ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constantly

K AA1 N S T AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constantly-, *constantly*, constant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constantlyAnd people were constantly coming to be baptized.
constantlyComputers are constantly being improved.
constantlyEveryone in the city appears to be constantly on the go.
constantlyEvery time I drop in to visit, they constantly get in my hair.
constantlyGulf nations are constantly menaced by war.
constantlyHe is constantly complaining.
constantlyHe is constantly finding fault with other people.
constantlyHe was constantly borrowing money from me.
constantlyHis mother is constantly complaining about it.
constantlyHis wife nags him constantly.
constantlyI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
constantlyI am constantly forgetting names.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงถาวร(adv) permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai Definition: อย่างอยู่ได้นาน
นิจศีล(adv) regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์(adv) constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คงเส้นคงวา(adv) constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai Definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอ(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิตย์(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
ตะบม(adv) constantly, See also: always, persistently, perpetually, incessantly, Syn. ร่ำไป, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน
ยันเต(adv) always, See also: constantly, invariably, continuously, periodically, continually, incessantly, Syn. เสมอ, Example: ใครๆ ก็โทษว่าเป็นความผิดของเขายันเต, Notes: (ปาก)
เสมอต้นเสมอปลาย(adv) consistently, See also: constantly, persistently, Syn. สม่ำเสมอ, Example: คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ำเสมอ(adv) always, See also: constantly, continuously, invariably, at all times, Example: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[baēk nā] (v, exp) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เสมอ[samoē] (adv) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently  FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
ตากหน้า[tāknā] (v) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to
อย่างมั่นคง[yāng man khong] (adv) EN: constantly  FR: constamment
อย่างต่อเนื่อง[yāng tø neūang] (x) EN: constantly  FR: constamment
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTANTLY K AA1 N S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constantly (a) kˈɒnstəntliː (k o1 n s t @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] constantly changing, ever-varying (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
しょっちゅう[shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
どしどし[doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]
三日と上げず;三日とあげず[みっかとあげず, mikkatoagezu] (exp) (See 三日に上げず) almost every day; constantly [Add to Longdo]
三日にあげず;三日に上げず[みっかにあげず, mikkaniagezu] (exp,adv) at very frequent intervals; almost every other day; constantly [Add to Longdo]
思い続ける[おもいつづける, omoitsudukeru] (v1) to think constantly about; to dwell on [Add to Longdo]
常に[つねに, tsuneni] (adv) always; constantly; (P) [Add to Longdo]
常住坐臥[じょうじゅうざが, joujuuzaga] (n-adv) at all times; day in, day out; constantly; always [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constantly \Con"stant*ly\, adv.
   With constancy; steadily; continually; perseveringly; without
   cessation; uniformly.
   [1913 Webster]
 
      But she constantly affirmed that it was even so.
                          --Acts. xii.
                          15.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constantly
   adv 1: without variation or change, in every case; "constantly
       kind and gracious"; "he always arrives on time" [syn:
       {constantly}, {invariably}, {always}]
   2: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top