Search result for

(63 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好-, *好*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[hǎo] (adj ) ดี
[hào] (vt ) ชอบ,รัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すき, suki] (adj) ชอบ, See also: A. 嫌い,
[このみ, konomi] (n) ความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ましい[このましい, konomashii] (adj) เป็นที่ปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ
奇心[こうきしん, koukishin] (n) ความอยากรู้อยากเห็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
[このむ, konomu] Thai: ชอบมากกว่า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (pref) good [Add to Longdo]
い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude [Add to Longdo]
い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
い子;いい子[いいこ, iiko] (n) good child [Add to Longdo]
い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself [Add to Longdo]
い仲[いいなか, iinaka] (n) love for one another [Add to Longdo]
い年[いいとし, iitoshi] (n) old enough [Add to Longdo]
[ずき, zuki] (adj-na,n) liking; fondness; love; (P) [Add to Longdo]
[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by) [Add to Longdo]
きこそ物の上手なれ[すきこそもののじょうずなれ, sukikosomononojouzunare] (exp) (id) What one likes, one will do well [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] to be fond of [Add to Longdo]
[hǎo bu hǎo, ㄏㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄏㄠˇ, ] (coll.) all right?; OK? [Add to Longdo]
不容易[hǎo bù róng yì, ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] very difficult; after all the trouble [Add to Longdo]
[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] quite a while [Add to Longdo]
久不见[hǎo jiǔ bu jiàn, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, / ] Long time no see [Add to Longdo]
[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, ] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead [Add to Longdo]
事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, / ] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones. [Add to Longdo]
[hǎo xiē, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄝ, ] a good deal of; quite a lot [Add to Longdo]
[hǎo sì, ㄏㄠˇ ㄙˋ, ] to seem; to be like [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Come off it!つけるな。
"Do you like cake?" "Yes, I do."「ケーキはおきですか」「はい、きです」
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれがきかどうかよくわかりませんでした。
"Do you like sports?" "Yes, I like baseball, among other things."「スポーツはきですか」「はい特に野球がきです」
"Do you like snakes?" "Of course not."「君はヘビがきですか」「もちろんきではありません」 [M]
"Yes, sir," said Tony.きです」とトニーは言った。
"Does he like music?" "Yes, he does."「彼は音楽がきですか」「はい、きです」
"She likes music." "So do I."「彼女は音楽がきだ」「私もそうだ」
"She likes music, doesn't she?" "So she does."「彼女は音楽がきではない」「そうだね」
"She doesn't like music." "Nor do I."「彼女は音楽がきではない」「私もきではない」
"Do you like traveling?" "So I do."「旅行がきですか」「その通りです」
Which do you like better, L.A. or New York?L.Aとニューヨークどちらがきですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lately, I like reading books.[JA] (女子高生2) 最近 本 きになってきたんだよね Emotions (2017)
My name is Hotaru. Thank you for choosing me.[CN] 您 我是编辑部的樱井 Emotions (2017)
-What a creep.[CN] -超笑的 Emotions (2017)
-I don't know.[CN] -真的 -超笑的 Emotions (2017)
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.[JA] 無駄な勘のよさと 余計な奇心のせいで Confrontation (2017)
Please live with me.[CN]  Emotions (2017)
But... then I fell in love with you.[JA] でも 途中からきになっちゃった Emotions (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (《飘忽不定的情感》道间慎 本年度销售冠军) (评热卖中) Emotions (2017)
It's all right.[CN] 只要让我陪在你身边就 Emotions (2017)
Do I need a reason to fall in love?[JA] きに理由なんかないよ Emotions (2017)
I was wondering if I stared at you long enough, would I fall in love with you?[JA] ひとみちゃんのこと ずっと見てたら きになったり すんのかなあと思って Emotions (2017)
I love books, so I'm working at a book store.[JA] 本がきだから本屋さん Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
きずき[すきずき, sukizuki] Geschmackssache [Add to Longdo]
[すく, suku] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
[このむ, konomu] gern_haben, moegen [Add to Longdo]
人物[こうじんぶつ, koujinbutsu] gutmuetiger_Mensch [Add to Longdo]
奇心[こうきしん, koukishin] Neugier, Neugierde [Add to Longdo]
[こうい, koui] Wohlwollen, guter_Wille [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] netter_Kerl [Add to Longdo]
[こうぶつ, koubutsu] Leibgericht, Lieblingsspeise [Add to Longdo]
[こうしょく, koushoku] Wollust, Luesternheit, Geilheit [Add to Longdo]
調[こうちょう, kouchou] -gut, guenstig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top