ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -い-, *い*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
じまし[いじましい] (adj) narrow-minded, ungenerous, cheeseparing
勇まし[いさましい] (adj) brave, courageous, daring, doughty, fearless, gritty
抱く[いだく] (vt) to have, to hold, to harbor

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
イケメン[いけめん] (n, colloq) ผู้ชายหล่อ สาวเห็นแล้วหลง

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[いき, ˙, ] outside the area

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
すゞ[いすず, isuzu] (org) บริษัทอีซูซุ
[いつ, itsu] (n) เมื่อไหร่
つか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น つか会える。แปลว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
イエス[いえす, iesu] (n) พระเยซู
イエスキリスト[いえすきりすと, iesukirisuto] พระเยซูคริสต์
イスラム教[いすらむきょう, isuramukyou] (n) ศาสนาอิสลาม
インク[いんく, inku] (n) หมึก
インタビュー[いんたびゅー, intabyu-] (vt) สัมภาษณ์ ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ของนักข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ
インド洋[いんどよう, indoyou] (n) มหาสมุทรอินเดีย
一世一代[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
[いけいけ, ikeike] (n, vt) 1.สุนัขตัวเมีย 2.หญิงเลว 3.การบ่น 1.บ่น
一致[いっち, itchi] (vi, adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้วย, เป็นเอกฉันท์, See also: A. 反対
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
意志[いし, ishi] (n) ความตั้งใจ
育児手当[いくじてあて, ikujiteate] (n) เงินสงเคราะห์บุตร
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค, See also: R. 病院、診療室
医師[いし, ishi] (n) (ภาษาทางการ) แพทย์, หมอ, See also: S. 医者
委託[いたく, itaku] (n) การมอบหมาย
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching, See also: S. 寸動

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] TH: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] TH: เปลี่ยนใหม่หมด  EN: complete change
致す[いたす, itasu] TH: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด)  EN: to do (pol)
一行[いっこう, ikkou] TH: ทั้งขบวน
意見[いけん, iken] TH: ความคิดเห็น
挑む[いどむ, idomu] TH: เสี่ยง  EN: to challenge
至る[いたる, itaru] TH: ไปถึง
印紙[いんし, inshi] TH: อากรที่ชำระให้รัฐบาล  EN: a stamp
一本[いっぽん, ippon] TH: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น  EN: one long thing

Japanese-English: EDICT Dictionary
[i] (prt) (fam) (See か, ぞ, だ, わ) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] (n, vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) #52 [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (ち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
一覧[いちらん, ichiran] (n, vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P) #119 [Add to Longdo]
戦(P);軍;兵[いくさ, ikusa] (n) (1) war; battle; campaign; fight; (2) (arch) troops; forces; (P) #216 [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
委員[いいん, iin] (n) committee member; (P) #329 [Add to Longdo]
一部[いちぶ, ichibu] (n-adv, n) (1) one part; one portion; one section; some; (2) one copy (e.g. of a document); (P) #350 [Add to Longdo]
以降[いこう, ikou] (n-adv, n-t) on and after; as from; hereafter; thereafter; since; (P) #381 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It sounds great!案だ!
Hotshot!した奴だ。
I want a lot.たくさん欲し
Look out!危な
Get up!起きなさ
I am busy now.私は今忙し
I help him.私は彼を手伝ます。
You're still green.なあ。
I think so.出来ると思ます。
Come quick!早く来
I don't know.知らなわ。 [ F ]
Iron is hard.鉄は固

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At last![JP] たか Star Wars: A New Hope (1977)
She disappeared on a hunting trip with her husband.[CN] ㎝ひ癬ゴ聐硚ǐア The Shining (1980)
No.[JP] や。 Live for Life (1967)
They actually had to repel a few Indian attacks as they were building it.[CN] 硂縀 ㄇ材筁祘 ㄓю阑筁 The Shining (1980)
OK.[JP] Roman Holiday (1953)
Did the appearance of Danny's imaginary friend....[CN] うェ稱钩狟ね瞷 The Shining (1980)
I will.[JP] Tikhiy Don (1957)
You were always the best of them.[CN] 羆琌程 The Shining (1980)
- You're always in the middle of-[CN] - 羆琌êぇ -- - ぐ或ぇ? In the Realm of the Senses (1976)
-Good.[JP] The Intruder (1962)
When you come in and interrupt, you're breaking my concentration.[CN] 讽秈ㄓゴ耞и 種帝瘆胊и栋 The Shining (1980)
Oh, my heart![JP] 苦し Breaking Away (1979)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
ずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
もづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs) [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
イニシエータ[いにしえーた, inishie-ta] initiator [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1, 1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top