ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep quiet

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep quiet-, *keep quiet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep quiet[PHRV] พยายามเงียบ, See also: เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง
keep quiet[PHRV] เก็บเป็นความลับ, See also: ไม่เปิดเผย, Syn. keep mum, keep dark

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Keep quiet, fucking broad. - Stop it!เงียบ ร่วมเพศ กว้าง หยุดมัน I Spit on Your Grave (1978)
I hate to do this, but if you don't keep quiet, this whole thing's going to be shot.ผมไม่อยากทำอย่างนี้, แต่ถ้าคุณไม่เงียบไว้ ทั้งหมดนี่ จะถูกยิง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Look, I want you two to stay up here and keep quiet.มองฉันต้องการให้คุณทั้งสองจะอยู่ที่นี่และเก็บเงียบ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Hey, hey. It takes more energy to keep quiet than it does to speak the mind.ยังไงซะคุณได้เมาแน่ คุณมีอะไรจะพูด Day of the Dead (1985)
Just keep quiet and hang on!เงียบ ๆ ไว้เหอะ เกาะแน่น ๆ หล่ะ Akira (1988)
Mei, you should keep quietธอต้องอยู่เงียบๆสิ ได้เลย My Neighbor Totoro (1988)
I'll keep quiet.ฉันจะเงียบ Wild Reeds (1994)
You students abide by our decisions and keep quietนักเรียนของเราจัปฏิบัติตามการตัดสินใจของเราและจะอยู่เงียบ ๆ GTO (1999)
Tell him to keep quiet. He's in too deep.บอกเค้าไปว่า ว่าอย่าตอบอะไร โกหกจนเนียนแล้ว Death Has a Shadow (1999)
Sorry. Can you keep quiet for a whle?ไม่ล่ะ แต่ว่าเธอช่วยเก็บเงียบเรื่องนี้ระยะหนึ่งได้ไหม? Platonic Sex (2001)
- Get in there and keep quiet.- เข้าไปอยู่เงียบ ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Buddha, keep quiet.บูดา เงียบนะแก The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep quietDon't make noise, keep quiet.
keep quietHe told us to keep quiet.
keep quietKeep quiet!
keep quietKeep quiet.
keep quietKeep quiet in bed for a while.
keep quietKeep quiet last you should wake the baby.
keep quietLet's keep quiet.
keep quietOK, you keep quiet while we're in the store.
keep quietOur teacher demanded that we keep quiet.
keep quietPlease keep quiet.
keep quietSee to it that you keep quiet.
keep quietSo long as you keep quiet, you can stay in this room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet   
เย็บปาก[v. exp.] (yep pāk) EN: muzzle ; hut up ; stop speaking ; keep quiet ; remain silent ; be tongue-tied   FR: museler

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep quiet
   v 1: refrain from divulging sensitive information; keep quiet
      about confidential information; "Don't tell him any secrets
      --he cannot keep his mouth shut!" [syn: {keep quiet}, {shut
      one's mouth}, {keep one's mouth shut}] [ant: {babble},
      {babble out}, {blab}, {blab out}, {let the cat out of the
      bag}, {peach}, {sing}, {spill the beans}, {talk}, {tattle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top