ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

axe

AE1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axe-, *axe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axe(n) ขวาน, Syn. ax
axe(vt) ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. ax
axe(sl) กีต้าร์
axe wound(sl) ช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน, การตัด, การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน, ตัด, แยก, ทอน, ไล่ออก, ทำลายอย่างทารุณ
axenic(เอเซน'นิค) adj. ไร้เชื้อโรค, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน (germfree, uncontaminated)
axes(แอค' เซซ) พหูพจน์ของ axis หรือ axe
broadaxen. ขวานตัดไม้ซุง
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน, เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
poleaxe(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes

English-Thai: Nontri Dictionary
axe(n) ขวาน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย, ทำด้วยผ้าลินิน
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง, เหมือนขี้ผึ้ง, ซีดเหมือนผีตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axenicปลอดเชื้ออื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axes of reference; reference axesแกนอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axerolอะซีรอล [การแพทย์]
Axerophthalอะซีรอฟธอล, อะเซียรอฟธอล [การแพทย์]
Axerophthalmiaวิตะมินเอ [การแพทย์]
Axesขวาน [TU Subject Heading]
Axesแกน [การแพทย์]
Axes, Hard, Primitiveขวานกำปั้นแบบเริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wear black robes and carry axes to chop the wood to burn us.พวกมันใส่เสื้อคลุมสีดำและ ถือขวานตัดไม้เอาไว้เผาพวกเรา. Hocus Pocus (1993)
Grab the axe off the wall. Over there. Go!เอาขวานที่กำแพงตรงนั้นมา เร็ว Léon: The Professional (1994)
I'll kill all you Axe Gangsters!ฉันจะฆ่าพวกแก๊งค์ขวานซิ่งของแกให้หมด! Kung Fu Hustle (2004)
THE AXE GANGแก๊งขวานซิ่ง Kung Fu Hustle (2004)
The most feared of them all is the Axe Gang.กลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดนั้นก็คือ แก๊งค์ขวานซิ่ง Kung Fu Hustle (2004)
He's boss of the Axe Gang. Don't you see the two axes? We're bad guys.เขาคือหัวหน้าแก๊งขวานโหด แกไม่เห็น /ขวานคู่ /เราคือมาเฟีย Kung Fu Hustle (2004)
You want to play tough? The Axe Gang boss is napping in there.พวกเจ้าอยากลองดีงั้นเหรอ หัวหน้าแก๊งค์นอนอยู่ข้างในนี้นะ Kung Fu Hustle (2004)
I'm with the Axe Gang!ข้าเป็นคนของแก๊งค์ขวานซิ่งนะ Kung Fu Hustle (2004)
Axe Gang, my ass!แก๊งค์ขวานซิ่งเหรอ! Kung Fu Hustle (2004)
Insulting the Axe Gang! We'll show them.มาดูถูกแก๊งค์ขวานซิ่งของเรา ต้องแสดงให้เห็นซะบ้าง Kung Fu Hustle (2004)
The Axe Gang extends its respect!แก๊งขวานซิ่ง ขอคารวะด้วยใจ Kung Fu Hustle (2004)
We're here to deal with the Axe Gang and only the Axe Gang.ที่มาวันนี้ก็เพื่อมาคิดบัญชีกับแก๊งซ์ขวาน ไม่เกี่ยวข้องกับหัวล้านนะ Kung Fu Hustle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
axeHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
axeHe's gonna get axed.
axeI get the feeling you still have an axe to grind. If you've got something to say come on out and say it.
axeShe always has some axe to grind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวาน(n) axe, See also: ax, hatchet, tomahawk, Example: มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุออกจากกัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับตัด ฟัน ผ่า ถากไม้ ทำด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [ f ]
อักษะ[aksa] (n) EN: axis ; core  FR: axe [ m ]
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
ชำระภาษี[chamra phāsī] (v, exp) EN: pay up one's taxes  FR: payer la taxe
ได้รับการยกเว้นภาษี[dāirap kān yokwen phāsī] (v, exp) FR: être exonéré de taxe
ดิวตี้ฟรี[diūtī-frī] (adj) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes  FR: hors taxes ; détaxé
ฝนขวาน[fon khwān] (v, exp) EN: grind an axe
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
จำเพาะ[jamphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be limited  FR: centrer ; axer
แกน[kaēn] (n) EN: axle ; axis ; spindle  FR: axe [ m ] ; pivot [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AXE AE1 K S
AXED AE1 K S T
AXEL AE1 K S AH0 L
AXES AE1 K S IH2 Z
AXES AE1 K S IY2 Z
AXELRAD AE0 K S EH1 L R AH0 D
AXELROD AE1 K S AH0 L R AA2 D
AXELSEN AE0 K S EH1 L S AH0 N
AXELSON AE1 K S IH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axe (v) ˈæks (a1 k s)
Axel (n) ˈæksəl (a1 k s @ l)
axed (v) ˈækst (a1 k s t)
axes (v) ˈæksɪz (a1 k s i z)
axes (n) ˈæksiːz (a1 k s ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斧子[fǔ zi, ㄈㄨˇ ㄗ˙, ] axe; hatchet #48,161 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] axe #189,362 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] axe #451,420 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beilklinge { f }axe blade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆた, yuta] (adj-na) (arch) relaxed #2,868 [Add to Longdo]
納税[のうぜい, nouzei] (n, vs) payment of taxes; (P) #12,148 [Add to Longdo]
[おの, ono] (n) axe; hatchet #13,291 [Add to Longdo]
アクセル[akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) #13,714 [Add to Longdo]
租税[そぜい, sozei] (n) taxes; taxation; (P) #16,938 [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] (v5u, vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P) #17,795 [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n, vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv, adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating) [Add to Longdo]
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axe \Axe\, Axeman \Axe"man\, etc.
   See {Ax}, {Axman}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ax \Ax\, Axe \Axe\, ([a^]ks), n. [OE. ax, axe, AS. eax, [ae]x,
   acas; akin to D. akse, OS. accus, OHG. acchus, G. axt, Icel.
   ["o]x, ["o]xi, Sw. yxe, Dan. ["o]kse, Goth. aqizi, Gr.
   'axi`nh, L. ascia; not akin to E. acute.]
   A tool or instrument of steel, or of iron with a steel edge
   or blade, for felling trees, chopping and splitting wood,
   hewing timber, etc. It is wielded by a wooden helve or
   handle, so fixed in a socket or eye as to be in the same
   plane with the blade. The broadax, or carpenter's ax, is an
   ax for hewing timber, made heavier than the chopping ax, and
   with a broader and thinner blade and a shorter handle.
   [1913 Webster]
 
   Note: The ancient battle-ax had sometimes a double edge.
      [1913 Webster]
 
   Note: The word is used adjectively or in combination; as,
      axhead or ax head; ax helve; ax handle; ax shaft;
      ax-shaped; axlike.
      [1913 Webster]
 
   Note: This word was originally spelt with e, axe; and so also
      was nearly every corresponding word of one syllable:
      as, flaxe, taxe, waxe, sixe, mixe, pixe, oxe, fluxe,
      etc. This superfluous e is not dropped; so that, in
      more than a hundred words ending in x, no one thinks of
      retaining the e except in axe. Analogy requires its
      exclusion here.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The spelling ax is better on every ground, of
      etymology, phonology, and analogy, than axe, which has
      of late become prevalent." --New English Dict.
      (Murray).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axe
   n 1: an edge tool with a heavy bladed head mounted across a
      handle [syn: {ax}, {axe}]
   v 1: chop or split with an ax; "axe wood" [syn: {axe}, {ax}]
   2: terminate; "The NSF axed the research program and stopped
     funding it" [syn: {ax}, {axe}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AXE
     Application eXecution Environment
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 axe /aks/ 
  axis; axle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top