Search result for

ไปสู่

(41 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไปสู่-, *ไปสู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปสู่สุขคติ[V] go to heaven, Syn. ไปสู่สวรรค์, Example: ขอให้วิญญาณตำรวจผู้กล้าจงไปสู่สุขคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerebripetalไปสู่สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สวรรคตไปสู่สวรรค์, ตาย, (ใช้ในราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น). (ส. สฺวรฺค + คต ว่า ไปสู่สวรรค์) [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
On your way to take the queen. Do you disagree?เพื่อ กรุย ทางไปสู่ ควีน นายไม่เห็นด้วยเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
She's taken it to a whole other level.เธอจะก้าวไปสู่อีกระดับนึงแล้ว There Might be Blood (2008)
But what will the morning bring?แต่อะไรจะนำไปสู่ตอนเช้าได้นะ There Might be Blood (2008)
Jor-El knew he was sending you on an impossible odyssey...โจเอล รู้ว่าเขากำลังส่ง ไปสู่ทิศทางหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้ Odyssey (2008)
Because of a long shot corollary to a long shot theory.เพราะว่ามองถึงผลสรุประยะยาวจะนำไปสู่ทฤษฎี Not Cancer (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
Which brings us back to--or?ซึ่งนำเรากลับไปสู่ Joy (2008)
I honestly don't know where this is going.โดยสัตย์จริงฉันไม่รู้ว่า การทำแบบนี้จะนำไปสู่อะไร Joy (2008)
We're right back where we started.เรากลับไปสู่จุดที่เราเริ่ม Joy (2008)
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
Coke leads to sleepwalking, which leads to coke, which leads to sleepwalking.โคเคนนำไปสู่การเดินละเมอหรือเ้ดินละเมอนำไปสู่โคเคน ซึ่งนำไปสู่เดินละเมอ อะไรทำให้เกิดการเดินละเมอครั้งแรก Joy (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a[PRF] ไปยัง, See also: ไปสู่
toward[PREP] ไปสู่, Syn. to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
air-to-air(แอร์' ทูแอร์) adj. จากเครื่องบินไปสู่เครื่องบิน (operating between airborne objects)
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
chyle(ไคลฺ) n. ของเหลวคล้ายนมที่ย่อยแล้วในลำไส้เล็กซึ่งจะไหลไปสู่เส้นเลือดดำ
conduce(คันดิวซฺ') {conduced,conducing,conduces} vi. นำไปสู่,ทำให้เกิด, See also: conducible adj. ดูconduce conducibleness n. ดูconduce conducibility n.ดูconduce, Syn. lead to
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
download(ดาวน์' โลด) n. การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
conduce(vi) นำมาซึ่ง,นำไปสู่
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์
homing(adj) กลับบ้าน,ไปยังบ้าน, ไปสู่จุดหมายปลายทาง
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
redound(vt) ส่งเสริม,ให้ผล,กลับไปสู่
shoreward(adj,adv) เข้าหาฝั่ง,ไปสู่ฝั่ง
to(pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่

German-Thai: Longdo Dictionary
zuไปสู่, เพื่อ
zumไปสู่, เพื่อ, See also: zu
Es kommt zu etw.นำไปสู่, เกิดขึ้น (ทางไม่ดี), See also: geschehen
etw. führen zu etw.นำไปสู่, ก่อให้เกิด เช่น Starker Regen können zur Überschwemmung führen. ฝนที่ตกหนักสามารถนำไปสู่น้ำท่วมได้ , See also: S. verursachen,,
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert
verleiten(vt) |verleitete, hat verleitet| ทำให้เข้าใจผิด, นำไปสู่ทางที่ไม่ดี เช่น Fernsehwerbung verleitet Kinder zu viel Süßem.; Unser Steuersystem verleitet Unternehmen zur Flucht.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top