Search result for

แอก

(40 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอก-, *แอก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอก [N] oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
แอก [N] yoke, Count unit: อัน, ตัว, Thai definition: ส่วนของยานพาหนะบางชนิด เป็นไม้วางขวางบนคอวัว หรือควายที่ไถนา หรือเทียมคู่ลากเกวียน หรือรถ
แอกทิเนียม [N] actinium, See also: Ac, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 89 สัญลักษณ์ Ac เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1050 ํ ซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอกน. ไม้วางขวางบนคอวัวหรือควายใช้ไถนา คราดนา หรือเทียมเกวียน เป็นต้น
แอกโดยปริยายหมายถึงการถูกกดขี่ ในคำว่า ปลดแอก.
แอกทิเนียมน. ธาตุลำดับที่ ๘๙ สัญลักษณ์ Ac เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ ๑๐๕๐ ํซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ.
แอกน้อยน. ไม้ที่ผูกติดกับคันชักไถ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Agnathaแอกนาทา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Agnotozoicแอกโนโทโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acmiteแอกไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activated Sludge แอกทิเวเต็ดสลัดจ์, เอเอส. สลัดจ์ไวงาน
จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Aclarแอกล่าร์ [การแพทย์]
Actinแอกทิน, แอคติน [การแพทย์]
Actinobacillosisแอกติโนบาซิลโลซิส, โรค; แอคติโนบาซิลโลซิส [การแพทย์]
Actinobacillus Infectionsแอกติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ; แอคติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ [การแพทย์]
Actinomycosisแอกติโนไมโคซิส, โรค; เชื้อแอคติโนมัยโคซิส; แอคติโนไมโคซิส; เชื้อแอ็กติโนมัยโคซิส; แอคติโนมัยโคซิส; ลำไส้ใหญ่อักเสบจากเชื้อรา [การแพทย์]
Agglutininsแอกกลูตินิน, สาร; แอ็กกลูตินิน; แอนติบอดีย์ต่อผนังเซลล์ [การแพทย์]
Axis Cylinderแอกซิสไซลินเดอร์ [การแพทย์]
Axon Hillockแอกซอนฮิลลอค [การแพทย์]
Axon Reflexแอกซอนรีเฟลกซ์, ปฏิกิริยาแอกซอน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอก[n.] (aēk) EN: yoke   
แอกทิเนียม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium   FR: actinium [m]
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collar    [N] ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง), See also: แอก, Syn. torque, band
yoke    [N] แอก, See also: เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adnate(แอก' เนท) adj. ติดกับบางอย่าง (congenitally attached)
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
agama(แอก' กามา) n. กิ้งก่าจำพวก Agama
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
agaric(แอก' การิค' , อะการ์' ริค) n. เชื่อราจำพวกหนึ่ง, เห็ด
agate(แอก' กิท) n. หินโมรา, ต้วพิมพ์หล่อ (point 5.5)
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
collar(vt) ใส่ปลอกคอ,จับ,ใส่แอก
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด
yoke(vt) ใส่แอก,เอาไว้ใต้อำนาจ,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,กดขี่

Are you satisfied with the result?

Go to Top