ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abed

AH0 B EH1 D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abed-, *abed*, ab, abe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abed[ADV] บนเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
seabed(ซี'เบด) n. พื้นใต้ทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hell yeah. Abed in the house!อาเบดมาแล้ว! Pilot (2009)
Yeah, not mine, actually. I think Abed took out a page on Craigslist.ที่จริงแล้วผมไม่ ผมว่าอาเบดทำลามปามใหญ่แล้ว Pilot (2009)
- Abed. Abed the Arab.- รอย วันเดอร์บอย Pilot (2009)
Abed is better.เราแค่ถูกสร้างมาไม่ให้เชื่อความคิดนั้น เมื่อมันออกมาจากความคิดของเราเอง Pilot (2009)
I agree with Abed that tonight has been very special.ผมมีนัดอาหารค่ำกับบริตต้า บริตต้า? Pilot (2009)
- abed wants to study film. - [speaking arabic]อาเบดอยากเรียนด้านภาพยนตร์ Introduction to Film (2009)
But abed is an adult and a u.s. citizen.แต่อาเบดเป็นผู้ใหญ่แล้ว และก็เป็นพลเมืองอเมริกัน Introduction to Film (2009)
- abed is not normal.อาเบดไม่ปกตินะ Introduction to Film (2009)
- abed may not be a great filmmaker,อาเบดอาจไม่ใช่สุดยอดผู้กำกับหนัง Introduction to Film (2009)
I gave Abed my shirt because I'm not selfish, which is something you'll discover while we are working on this.ผมให้เสื้ออาเบดไป เพราะผมไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งคุณก็คงจะได้รู้เมื่อคุณได้ทำงานนี้คู่กับผม Spanish 101 (2009)
- yeah, but abed posted this video two weeks ago.ใช่ แต่อาเบดโพสวิดีโอนี้ไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อน Debate 109 (2009)
- abed is right.อาเบดพูดถูก Debate 109 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean   FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABED AH0 B EH1 D
ABEDI AH0 B EH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abed (a) ˈəbˈɛd (@1 b e1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキストラベッド[, ekisutorabeddo] (n) extra bed [Add to Longdo]
ソファーベッド[, sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed [Add to Longdo]
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting [Add to Longdo]
海洋底[かいようてい, kaiyoutei] (n) ocean floor; sea floor; seabed [Add to Longdo]
調べ出す[しらべだす, shirabedasu] (v5s) to hunt up; to locate; to inquire out [Add to Longdo]
鍋鶴[なべづる;ナベヅル, nabeduru ; nabeduru] (n) (uk) hooded crane (Grus monacha) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abed \A*bed"\, adv. [Pref. a- in, on + bed.]
   1. In bed, or on the bed.
    [1913 Webster]
 
       Not to be abed after midnight.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To childbed (in the phrase "brought abed," that is,
    delivered of a child). --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abed
   adv 1: in bed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top