ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abdicate

AE1 B D AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abdicate-, *abdicate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdicate(vt) ทำให้สละราชสมบัติ, See also: ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์
abdicate(vt,, vi) ละเลยหน้าที่, Syn. abandon, surrender
abdicate(vi) สละราชสมบัติ, See also: สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์, Syn. renounce, relinguish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt., vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi, vt) ลาออก, สละราชสมบัติ,  ยกเลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ, ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With edward viii and made him abdicate the throne.กับ Edward Viii และทำให้เขาสละบัลลังก์ A Night of Neglect (2011)
If he really can get the Emperor to abdicate soon"ซงเจียวเหิรน สมาชิกกลุ่มถงเหมิงฮุย" - คณะเจรจาได้มีข้อตกลงกันแล้ว 1911 (2011)
If you abdicate your place as the Crown Princess, หากเพียงท่านพี่ยอมเสียสละตำแหน่งพระชายา Episode #1.20 (2012)
They will abdicate your title and in return My Lord guarantees that he will do everything in his power to see that no harm comes to you or your family.พวกเขาจะสละราชบัลลังก์ชื่อของคุณ และในทางกลับค้ำประกันพระเจ้าของฉัน ว่าเขาจะทำทุกอย่างในอำนาจของเขา ที่จะเห็นว่าไม่มีอันตรายใด ๆ มาให้คุณ หรือครอบครัวของคุณ Jupiter Ascending (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเลยหน้าที่[laloēi nāthī] (v, exp) EN: abdicate  FR: négliger ses obligations
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
สละ[sala] (v) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate  FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[sala rātchāsombat] (v, exp) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)  FR: abdiquer (la couronne)
ทรงสละราชสมบัติ[song sala rātchasombat] (v) EN: abdicate (for royalty)  FR: abdiquer (monarque)
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABDICATE AE1 B D AH0 K EY2 T
ABDICATED AE1 B D AH0 K EY2 T AH0 D
ABDICATES AE1 B D AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abdicate (v) ˈæbdɪkɛɪt (a1 b d i k ei t)
abdicated (v) ˈæbdɪkɛɪtɪd (a1 b d i k ei t i d)
abdicates (v) ˈæbdɪkɛɪts (a1 b d i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] abdicate, #10,582 [Add to Longdo]
退位[tuì wèi, ㄊㄨㄟˋ ㄨㄟˋ, 退] abdicate, #43,117 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abdicate \Ab"di*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Abdicated}; p. pr. &
   vb. n. {Abdicating}.] [L. abdicatus, p. p. of abdicare; ab +
   dicare to proclaim, akin to dicere to say. See {Diction}.]
   1. To surrender or relinquish, as sovereign power; to
    withdraw definitely from filling or exercising, as a high
    office, station, dignity; as, to abdicate the throne, the
    crown, the papacy.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word abdicate was held to mean, in the case of
      James II., to abandon without a formal surrender.
      [1913 Webster]
 
         The cross-bearers abdicated their service.
                          --Gibbon.
      [1913 Webster]
 
   2. To renounce; to relinquish; -- said of authority, a trust,
    duty, right, etc.
    [1913 Webster]
 
       He abdicates all right to be his own governor.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The understanding abdicates its functions. --Froude.
    [1913 Webster]
 
   3. To reject; to cast off. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. (Civil Law) To disclaim and expel from the family, as a
    father his child; to disown; to disinherit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To give up; quit; vacate; relinquish; forsake; abandon;
     resign; renounce; desert.
 
   Usage: To {Abdicate}, {Resign}. Abdicate commonly expresses
      the act of a monarch in voluntary and formally
      yielding up sovereign authority; as, to abdicate the
      government. Resign is applied to the act of any
      person, high or low, who gives back an office or trust
      into the hands of him who conferred it. Thus, a
      minister resigns, a military officer resigns, a clerk
      resigns. The expression, "The king resigned his
      crown," sometimes occurs in our later literature,
      implying that he held it from his people. -- There are
      other senses of resign which are not here brought into
      view.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abdicate \Ab"di*cate\, v. i.
   To relinquish or renounce a throne, or other high office or
   dignity.
   [1913 Webster]
 
      Though a king may abdicate for his own person, he
      cannot abdicate for the monarchy.    --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abdicate
   v 1: give up, such as power, as of monarchs and emperors, or
      duties and obligations; "The King abdicated when he married
      a divorcee" [syn: {abdicate}, {renounce}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top