ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好-, *好*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[hǎo] (adj ) ดี
[hào] (vt ) ชอบ,รัก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子,  Rank: 82

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness), #32 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] to be fond of, #32 [Add to Longdo]
[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, ] best; (you) had better (do what we suggest), #822 [Add to Longdo]
[hěn hǎo, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ, ] well, #910 [Add to Longdo]
[liáng hǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ, ] good; favorable; well; fine, #1,008 [Add to Longdo]
[hǎo hǎo, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ, ] good; nicely; properly, #1,069 [Add to Longdo]
[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] as if; to seem like, #1,163 [Add to Longdo]
[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more, #1,438 [Add to Longdo]
[hǎo duō, ㄏㄠˇ ㄉㄨㄛ, ] many; quite a lot; much better, #1,710 [Add to Longdo]
[měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ, ] happy; fine; OK, #1,720 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すき, suki] (adj) ชอบ, See also: A. 嫌い,
[このみ, konomi] (n) ความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ましい[このましい, konomashii] (adj) เป็นที่ปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ
奇心[こうきしん, koukishin] (n) ความอยากรู้อยากเห็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
[このむ, konomu] Thai: ชอบมากกว่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (pref) good [Add to Longdo]
い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude [Add to Longdo]
い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
い子;いい子[いいこ, iiko] (n) good child [Add to Longdo]
い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself [Add to Longdo]
い仲[いいなか, iinaka] (n) love for one another [Add to Longdo]
い年[いいとし, iitoshi] (n) old enough [Add to Longdo]
[ずき, zuki] (adj-na,n) liking; fondness; love; (P) [Add to Longdo]
[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by) [Add to Longdo]
きこそ物の上手なれ[すきこそもののじょうずなれ, sukikosomononojouzunare] (exp) (id) What one likes, one will do well [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Come off it!つけるな。
"Do you like cake?" "Yes, I do."「ケーキはおきですか」「はい、きです」
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれがきかどうかよくわかりませんでした。
"Do you like sports?" "Yes, I like baseball, among other things."「スポーツはきですか」「はい特に野球がきです」
"Do you like snakes?" "Of course not."「君はヘビがきですか」「もちろんきではありません」 [M]
"Yes, sir," said Tony.きです」とトニーは言った。
"Does he like music?" "Yes, he does."「彼は音楽がきですか」「はい、きです」
"She likes music." "So do I."「彼女は音楽がきだ」「私もそうだ」
"She likes music, doesn't she?" "So she does."「彼女は音楽がきではない」「そうだね」
"She doesn't like music." "Nor do I."「彼女は音楽がきではない」「私もきではない」
"Do you like traveling?" "So I do."「旅行がきですか」「その通りです」
Which do you like better, L.A. or New York?L.Aとニューヨークどちらがきですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ready?[CN] 准备了吗? His Girl Friday (1940)
OK, that settles it![JA] 結構 きにしろ Pinocchio (1940)
I used to love that song, once.[JA] 昔はきな曲だったさ Detour (1945)
I too like to walk before breakfast but I wouldn't have gone out alone.[JA] 私も朝食前の 散歩はきだが ひとり歩きは ごめんこうむりたい And Then There Were None (1945)
Wonderful.[JA] 調だ The Gift (2015)
Do you mind if I sit down like this?[JA] この格で相席 してもいいかい? And Then There Were None (1945)
Okay.[CN] 快去吧  It Happened One Night (1934)
-Okay.[CN] 吧。 The Best Years of Our Lives (1946)
- Yes.[CN] - Rebecca (1940)
We all like the approbation of the public.[JA] 私たちは観客の称賛を And Then There Were None (1945)
Hurry, hurry, hurry! See the model home.[JA] さあ 大邸宅を きに壊してくれ Pinocchio (1940)
"Alan, we both love her,[JA] アラン 私たちは同じ人をきになった The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
きずき[すきずき, sukizuki] Geschmackssache [Add to Longdo]
[すく, suku] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
[このむ, konomu] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
人物[こうじんぶつ, koujinbutsu] gutmuetiger_Mensch [Add to Longdo]
奇心[こうきしん, koukishin] Neugier, Neugierde [Add to Longdo]
[こうい, koui] Wohlwollen, guter_Wille [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] netter_Kerl [Add to Longdo]
[こうぶつ, koubutsu] Leibgericht, Lieblingsspeise [Add to Longdo]
[こうしょく, koushoku] Wollust, Luesternheit, Geilheit [Add to Longdo]
調[こうちょう, kouchou] -gut, guenstig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top