ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -了-, *了*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[了, le, ㄌㄜ˙,liǎo] clear; to finish; particle of completed action
Radical: Decomposition: 乛 (ya ㄧㄚ˙)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [pictographic] A child swaddled in blanklets; compare 子,  Rank: 5

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand, #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear, #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place, #3 [Add to Longdo]
[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] in order to; for the purpose of; so as to, #239 [Add to Longdo]
[liǎo jiě, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] to understand; to realize; to find out, #323 [Add to Longdo]
[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, ] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time, #388 [Add to Longdo]
[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, ] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for), #651 [Add to Longdo]
[bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unable to; without end, #1,164 [Add to Longdo]
[dé le, ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙, ] be finished; be ready; all right; that's enough, #3,523 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りょうかい, ryoukai] (n) ความเข้าใจ, ความยินยอม เช่น 解しました เข้าใจแล้วครับ, ตกลงตามนั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (n) finish; completion; understanding; (P) [Add to Longdo]
する[りょうする, ryousuru] (vs-s,vi) (1) to finish; to complete; (2) to understand [Add to Longdo]
解(P);諒解[りょうかい, ryoukai] (n,vs) comprehension; consent; understanding; roger (on the radio); (P) [Add to Longdo]
解済み[りょうかいずみ, ryoukaizumi] (adj-no) accepted; understood [Add to Longdo]
解事項[りょうかいじこう, ryoukaijikou] (n) understanding (between the two) [Add to Longdo]
[りょうかく, ryoukaku] (n,vs) coming to understand [Add to Longdo]
見;料簡;[りょうけん, ryouken] (n,vs) (1) idea; thought; intention; design; inclination; decision; motive; (2) discretion; (3) forgiveness; toleration [Add to Longdo]
見違い;料簡違い;簡違い[りょうけんちがい, ryoukenchigai] (n) wrong idea; delusion; indiscretion; false step; misstep [Add to Longdo]
承(P);諒承;領承[りょうしょう, ryoushou] (n,vs) (See ご承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting; acceptance; (P) [Add to Longdo]
承済み[りょうしょうずみ, ryoushouzumi] (adj-no) acknowledged; accepted; agreed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We should be able to complete the work in five days.5日たてば仕事が完するだろう。
Completing your order.あなたのオーダーを完させろ。
The movie director was enchanted by Kate at first sight.ある映画監督が一目見てケイトに魅されました。
Your role will be to direct this project to its conclusion.このプロジェクトを完するまで指揮するにがあなたの仕事です。
Your request of this matter has been accepted.この件についてのあなたのお求めを承します。
I intend to take a month's vacation on completion of this work.この仕事が完したら1ヶ月の休暇を取るつもりだ。
The end, so long good bye!これにて終
All systems are go.すべて準備完
They have taken great pains to finish the project, I hear.その企画を完するため彼らは大変骨を折ったそうだ。
The beautiful scenery fascinates every traveler.その美しい景色はあらゆる旅人を魅する。
The dancer's graceful action of charmed the audience.ダンサーの優美な舞は観衆を魅した。
Tom got time and a half when he worked beyond his usual quitting time.トムは勤務終時間を超えて働くと5割アップの時給をもらっていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes.[CN] 听见 The Red House (1947)
-Acknowledged.[JA] -  In a Mirror, Darkly, Part II (2005)
Understood.[JA]  Storm Front, Part II (2004)
Yeah.[CN] -看到 The Maltese Falcon (1941)
Understood.[JA] -  United (2005)
Yes, ma'am![JA] 解! Resident Evil: Retribution (2012)
Ready?[CN] 准备好吗? His Girl Friday (1940)
Yoon![CN] 太可恶 Episode #1.5 (2004)
Yes, sir.[JA] 解! Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Good night.[CN] 怎么 The Punch Bowl (1944)
Copy that, sir.[JA]  Pacific Rim (2013)
- Yes, sir.[CN] 知道 The Young and the Damned (1950)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
[りょうかい, ryoukai] Verstaendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top