ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abjuration

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abjuration-, *abjuration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก, การล้มเลิก, การสละ, การถอนคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abjurationการบอกสละโดยสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abjurationการบอกสละโดยสาบาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abjuration of the realmการบอกสละประเทศโดยสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละทิ้งศาสนา[kān lathing sātsanā] (n, exp) FR: abjuration [ f ] ; apostasie [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abjuration (n) ˌæbʤuəʳrˈɛɪʃən (a2 b jh u@ r ei1 sh @ n)
abjurations (n) ˌæbʤuəʳrˈɛɪʃənz (a2 b jh u@ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宣誓[せんせい, sensei] (n, vs, adj-no) oath; abjuration; pledge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abjuration \Ab`ju*ra"tion\, n. [L. abjuratio: cf. F.
   abjuration.]
   1. The act of abjuring or forswearing; a renunciation upon
    oath; as, abjuration of the realm, a sworn banishment, an
    oath taken to leave the country and never to return.
    [1913 Webster]
 
   2. A solemn recantation or renunciation; as, an abjuration of
    heresy.
    [1913 Webster]
 
   {Oath of abjuration}, an oath asserting the right of the
    present royal family to the crown of England, and
    expressly abjuring allegiance to the descendants of the
    Pretender. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abjuration
   n 1: a disavowal or taking back of a previous assertion [syn:
      {retraction}, {abjuration}, {recantation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abjuration /abʒyʀasjɔ̃/ 
  abjuration; renunciation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top