ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abjure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abjure-, *abjure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure(vt) บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abjure(vt) ยกเลิก, ล้มเลิก, สละ, ถอนคำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- John! - I abjure you!จอห์น ข้าขอขับไล่แก Demonology (2009)
I abjure you in the name of the spotless-ข้าขอขับไล่แก ในนามของ... Demonology (2009)
I abjure you.ฉันบอกเลิกเธอ อย่างเป็นทางการ Soul of Fire (2011)
I abjure you.ผมบอกเลิกคุณ เป็นทางการ And When I Die (2011)
Abjure this.ไล่ไปแล้ว Save Yourself (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้งศาสนา[lathing sātsanā] (v, exp) FR: abjurer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abjure (v) ˈəbʤˈuəʳr (@1 b jh u@1 r)
abjured (v) ˈəbʤˈuəʳd (@1 b jh u@1 d)
abjures (v) ˈəbʤˈuəʳz (@1 b jh u@1 z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abjure \Ab*jure"\, v. i.
   To renounce on oath. --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abjure \Ab*jure"\, v. t. [imp. & p. p. {Abjured}; p. pr. & vb.
   n. {Abjuring}.] [L. abjurare to deny upon oath; ab + jurare
   to swear, fr. jus, juris, right, law; cf. F. abjurer. See
   {Jury}.]
   1. To renounce upon oath; to forswear; to disavow; as, to
    abjure allegiance to a prince. To abjure the realm, is to
    swear to abandon it forever.
    [1913 Webster]
 
   2. To renounce or reject with solemnity; to recant; to
    abandon forever; to reject; repudiate; as, to abjure
    errors. "Magic I here abjure." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Renounce}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abjure
   v 1: formally reject or disavow a formerly held belief, usually
      under pressure; "He retracted his earlier statements about
      his religion"; "She abjured her beliefs" [syn: {abjure},
      {recant}, {forswear}, {retract}, {resile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top