ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feasibility

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feasibility-, *feasibility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feasibility studyการศึกษาความเป็นไปได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feasibilityความเป็นไปได้ [การแพทย์]
Feasibility Determinationการพิจารณาความเป็นไปของแผนงาน [การแพทย์]
Feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ [TU Subject Heading]
feasibility studyfeasibility study, การศึกษาความเหมาะสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
feasibilityความเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Determine the feasibility of accessing that informationพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างนั้น Justice (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feasibilityAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ[khwām penpai dāi nai thāng patibat] (n, exp) EN: feasibility

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
feasibility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feasibility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可行性[kě xíng xìng, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ,   ] feasibility #12,287 [Add to Longdo]
可行性研究[kě xíng xìng yán jiū, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ,     ] feasibility study #24,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchführbarkeitsstudie { f }; Durchführbarkeitsuntersuchung { f }feasibility study [Add to Longdo]
Machbarkeitsstudie { f }feasibility study [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィージビリティー[fi-jibiritei-] (n) feasibility [Add to Longdo]
フィージビリティースタディ[fi-jibiritei-sutadei] (n) feasibility study [Add to Longdo]
フィージビリティースタディー[fi-jibiritei-sutadei-] (n) feasibility study [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[fi-jibiriteisutadei] (n) { comp } feasibility study [Add to Longdo]
具体性[ぐたいせい, gutaisei] (n) concreteness; feasibility [Add to Longdo]
実現可能性[じつげんかのうせい, jitsugenkanousei] (n, adj-no) feasibility [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] (n) { comp } feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] (n) { comp } feasibility study [Add to Longdo]
実現性[じつげんせい, jitsugensei] (n) practicability; feasibility; operability; expected implementation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性[じつげんかのうせい, jitsugenkanousei] feasibility [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feasibility \Fea"si*bil*ity\ (f[=e]`z[i^]*b[i^]l"[i^]*t[y^]) n.;
   pl. {Feasibilities} (f[=e]`z[i^]*b[i^]l"[i^]*tiz). [from
   {Feasible}]
   The quality of being feasible; practicability; also, that
   which is feasible; as, before we adopt a plan, let us
   consider its feasibility.
   [1913 Webster]
 
      Men often swallow falsities for truths, dubiosities for
      certainties, possibilities for feasibilities. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feasibility
   n 1: the quality of being doable [syn: {feasibility},
      {feasibleness}] [ant: {infeasibility}, {unfeasibility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top