ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abhor

AE0 B HH AO1 R   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abhor-, *abhor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abhor[VT] เกลียดชัง, See also: เกลียด, ชิงชัง, Syn. loathe, abominate, execrate, hate, Ant. love, admire
abhorrence[N] ความชิงชัง, See also: ความเกลียดชัง, Syn. execration, detestation
abhorrence[N] ผู้ถูกเกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I abhor the whole chicks dig jerks thing.ฉันรังเกียจจังเรื่องผู้หญิงชอบคนงี่เง่าเนี่ย 52 Pickup (2008)
I abhor the pain you feel, when you hear them ringing the bellผมรับรู้ได้ถึงความทรมาน.. ยามที่เสียงกริ่งแผดร้องเรียกเธอ.. The Breath (2009)
Elena, today I did things I abhor to protect the one thing I value most, my family."เอเลน่า วันนี้ฉันทำสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุด ก็เพื่อที่จะปกป้องสิ่งเดียวที่มีค่า กับฉันมากที่สุด ครอบครัวของฉัน All My Children (2012)
Normally, I abhor violence, but this seemed too good to miss.ปกติผมเกลียดความรุนแรง แต่ตอนนี้ดูเหมือน ดีเกินไปที่จะพลาด The Little Rascals Save the Day (2014)
You claim to abhor the shedding of innocent blood.คุณอ้างว่ารังเกียจการหลั่งเลือดผู้บริสุทธิ์ 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abhorCompromise is abhorrent to me.
abhorConduct abhorrent to his conscience.
abhorHe abhorred lying.
abhorHe has an abhorrence of snakes.
abhorHypocrisy is my abhorrence.
abhorI abhor killing animals.
abhorI abhor politics.
abhorI abhor spiders.
abhorIt is abhorrent to me.
abhorI yield to no one in abhorrence of violence.
abhorNature abhors a vacuum.
abhorSuch an idea is abhorrent to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขยง[V] loathe, See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust, Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน, Example: ฉันรู้สึกแขยงขึ้มมาทันทีเมื่อนึกถึงตีนของตะขาบที่ไต่อยู่บนขาฉันตอนนั้น, Thai definition: เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดน่ากลัวหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น
เดียด[V] hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
ความเกลียดชัง[N] hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
รังเกียจ [v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate   FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
ABHOR AE0 B HH AO1 R
ABHORS AH0 B HH AO1 R Z
ABHORRED AH0 B HH AO1 R D
ABHORRENT AE0 B HH AO1 R AH0 N T
ABHORRENCE AH0 B HH AO1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abhor (v) ˈəbhˈɔːr (@1 b h oo1 r)
abhors (v) ˈəbhˈɔːz (@1 b h oo1 z)
abhorred (v) ˈəbhˈɔːd (@1 b h oo1 d)
abhorrent (j) ˈəbhˈɒrənt (@1 b h o1 r @ n t)
abhorring (v) ˈəbhˈɔːrɪŋ (@1 b h oo1 r i ng)
abhorrence (n) ˈəbhˈɒrəns (@1 b h o1 r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛恨[tòng hèn, ㄊㄨㄥˋ ㄏㄣˋ, ] abhor, #16,462 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhorchen {n} (mit einem Stethoskop); Auskultation {f} [med.]listening (with a stethoscope); auscultation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe [Add to Longdo]
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abhor \Ab*hor"\, v. i.
   To shrink back with horror, disgust, or dislike; to be
   contrary or averse; -- with from. [Obs.] "To abhor from those
   vices." --Udall.
   [1913 Webster]
 
      Which is utterly abhorring from the end of all law.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abhor \Ab*hor"\, v. t. [imp. & p. p. {Abhorred}; p. pr. & vb. n.
   {Abhorring}.] [L. abhorrere; ab + horrere to bristle, shiver,
   shudder: cf. F. abhorrer. See {Horrid}.]
   1. To shrink back with shuddering from; to regard with horror
    or detestation; to feel excessive repugnance toward; to
    detest to extremity; to loathe.
    [1913 Webster]
 
       Abhor that which is evil; cleave to that which is
       good.                 --Rom. xii. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill with horror or disgust. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It doth abhor me now I speak the word. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Canon Law) To protest against; to reject solemnly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I utterly abhor, yea, from my soul
       Refuse you for my judge.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hate; detest; loathe; abominate. See {Hate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abhor
   v 1: find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
      [syn: {abhor}, {loathe}, {abominate}, {execrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top