Search result for

(71 entries)
(0.1713 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -も-, *も*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
んが[ももんが] (n ) flying squirrel

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
モラル[らる, moraru] (n) ศีลธรรม
[と、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
勿論[ちろん, mochiron] (adv) แน่นอน , See also: S. Of course, Certainly, Naturally,
基づく[とづく, motoduku] (vt) มีพื้นฐานจาก,อ้างอิงจาก
文句を言う[んくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
模型[けい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง
潜り[ぐり, moguri] (n) ดำน้ำ
物の怪[ののけ, mononoke] ภูต ปีศาจ
物差し[のさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, See also: S. 定規,
目標[くひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文句[んく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 文句を言う
のづくり[のづくり, monozukuri] (n) ประดิษฐกรรม
文部省[んぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ
盲腸炎[うちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ , See also: R. 盲腸
盲腸[うちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
設ける[うける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง
木星[くせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
元々[と, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
[っと, mottomo] ที่สุด
モスグリーン[すぐりーん, mosugurin] สีเขียวตะไคร่น้ำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛り上がる[りあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
盛る[る, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
盛る[る, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
貰う[らう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
漏れる[れる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
漏れる[れる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
儲かる[うかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
持ち込む[ちこむ, mochikomu] Thai: นำเข้ามา English: to lodge (vt)
持ち込む[ちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
申し込む[うしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[ぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[げる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[ぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
踠き(oK)[がき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[と, moto] (n) (See 酒母,元・と・1) yeast mash [Add to Longdo]
鼯鼠[んが;んがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See う・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
ういっちょ[, mouiccho] (exp) (col) (from う一度) (See う一度・ういちど) once more; again [Add to Longdo]
うすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
彼といっしょにいると私はいつ楽しい。Being with him always makes me happy.
彼といってよろしいか。May I go with him?
彼としてはっと悪くできたのに。For his part he could have done worse.
彼としては少しいらいらしてなかった。There was no irritation on his part.
彼との関係はう終わっている。I am through with him.
彼との仲をとりとうか。Do you want me to fix you up with him?
彼とは20年以上親しい間柄である。I have been on friendly terms with him for more than twenty years.
彼とはツーと言えばカーの仲だよ。以心伝心の仲とで言っておこう。He and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
彼とはどう呼吸が合わない。I cannot get along with him.
彼と一時間世界平和について論争した。I disputed with him about world peace for an hour.

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モード[ーど, mo-do] mode [Add to Longdo]
モードインジケータ[ーどいんじけーた, mo-doinjike-ta] mode indicator [Add to Longdo]
モーフィング[ーふぃんぐ, mo-fingu] morphing [Add to Longdo]
モジュール[じゅーる, moju-ru] module, program unit [Add to Longdo]
モジュラ[じゅら, mojura] modular [Add to Longdo]
モジュラージャック[じゅらーじゃっく, mojura-jakku] modular jack [Add to Longdo]
モジュラコンパイル[じゅらこんぱいる, mojurakonpairu] modular compilation [Add to Longdo]
モジュラプログラミング[じゅらぷろぐらみんぐ, mojurapuroguramingu] modular programming [Add to Longdo]
モジュラリティ[じゅらりてい, mojuraritei] modularity [Add to Longdo]
モジュラリテイ[じゅらりてい, mojuraritei] modularity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両刃の剣[ろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
作る[ぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
催し物[ようしの, moyoushimono] Veranstaltung [Add to Longdo]
催す[よおす, moyoosu] veranstalten, abhalten, fuehlen [Add to Longdo]
[と, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[と, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[と, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[んめ, monme] (Gewichteinheit, ca. 3,75 g) [Add to Longdo]
問答[んどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
問題[んだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top