ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abasement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abasement-, *abasement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
abasement(n) การลดตัว, การถ่อมตัว, การน้อม, การเสื่อมศักดิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If enduring such contemptible abasement is my future, หากการอนทนอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักเกียจ ข้าจะไม่อดทนอีกต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abasement (n) ˈəbˈɛɪsmənt (@1 b ei1 s m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfall { m }; Niedergang { m } | moralischer Verfallabasement | abasement of morality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失墜[しっつい, shittsui] (n, vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
卑下[ひげ, hige] (n, vs, adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abasement \A*base"ment\ ([.a]*b[=a]s"ment), n. [Cf. F.
   abaissement.]
   The act of abasing, humbling, or bringing low; the state of
   being abased or humbled; humiliation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abasement
   n 1: a low or downcast state; "each confession brought her into
      an attitude of abasement"- H.L.Menchken [syn: {abasement},
      {degradation}, {abjection}]
   2: depriving one of self-esteem [syn: {humiliation},
     {abasement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top