ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chancellor of the exchequer

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chancellor of the exchequer-, *chancellor of the exchequer*
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exchequer \Ex*cheq"uer\, n. [OE. escheker, OF. eichekier, fr.
   LL. scaccarium. See {Checker}, {Chess}, {Check}.]
   1. One of the superior courts of law; -- so called from a
    checkered cloth, which covers, or formerly covered, the
    table. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The exchequer was a court of law and equity. In the
      revenue department, it had jurisdiction over the
      proprietary rights of the crown against subjects; in
      the common law department, it administered justice in
      personal actions between subject and subject. A person
      proceeding against another in the revenue department
      was said to exchequer him. The judges of this court
      were one chief and four puisne barons, so styled. The
      Court of Exchequer Chamber sat as court of error in
      which the judgments of each of the superior courts of
      common law, in England, were subject to revision by the
      judges of the other two sitting collectively. Causes
      involving difficult questions of law were sometimes
      after argument, adjourned into this court from the
      other courts, for debate before judgment in the court
      below. Recent legislation in England (1880) has
      abolished the Court of Exchequer and the Court of
      Exchequer Chamber, as distinct tribunals, a single
      board of judiciary, the High Court of Justice, being
      established for the trial of all classes of civil
      cases. --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   2. The department of state having charge of the collection
    and management of the royal revenue. [Eng.] Hence, the
    treasury; and, colloquially, pecuniary possessions in
    general; as, the company's exchequer is low.
    [1913 Webster]
 
   {Barons of the exchequer}. See under {Baron}.
 
   {Chancellor of the exchequer}. See under {Chancellor}.
 
   {Exchequer bills} or {Exchequer bonds} (Eng.), bills of
    money, or promissory bills, issued from the exchequer by
    authority of Parliament; a species of paper currency
    emitted under the authority of the government, and bearing
    interest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chancellor \Chan"cel*lor\, n. [OE. canceler, chaunceler, F.
   chancelier, LL. cancellarius chancellor, a director of
   chancery, fr. L. cancelli lattices, crossbars, which
   surrounded the seat of judgment. See {Chancel}.]
   A judicial court of chancery, which in England and in the
   United States is distinctively a court with equity
   jurisdiction.
   [1913 Webster]
 
   Note: The chancellor was originally a chief scribe or
      secretary under the Roman emperors, but afterward was
      invested with judicial powers, and had superintendence
      over the other officers of the empire. From the Roman
      empire this office passed to the church, and every
      bishop has his chancellor, the principal judge of his
      consistory. In later times, in most countries of
      Europe, the chancellor was a high officer of state,
      keeper of the great seal of the kingdom, and having the
      supervision of all charters, and like public
      instruments of the crown, which were authenticated in
      the most solemn manner. In France a secretary is in
      some cases called a chancellor. In Scotland, the
      appellation is given to the foreman of a jury, or
      assize. In the present German empire, the chancellor is
      the president of the federal council and the head of
      the imperial administration. In the United States, the
      title is given to certain judges of courts of chancery
      or equity, established by the statutes of separate
      States. --Blackstone. Wharton.
      [1913 Webster]
 
   {Chancellor of a bishop} or {Chancellor of a diocese} (R. C.
    Ch. & ch. of Eng.), a law officer appointed to hold the
    bishop's court in his diocese, and to assist him in matter
    of ecclesiastical law.
 
   {Chancellor of a cathedral}, one of the four chief
    dignitaries of the cathedrals of the old foundation, and
    an officer whose duties are chiefly educational, with
    special reference to the cultivation of theology.
 
   {Chancellor of the Duchy of Lancaster}, an officer before
    whom, or his deputy, the court of the duchy chamber of
    Lancaster is held. This is a special jurisdiction.
 
   {Chancellor of a university}, the chief officer of a
    collegiate body. In Oxford, he is elected for life; in
    Cambridge, for a term of years; and his office is
    honorary, the chief duties of it devolving on the vice
    chancellor.
 
   {Chancellor of the exchequer}, a member of the British
    cabinet upon whom devolves the charge of the public income
    and expenditure as the highest finance minister of the
    government.
 
   {Chancellor of the order of the Garter} (or other military
    orders), an officer who seals the commissions and mandates
    of the chapter and assembly of the knights, keeps the
    register of their proceedings, and delivers their acts
    under the seal of their order.
 
   {Lord high chancellor of England}, the presiding judge in the
    court of chancery, the highest judicial officer of the
    crown, and the first lay person of the state after the
    blood royal. He is created chancellor by the delivery into
    his custody of the great seal, of which he becomes keeper.
    He is privy counselor by his office, and prolocutor of the
    House of Lords by prescription.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chancellor of the Exchequer
   n 1: the British cabinet minister responsible for finance [syn:
      {Chancellor of the Exchequer}, {Chancellor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top