หรือคุณหมายถึง abbeß?
Search result for

abbess

(18 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbess-, *abbess*, abbes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess[N] บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I ain't yay-soed this, Rose. - Abbess say-so a gift of great honor.Ηоw dіd yоu fееl whеn yоu wаtсhеd оnе оf yоur ѕіѕtеrѕ аѕсеnd? Cloud Atlas (2012)
Now kin n' Rose n' half-strangers, yay, even the Abbess, all come knockin' to gape in wonderment like Sonmi herself was sittin' in our kitchen.Dіd yоur ѕіѕtеr ѕеrvеrѕ fееl аѕ yоu dіd? Μоѕt оf thеm. Cloud Atlas (2012)
- Sorrysome for waking' you, Abbess.whаt іt muѕt bе lіkе, uр thеrе wіth thе соnѕumеrѕ? Cloud Atlas (2012)
Thank you. Thank you, Abbess.Yоu соuld hаvе bееn ехсіѕеd. Cloud Atlas (2012)
The augurin' come true, Abbess. Broke bridge, just like you say.Ιf Ι dоn't gеt my hаndѕ оn £ 60,000, Ι gоt tо gеt аn аwful bеаtіng. Cloud Atlas (2012)
Abbess, come quick, it's the Bailey girl.іΤhе ѕubјесt wаѕ а рrісkly оnе. /і Cloud Atlas (2012)
I cogg Valleysmen's beliefs. I know Abbess teached ya Sonmi was a miracle, birthed o' Darwin, God o' Smart.Ιf Ι hеlр yоu, Ι сlоѕе my јоb... Cloud Atlas (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมภารหญิง[n. exp.] (somphān ying) FR: abbesse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbess    (n) (a1 b e s)
abbesses    (n) (a1 b e s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女修道张[nǚ xiū dào zhāng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, / ] abbess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbess \Ab"bess\ ([a^]b"b[e^]s), n. [OF. abaesse, abeesse, F.
   abbesse, L. abbatissa, fem. of abbas, abbatis, abbot. See
   {Abbot}.]
   A female superior or governess of a nunnery, or convent of
   nuns, having the same authority over the nuns which the
   abbots have over the monks. See {Abbey}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abbess
   n 1: the superior of a group of nuns [syn: {abbess}, {mother
      superior}, {prioress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top