0 R OW1 P AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Europarat {m}Council of Europe [Add to Longdo]
europaweitall over europe [Add to Longdo]
Europa {n}Europe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
ニューロパチー[, nyu-ropachi-] (n) neuropathy [Add to Longdo]
リンデン[, rinden] (n) (1) (abbr) (See リンデンバウム) European linden (Tilia x europaea); common lime; (2) lindane (ger [Add to Longdo]
リンデンバウム[, rindenbaumu] (n) European linden (Tilia x europaea) (ger [Add to Longdo]
五十雀[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
欧米[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]
洋食[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Europa
   n 1: the 4th largest of Jupiter's satellites; covered with a
      smooth shell of frozen water

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Europa /ɔiroːpaː/ 
  europe

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 Europa
  1. Europa(Eŭropo¹)
  2. Europe(Eŭropo²)
  3. Europa(Eŭropo³)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Europa /øropa/
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top