ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cashew nut

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cashew nut-, *cashew nut*
English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashew nutเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Cashew nut industryอุตสาหกรรมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is the President of France able to order murgh masala, with cashew nuts and cardamom?ปธน.ฝรั่งเศสจะสั่งเมิร์ช มาซาล่า ใส่มะม่วงหิมพานต์กับกระวานได้มั้ย The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะม่วงหิมพานต์[N] cashew nut, Example: ี่กำนันท่านนี้เป็นผู้แนะนำให้ชาวบ้านเริ่มปลูกมะม่วงหิมพานต์ในสวนยางพารา, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Anacardium occidentale Linn. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้ ยางเป็นพิษ ก้านผลอวบน้ำ ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตคือ เมล็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะม่วงหิมพานต์[n. exp.] (mamūanghimmaphān) EN: cashew nut ; cashew   FR: cajou [m] ; noix de cajou [f] ; anacarde [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰果[yāo guǒ, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ, ] cashew nuts, #49,293 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシューナッツ[, kashu-nattsu] (n) cashew nuts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cashew \Ca*shew"\ (k[.a]*sh[=oo]"), n. [F. acajou, for cajou,
   prob. from Malay k[=a]yu tree; cf. Pg. acaju, cf. {Acajou}.]
   1. (Bot.) A tree ({Anacardium occidentale}) of the same
    family which the sumac. It is native in tropical America,
    but is now naturalized in all tropical countries. Its
    fruit, a kidney-shaped nut, grows at the extremity of an
    edible, pear-shaped hypocarp, about three inches long.
    [1913 Webster]
 
   2. the {cashew nut}.
    [PJC]
 
   {Cashew nut}, the large, kidney-shaped fruit of the cashew,
    which is edible after the caustic oil has been expelled
    from the shell by roasting the nut.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cashew nut
   n 1: kidney-shaped nut edible only when roasted [syn: {cashew},
      {cashew nut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top