Search result for

abandonment

(55 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abandonment-, *abandonment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandonment[N] การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She could have abandonment issues,เธออาจเคืองเรื่องถูกทิ้งก็ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- No, that's what I call abandonment.-เปล่าๆ นั่นเรียกว่าทิ้งกันต่างหาก Inkheart (2008)
You know, she's just a little preoccupied with abandonment issues.เธอว่ามันเป็นเรื่องการเข้าครอบครอง เรื่องการถูกทิ้ง London. Of Course (2009)
Maybe fear of abandonment speaks to his history. But eventually even an embalmed body will decay and he finds himself in need of new victims.แต่สุดท้ายแล้วศพที่ดองก็จะเสื่อม ทำให้เค้าต้องหาเหยื่อรายใหม่ Cold Comfort (2009)
I believe that as a reaction to the childhood traumas of abuse and abandonment,ผมคิดว่ามันเป็นผลมาจากวัยเด็ก ที่ถูกทำร้ายและทอดทิ้ง The Dwarf in the Dirt (2009)
Because of his abandonment, she kills herself.เพราะว่าเขาทิ้งเธอไป เธอฆ่าตัวตาย The Coffee Cup (2009)
How do you guys come up with "child abandonment"?คุณเป็นคนแบบไหนกัน ที่ทอดทิ้งเด็กได้? The Edge (2010)
We're probably looking for someone with severe abandonment issues.เราอาจกำลังมองหาใครบางคนที่ มีปมการถูกทิ้งรุนแรง Exit Wounds (2010)
Abandonment issue triggered by his father's recent death.ปมถูกทิ้งถูกกระตุ้นจาก การตายเมื่อเร็วๆ นี้ของพ่อเขา Exit Wounds (2010)
Wait a minute. You said the unsub has abandonment issues.เดี๋ยวก่อน คุณบอกว่าคนร้ายมีปมถูกทิ้ง Exit Wounds (2010)
The man that we're looking for has severe abandonment issues.ชายคนที่เราตามตัวมีปมถูกทิ้งอย่างแรง Exit Wounds (2010)
Talk about abandonment issues.พูดถึงปมถูกทิ้ง Exit Wounds (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การละทิ้ง[N] abandonment, See also: leave, desertion, Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก, Example: ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: การละด้วยวิธีทิ้ง
การสละ[N] abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจงใจละทิ้ง[n. exp.] (kān jongjai lathing) EN: voluntary abandonment   
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver   FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao) EN: abandonment of domicile   FR: abandon du domicile [m]
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment   
การสละ[n.] (kān sala) EN: abandonment   FR: abnégation [f]
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion   FR: abandon [m]
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   
การทิ้งคดี[n. exp.] (kān thing khadī) EN: abandonment of an action   
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing nāthī rātchakān) EN: abandonment of a public office   
การทอดทิ้ง[n.] (kān thøtthing) EN: desertion ; abandonment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABANDONMENT    AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T
ABANDONMENTS    AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandonment    (n) (@1 b a1 n d @ n m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Klagerücknahme {f}abandonment of action [Add to Longdo]
Niedergangsphase {f}abandonment stage [Add to Longdo]
Optionsaufgabe {f}abandonment of option [Add to Longdo]
Stellungsaufgabe {f}; Aufgabe einer Stellung {f}abandonment of position [Add to Longdo]
Wohnsitzaufgabe {f}; Aufgabe {f} des Wohnsitzesabandonment of domicile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
委付[いふ, ifu] (n,vs) abandonment (rights, property) [Add to Longdo]
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.) [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
遺棄罪[いきざい, ikizai] (n) abandonment [Add to Longdo]
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection [Add to Longdo]
棄捐[きえん, kien] (n,vs) donation; abandonment [Add to Longdo]
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation [Add to Longdo]
耕作放棄[こうさくほうき, kousakuhouki] (exp) abandonment of cultivation [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n,vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandonment \A*ban"don*ment\ (-ment), n. [Cf. F. abandonnement.]
   1. The act of abandoning, or the state of being abandoned;
    total desertion; relinquishment.
    [1913 Webster]
 
       The abandonment of the independence of Europe.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mar. Law) The relinquishment by the insured to the
    underwriters of what may remain of the property insured
    after a loss or damage by a peril insured against.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com. Law)
    (a) The relinquishment of a right, claim, or privilege, as
      to mill site, etc.
    (b) The voluntary leaving of a person to whom one is bound
      by a special relation, as a wife, husband, or child;
      desertion.
      [1913 Webster]
 
   4. Careless freedom or ease; abandon. [R.] --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandonment
   n 1: the act of giving something up [syn: {abandonment},
      {forsaking}, {desertion}]
   2: withdrawing support or help despite allegiance or
     responsibility; "his abandonment of his wife and children
     left them penniless" [syn: {desertion}, {abandonment},
     {defection}]
   3: the voluntary surrender of property (or a right to property)
     without attempting to reclaim it or give it away

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top