ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palm-, *palm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palm(n) ฝ่ามือ, See also: อุ้งมือ
palm(n) ฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
palm(n) มาตราวัดโดยฝ่ามือ, Syn. length, longtitude
palm(n) ปลายเหล็กสมอเรือ
palm(vt) ซ่อนไว้ในฝ่ามือ, See also: ค่อยๆ แอบหยิบขึ้น, Syn. conceal, cover, hide, Ant. show
palm(vt) เอามือลูบ, See also: เอามือหยิบ, Syn. touch
palm(vt) ค่อยๆ หยิบขึ้น, Syn. carry, handle, lift, take, Ant. put
palm(n) ต้นปาล์ม, See also: ต้นไม้จำพวกตาล
palm(n) รางวัลสำหรับผู้มีชัย, See also: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ
palmy(adj) เกี่ยวกับต้นปาล์ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ, ต้นปาล์ม, รางวัลสำหรับผู้มีชัย, เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
palm beachn. ชื่อเมืองในรัฐฟลอริดา
palm civetn. อีเห็น
palm sundayn. วันอาทิตย์ก่อนวันEaster
palmar(แพล'มาร์) adj. เกี่ยวกับฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
palmaryadj. น่ายกย่อง
palmate(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmated(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmationn. การเป็นรูปคล้ายฝ่ามือ
palmetten. รูปกลุ่มใบจากจุดเดียวกันที่คล้ายฝ่ามือ

English-Thai: Nontri Dictionary
palm(n) ต้นปาล์ม, ฝ่ามือ
palmer(n) ผู้แสวงบุญ
palmist(n) หมอดูลายมือ
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม, ร่าเริง, มีชัย, เพื่องฟู, รุ่งโรจน์
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palmฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palma manus; vola manusอุ้งมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthetic; pallaesthetic; pallesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmar-ฝ่ามือ [ มีความหมายเหมือนกับ thenal และ thenar ๑ และ volar ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmar spaceช่องในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmate๑. -รูปฝ่ามือ [ ใบเดี่ยว ]๒. แบบนิ้วมือ [ ใบประกอบ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmately veined; palminerved-เส้นใบรูปฝ่ามือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmatifid-แฉกแบบนิ้วมือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmatipartite-แฉกแบบตีนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palm oilน้ำมันปาล์ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palm oilน้ำมันปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm productsผลิตภัณฑ์ปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm wineน้ำตาลเมา [TU Subject Heading]
Palm-leaf inscriptionsจารึกใบลาน [TU Subject Heading]
Palm-leaf manuscriptsหนังสือใบลาน [TU Subject Heading]
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]
Palmitic acidกรดพาล์มิติก [TU Subject Heading]
palmitic acidกรดปาล์มิติก, กรดไขมันชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C15H31COOH ผลึกสีขาวละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเทอร์ มีอยู่ในน้ำมันปาล์ม ไขปลาวาฬ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
palm candy(n) ลูกชิด

WordNet (3.0)
palm(n) the inner surface of the hand from the wrist to the base of the fingers, Syn. thenar
palm(n) a linear unit based on the length or width of the human hand
palm(n) any plant of the family Palmae having an unbranched trunk crowned by large pinnate or palmate leaves, Syn. palm tree
Palmae(n) chiefly tropical trees and shrubs and vines usually having a tall columnar trunk bearing a crown of very large leaves; coextensive with the order Palmales, Syn. family Arecaceae, family Palmaceae, Palmaceae, palm family, Arecaceae, family Palmae
Palmales(n) coextensive with the family Palmae: palms, Syn. order Palmales
palmar(adj) relating to the palm of the hand or the sole of the foot, Syn. volar
palmate(adj) (of the feet of water birds) having three toes connected by a thin fold of skin
palmate(adj) of a leaf shape; having leaflets or lobes radiating from a common point, Syn. palm-shaped
palmately(adv) in a palmate manner
palmately-lobed(adj) having lobes radiating from a central point

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Palm

n. [ AS. palm, L. palma; -- so named fr. the leaf resembling a hand. See 1st Palm, and cf. Pam. ] [ 1913 Webster ]

1. (Bot.) Any endogenous tree of the order Palmæ or Palmaceæ; a palm tree. [ 1913 Webster ]

☞ Palms are perennial woody plants, often of majestic size. The trunk is usually erect and rarely branched, and has a roughened exterior composed of the persistent bases of the leaf stalks. The leaves are borne in a terminal crown, and are supported on stout, sheathing, often prickly, petioles. They are usually of great size, and are either pinnately or palmately many-cleft. There are about one thousand species known, nearly all of them growing in tropical or semitropical regions. The wood, petioles, leaves, sap, and fruit of many species are invaluable in the arts and in domestic economy. Among the best known are the date palm, the cocoa palm, the fan palm, the oil palm, the wax palm, the palmyra, and the various kinds called cabbage palm and palmetto. [ 1913 Webster ]

2. A branch or leaf of the palm, anciently borne or worn as a symbol of victory or rejoicing. [ 1913 Webster ]

A great multitude . . . stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palme in their hands. Rev. vii. 9. [ 1913 Webster ]

3. Hence: Any symbol or token of superiority, success, or triumph; also, victory; triumph; supremacy. “The palm of martyrdom.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

So get the start of the majestic world
And bear the palm alone. Shak. [ 1913 Webster ]


Molucca palm (Bot.), a labiate herb from Asia (Molucella lævis), having a curious cup-shaped calyx. --
Palm cabbage, the terminal bud of a cabbage palm, used as food. --
Palm cat (Zool.), the common paradoxure. --
Palm crab (Zool.), the purse crab. --
Palm oil, a vegetable oil, obtained from the fruit of several species of palms, as the African oil palm (Elæis Guineensis), and used in the manufacture of soap and candles. See Elæis. --
Palm swift (Zool.), a small swift (Cypselus Batassiensis) which frequents the palmyra and cocoanut palms in India. Its peculiar nest is attached to the leaf of the palmyra palm. --
Palm toddy. Same as Palm wine. --
Palm weevil (Zool.), any one of mumerous species of very large weevils of the genus Rhynchophorus. The larvæ bore into palm trees, and are called palm borers, and grugru worms. They are considered excellent food. --
Palm wine, the sap of several species of palms, especially, in India, of the wild date palm (Phœnix sylvestrix), the palmyra, and the Caryota urens. When fermented it yields by distillation arrack, and by evaporation jaggery. Called also palm toddy. --
Palm worm, or
Palmworm
. (Zool.) (a) The larva of a palm weevil. (b) A centipede.
[ 1913 Webster ]

Palm

v. t. [ imp. & p. p. Palmed p. pr. & vb. n. Palming. ] 1. To handle. [ Obs. ] Prior. [ 1913 Webster ]

2. To manipulate with, or conceal in, the palm of the hand; to juggle. [ 1913 Webster ]

They palmed the trick that lost the game. Prior. [ 1913 Webster ]

3. Hence: To take (something small) stealthily, especially by concealing it in the palm of the hand; as, he palmed one of the coins and walked out with it. [ PJC ]

4. To impose by fraud, as by sleight of hand; to put by unfair means; -- usually with on or upon; as, to palm a stolen coin on an unsuspecting dealer. See also palm off. [ 1913 Webster +PJC ]

For you may palm upon us new for old. Dryden. [ 1913 Webster ]

palm

n. [ OE. paume, F. paume, L. palma, Gr. pala`mh, akin to Skr. pā&nsdot_;i hand, and E. fumble. See Fumble, Feel, and cf. 2d Palm. ] 1. (Anat.) The inner and somewhat concave part of the hand between the bases of the fingers and the wrist. [ 1913 Webster ]

Clench'd her fingers till they bit the palm. Tennyson. [ 1913 Webster ]

2. A lineal measure equal either to the breadth of the hand or to its length from the wrist to the ends of the fingers; a hand; -- used in measuring a horse's height. [ 1913 Webster ]

☞ In Greece, the palm was reckoned at three inches. The Romans adopted two measures of this name, the lesser palm of 2.91 inches, and the greater palm of 8.73 inches. At the present day, this measure varies in the most arbitrary manner, being different in each country, and occasionally varying in the same. Internat. Cyc. [ 1913 Webster ]

3. (Sailmaking) A metallic disk, attached to a strap, and worn on the palm of the hand, -- used to push the needle through the canvas, in sewing sails, etc. [ 1913 Webster ]

4. (Zool.) The broad flattened part of an antler, as of a full-grown fallow deer; -- so called as resembling the palm of the hand with its protruding fingers. [ 1913 Webster ]

5. (Naut.) The flat inner face of an anchor fluke. [ 1913 Webster ]


to grease the palm of, v. t. To bribe or tip. [ Slang ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Palmaceae

n. A natural family of chiefly tropical trees and shrubs and vines usually having a tall columnar trunk bearing a crown of very large leaves; coextensive with the order Palmales.
Syn. -- Palmae, family Palmae, family Palmaceae, Arecaceae, family Arecaceae, palm family. [ WordNet 1.5 ]

Palmaceous

a. (Bot.) Of or pertaining to palms; of the nature of, or resembling, palms. [ 1913 Webster ]

Palma Christi

[ L., palm of Christ. ] (Bot.) A plant (Ricinus communis) with ornamental peltate and palmately cleft foliage, growing as a woody perennial in the tropics, and cultivated as an herbaceous annual in temperate regions; -- called also castor-oil plant. [ Sometimes corrupted into palmcrist. ] [ 1913 Webster ]

Palmacite

n. (Paleon.) A fossil palm. [ 1913 Webster ]

Palmae

prop. n. A natural family of chiefly tropical trees and shrubs; same as Palmaceae; coextensive with the order Palmales.
Syn. -- family Palmae, Palmaceae, Arecaceae, family Arecaceae, palm family. [ WordNet 1.5 ]

Palmales

prop. n. A natural family of chiefly tropical trees and shrubs coextensive with the family Palmae; -- the palms.
Syn. -- order Palmales. [ WordNet 1.5 ]

Palmar

a. [ L. palmaris, fr. palma the palm of the hand: cf. F. palmaire. ] 1. (Anat.) Pertaining to, or corresponding with, the palm of the hand. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) Of or pertaining to the under side of the wings of birds. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could smell the tobacco off the palm of your hand.ฉันได้กลิ่นยาสูบ ออกจากฝ่ามือของคุณ In the Name of the Father (1993)
I want you to let go of your gun, put your palms flat on the table and sit your ass down.ฉันต้องการให้คุณจะปล่อยให้ไปของปืนของคุณ ใส่ฝ่ามือของคุณแบนบนโต๊ะและนั่งตูดของคุณลง Pulp Fiction (1994)
And that explains the abrasion on your palm!เมื่อวาน ผมเห็นผงแบบเดียวกันที่หน้ากระท่อมนั่น... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
And that explains the abrasion on your palm!และนั่นแหละที่ทำให้มือคุณถลอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช Rebecca (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
The government in the palm of my hand.รัฐบาลในฝ่ามือของฉัน มันคือสิ่งที่พูด? Help! (1965)
Quick, take a bucket of water and wash away all these bloody palm prints on the wall!เร็วเข้า, เอาถังน้ำมา แล้วลบรอยฝ่ามือเลือดบนกำแพงนี่ออกไปให้หมดซะ! Return of the Condor Heroes (1983)
Bloody Palm Printฝ่ามือโลหิต Return of the Condor Heroes (1983)
She will leave her palm prints on her enemy's walls.นางจะทิ้งรอยฝ่ามือไว้ที่กำแพงบ้านคนนั้น. Return of the Condor Heroes (1983)
Each palm print for each life.1 ฝ่ามือ 1 ชีวิต. Return of the Condor Heroes (1983)
If you see the Serpent Fairy's palm print...ถ้าเจ้าเห็นรอยฝ่ามือธิดาไหมแดง... Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palmI am interested in palm reading.
palmPlace a coin in the palm of his hand.
palmSally Palmer is not a woman to be trifled with.
palmThat politician won't meet you unless you grease his palm.
palmThis time, so I don't run out of things to talk about, I'll write a list on the palm of my hand.
palmUnfortunately, you won't get anything done in that office unless you grease someone's palm.
palmWhen he gets up on stage to sing one of his out-of-tune solo, I get so nervous for him that I get sweaty palms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตาลเมา(n) palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai Definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
คืบ(n) palm span, Syn. ฝ่ามือ, Example: เขาวัดโดยการใช้คืบของมือแทนใช้ไม้บรรทัด, Thai Definition: ระยะจากปลายหัวแม่มือไปจนถึงปลายนิ้วกลางเมือกลางออก
ปาล์ม(n) palm, Syn. ต้นปาล์ม, Example: ผลไม้แนวใหม่ที่เริ่มมีในจังหวัดชุมพรก็มีอย่างทุเรียนหมอนทอง สวนปาล์ม, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อเรียกไม้ต้นหรือไม้พุ่มในวงศ์ Palmae ชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ฝ่า(n) palm (of hand); sole (of foot), Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Example: เขาทั้งสองพังพาบลงไปอีกพร้อมทั้งฝ่าเท้านับเป็นสิบๆ คู่ที่ย่ำไปบนแผ่นหลัง, Thai Definition: พื้นของมือและเท้า, มักพูดคู่กันว่า ฝ่ามือฝ่าเท้า
ฝ่ามือ(n) palm, Example: สุเทพใช้ฝ่ามือตบโต๊ะอย่างแรงด้วยความโกรธ, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: พื้นของมือ
อุ้งมือ(n) palm, Example: เขาจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อในอุ้งมือของฆาตกร, Thai Definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ
อุ้ง(n) palm, Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Thai Definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า
อีเห็น(n) palm civet, Syn. มูสัง, กระเห็น, Example: นอกจากพญากระรอกแล้ว กระรอกป่า และกระรอกบิน ตลอดจนชะมด อีเห็น ล้วนแต่มีนิสัยขี้ขโมยทั้งนั้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Viverridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับชะมด และพังพอน ลำตัวเรียวยาวขาสั้น หางยาว ปากแหลมยาว ออกหากินในเวลากลางคืน มีต่อมกลิ่นที่ก้นทำให้ตัวมีกลิ่นแรง
โตนด(n) palmyra, Syn. ตาลโตนด, Example: ชาวบ้านในตำบลนั้นมีอาชีพหลักในการทำน้ำตาลโตนด, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่เป็นทะลาย
ทาง(n) palm leaf, Example: ในวันหยุด พ่อมักจะใช้เวลาว่างในการตัดทางมะพร้าวที่เกะกะทิ้ง, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ใบของต้นไม้บางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: palm leaves  FR: feuille de palmier [ m ]
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
ใบตาล[bai tān] (n, exp) EN: sugar palm leaf
ดีเซล-ปาล์ม[dīsēl-pām] (n, exp) FR: diesel de palme [ m ]
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [ m ] ; Rhinocéros du cocotier [ m ] ; scarabée rhinocéros du cocotier [ m ] ; scarabée du cocotier [ m ] ; oryctes du cocotier [ m ] ; Bébête coco [ f ] (rég. - La Réun. ]
ฝ่า[fā] (n) EN: palm ; sole  FR: paume [ f ] ; plante (du pied) [ f ]
ฝ่ามือ[fāmeū] (n, exp) EN: palm  FR: paume (de la main) [ f ]
อีเห็น[ī-hen] (n) EN: palm civet
อีเห็นหูด่าง[ī-hen hū dāng] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
palm
palm
palma
palme
palme
palms
palms
palmer
palmer
palma's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palm
palms
palmy
palmed
palmer
palmers
palmier
palming
palmist
palm-oil

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手掌[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ,  ] palm #9,763 [Add to Longdo]
巴掌[bā zhǎng, ㄅㄚ ㄓㄤˇ,  ] palm; hand #11,233 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] palm #18,956 [Add to Longdo]
[lǘ, ㄌㄩˊ, / ] palm tree #25,999 [Add to Longdo]
棕榈油[zōng lǘ yóu, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ ㄧㄡˊ,    /   ] palm oil #33,640 [Add to Longdo]
棕树[zōng shù, ㄗㄨㄥ ㄕㄨˋ,   /  ] palm tree #98,139 [Add to Longdo]
椰油[yē yóu, ㄧㄝ ㄧㄡˊ,  ] palm oil #121,243 [Add to Longdo]
棕枝主日[zōng zhī zhǔ rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄓㄨˇ ㄖˋ,    ] Palm Sunday (Sunday before Easter) [Add to Longdo]
棕枝全日[zōng zhī quán rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ,    ] Palm Sunday (Christian Festival one week before Easter) [Add to Longdo]
棕闾[zōng lǘ, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ,   /  ] palm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faustbecher { m }palm cup [Add to Longdo]
Handballenschalter { m }palm switch [Add to Longdo]
Kreuzgriff { m }palm grip [Add to Longdo]
Palme { f } [ bot. ] | jdn. auf die Palme bringen [ ugs. ] | jdn. auf die Palme bringen [ ugs. ] | auf die Palme gehen [ ugs. ]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist [Add to Longdo]
Palmfett { n } [ cook. ]palm butter [Add to Longdo]
Palmenwedel { n }; Palmenzweig { m }palm branch [Add to Longdo]
palmenreich { adj } | palmenreicher | am palmenreichstenpalmy | palmier | palmiest [Add to Longdo]
Palmgeier { m } [ ornith. ]Palm-nut Vulture [Add to Longdo]
Palmtaube { f } [ ornith. ]Laughing Dove [Add to Longdo]
Palmenlori { m } [ ornith. ]Palm Lorikeet [Add to Longdo]
Arakakadu { m } [ ornith. ]Palm Cockatoo [Add to Longdo]
Palmensegler { m } [ ornith. ]African Palm Swift [Add to Longdo]
Palmsteiger { m } [ ornith. ]Point-tailed Palmcreeper [Add to Longdo]
Palmenschwätzer { m } [ ornith. ]Palm Chat [Add to Longdo]
Palmerklarino [ ornith. ]Small Kauai Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
掌(P);手のひら(P);手の平[てのひら(P);たなごころ(掌), tenohira (P); tanagokoro ( tenohira )] (n) the palm (of one's hand); (P) #12,025 [Add to Longdo]
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist #19,851 [Add to Longdo]
アレカ椰子[アレカやし, areka yashi] (n) areca palm [Add to Longdo]
エンペラーテトラ;エンペラー・テトラ[enpera-tetora ; enpera-. tetora] (n) emperor tetra (Nematobrycon palmeri) [Add to Longdo]
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm [Add to Longdo]
サゴ椰子;沙穀椰子[サゴやし(サゴ椰子);さごやし(沙穀椰子);サゴヤシ, sago yashi ( sago yashi ); sagoyashi ( sa koku yashi ); sagoyashi] (n) (uk) sago palm (Metroxylon sagu) [Add to Longdo]
ドラセナ[dorasena] (n) (See 竜血樹) dracaena (any palmlike tree of genus Dracaena or Cordyline) (lat [Add to Longdo]
ナパーム[napa-mu] (n) napalm [Add to Longdo]
ナパーム弾[ナパームだん, napa-mu dan] (n) napalm bomb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top