Search result for

firma

(67 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firma-, *firma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firmament[N] ท้องฟ้า, See also: สวรรค์, นภากาศ, เวหา, Syn. sky, heaven
firmament[N] คนที่เป็นสุดยอดในสาขาหรือวงการนั้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firmament(เฟอร์'มะเมินทฺ) n. หลังคาสวรรค์,ท้องฟ้า
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง,ประกาศิต,กฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน,เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย,โรงพยาบาล,สถานที่พยาบาล,ร้านขายยา, Syn. hospital,dispensary
terra firma(เทอ'ระเฟอ'มะ) n. ดินแข็ง,ดินแน่น,ผืนดินที่แห้งterrain (ทะเรน',เทอ'เรน) n. ผืนดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet another glorious achievement in the whole firmament of starring moments for your brother Fabious.ความสำเร็จที่รุ่งโรจน์อีกเรื่องหนึ่ง ในบันทึกช่วงเวลาแห่งความสำเร็จทั้งหมด ของพี่ชายท่าน เจ้าชายฟาเบียส Your Highness (2011)
Sometimes even and want go to work all firmament.งั้นก็ดี ลุยกันเล้ย! Spellbound (2011)
My scheme is to persuade him to hire me as his amanuensis and aid him in the creation of a masterpiece, that goes shooting up through the musical firmament, eventually obliging Pater to admit that yes, the son he disinherited is none other than Robert Frobisher,Wеll fоr ѕtаrtеrѕ, yоu wоuld hаvе dіеd. Ι... Ι ѕhаll fіnd а wаy tо rераy yоu. Cloud Atlas (2012)
"they plucked stars from the firmamentโว้ว! Glease (2012)
I revolve like fish, a testicle in the firmament.ว่ายวนเยี่ยงมัจฉา ดั่งพวงสวรรค์บนนภา The Bod in the Pod (2012)
"Back on terra firma." Don't read them out.- "กลับสู่พสุธา" - อย่าอ่านออกเสียงสิ The Six Thatchers (2017)
The heavens declare the glory of the Bomb and the firmament showeth His handiwork.สวรรค์เเซ่ซ้องความเกรียงไกรของหัวรบ เเละการประทานจากหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let us brighten this firmament.รัศมีดาราจะพุ่งขึ้นจับท้องฟ้า The Bodyguard (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นภดล[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. พื้นฟ้า, ท้องฟ้า, นภา, Notes: (สันสกฤต)
นภมณฑล[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ท้องฟ้า, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (สันสกฤต)
นภา[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟ้า, ท้องฟ้า
นภาลัย[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟากฟ้า, กลางหาว, กลางเวหา, ฟ้า, ท้องฟ้า, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland   FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m]
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation   FR: confirmation [f]
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   
คลินิก = คลีนิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary   FR: clinique [f]
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle]   FR: [particule finale affirmative]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: land ; ground ; earth ; terra firma   FR: terre [f] ; sol [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMA    F ER1 M AH0
FIRMAN    F ER1 M AH0 N
FIRMANS    F ER1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmament    (n) (f @@1 m @ m @ n t)
firmaments    (n) (f @@1 m @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍天[cāng tiān, ㄘㄤ ㄊㄧㄢ, / ] firmament, #21,703 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] firmament; heaven, #24,514 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Firmament {n}; Sternenzelt {n}; Himmelszelt {n} | (am) Firmament {n}firmament | (in the) sky [Add to Longdo]
Firma {f}; Betrieb {m} | Firmen {pl}; Betriebe {pl} | erloschene Firma; im Handelsregister gelöschte Firmafirm; company | firms | defunct company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
一天[いってん, itten] (n) the whole sky; firmament [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation [Add to Longdo]
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 firma
  company; firm

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 firma
  signature

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Firma /firmaː/ 
  company; concern; employer; firm

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 firma
  1. company; firm(firmao)
  2. signature(subskribo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 firma /firma/
  company; firm

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 firma
  company; firm

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top