ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falls

F AO1 L Z   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falls-, *falls*, fall
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fallsพลัดตกหกล้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก Night and Fog (1956)
If you get rid of Sollozzo, everything falls into line.ถ้าคุณได้รับการกำจัด Sollozzo ทุกอย่างตกอยู่ในสาย The Godfather (1972)
He stays looking good, but his picture falls apart.เขาหน้าตาดี แต่ภาพกลับไม่ได้เรื่อง Oh, God! (1977)
She falls away and we use the Leonov for the trip home.เธอหลงออกไปและเราจะใช้ ลีอนอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน มันจะทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm takin' her to Cottonwood Falls tomorrow and see if she can be helped.ฉันจะพาเธอไปหาหมอที่ค๊อดด้อนวูด ฟอล์สพรุ่งนี้ Return to Oz (1985)
- As the world falls down - It's fallingจนกระทั่งโลกสลายไป กำลังสลาย Labyrinth (1986)
As the world falls downจนกระทั่งโลกสลายไป Labyrinth (1986)
As the world falls downจนกระทั่งโลกสลายไป Labyrinth (1986)
- As the world falls down - It's fallingจนกระทั่งโลกสลายไป กำลังสลาย Labyrinth (1986)
That's usually when the ground falls out from underneath your feet.มันเป็นโดยปกติ เมื่อพี้นดินต่ำลงไป จากข้างใต้ขาของคุณ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Somebody's love falls far short in her case, obviously.เห็นได้ชัดนี่ว่า ความรักสำหรับ กรณีหล่อน มันแสนสั้น Wuthering Heights (1992)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fallsAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
fallsAs a rule, hail falls in summer.
fallsAutumnal Equinox Day falls on Friday this year.
fallsBetween two stools one falls to the ground.
fallsBrutus stabs Caesar, and Caesar falls.
fallsCareful of his health, he seldom falls ill.
fallsChristmas falls on Sunday this year.
fallsCulture Day falls on Monday this year.
fallsEvery time we go hiking, he falls behind.
fallsHe often falls in love.
fallsHe who wears armor falls with a big crash!
fallsIt falls on Sunday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat   

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLS F AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falls (v) fˈɔːlz (f oo1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
fallsในกรณีที่
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallschirm {m} | Fallschirme {pl}parachute | parachutes [Add to Longdo]
Fallschirmabsprung {m}parachute jump [Add to Longdo]
Fallschirmjäger {m} | Fallschirmjäger {pl}paratrooper | paratroopers [Add to Longdo]
Fallschirmspringer {m} | Fallschirmspringer {pl}parachutist | parachutists [Add to Longdo]
Fallschirmspringer {m} | Fallschirmspringer {pl}skydiver | skydivers [Add to Longdo]
Fallschirmtruppe {f}paratroop [Add to Longdo]
Fallstrick {m} | Fallstricke {pl}snare | snares [Add to Longdo]
Fallstudie {f}; Fallbeispiel {n}case study [Add to Longdo]
Fallsucht {f}falling sickness [Add to Longdo]
fallsin case [Add to Longdo]
fallsüchtig {adv}epileptically [Add to Longdo]
Falls es irgendwelche Probleme gibt ...If there are any problems [Add to Longdo]
Falls Sie irgendwelche Fragen haben ...If you have any questions [Add to Longdo]
Falls es regnen sollte ...In case it should rain ... [Add to Longdo]
Falls es regnet ...In case it rains ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
ホワイトキック[, howaitokikku] (n) (sl) (See 白ける) dead silence after a joke falls flat (wasei [Add to Longdo]
狐の子は頬白[きつねのこはつらじろ, kitsunenokohatsurajiro] (exp) (id) (obsc) the apple never falls far from the tree; fox pups have white cheeks [Add to Longdo]
国民の休日[こくみんのきゅうじつ, kokuminnokyuujitsu] (n) national holiday (by law, any weekday that falls between two other national holidays) [Add to Longdo]
山雪[やまゆき, yamayuki] (n) (See 里雪) snow that falls on mountains [Add to Longdo]
私雨[わたくしあめ, watakushiame] (n) (obsc) limited amount of rain which falls off to a certain region [Add to Longdo]
自転車操業[じてんしゃそうぎょう, jitenshasougyou] (n) barely keeping a business going (analogy that a bicycle falls over when its wheels cease rotating) [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
小店;小見世[しょうてん(小店);こみせ, shouten ( shou mise ); komise] (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falls
   n 1: the petals or sepals of a flower that bend downward
      (especially the outer perianth of an iris)
   2: a steep descent of the water of a river [syn: {waterfall},
     {falls}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 falls /fals/
  if

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top