ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tranquilizer

T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tranquilizer-, *tranquilizer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquilizer[N] ยาระงับประสาท, See also: ยากล่อมประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท,สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer,tranquilliser

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
will you marry me? now... these are high-compression tranquilizer pistols.ที่ว่า "อย่าถามว่าประเทศให้อะไรกับคุณ แต่จงถามว่า คุณให้อะไรกับประเทศบ้าง" คุณจะแต่งงานกับผมมั้ย? นี่เป็นปืนยิงยาสลบแรงสูง Spies Like Us (1985)
That's a tranquilizer so people don't get pissed...เพื่อผู้อื่นไม่ต้องเจ็บปวด เมื่อเวลาได้ยินความจริง คุณก็รู้ I Heart Huckabees (2004)
I need more powerful tranquilizers next time. Don't cry.คราวหน้าผมน่าจะทำให้คุณสลบไปนานกว่านี้หน่อย อย่าโวยวายสิ Saw (2004)
You got to be on tranquilizers to deal with a bitch like that.แกไม่ใช้ยาระงับประสาทคงอยู่กับยัยนี่ไม่ได้ Lonesome Jim (2005)
A friend of Fergus' was in the same way and the doctor put him on some tranquilizers.เฟอร์กัสมีเพื่อนที่เป็นแบบนี้ หมอสั่งยาระงับประสาทให้ มันช่วยได้ Faith Like Potatoes (2006)
What's that? Jill's even got me some tranquilizers.จิลซื้อยาระงับประสาทมาให้ผมด้วย Faith Like Potatoes (2006)
I thought tranquilizers would help, but they...ฉันนึกว่ายาระงับประสาทจะช่วยได้แต่... Faith Like Potatoes (2006)
Good. I chose a spinal epidural instead of a tranquilizer.ดี ผมเลือกยาบล๊อกหลังแทนยาระงับประสาท The British Invasion (2007)
She injected herself with enough tranquilizers to kill an adult rhinoceros.หล่อนฉีด ยาเข้าสู่ร่างกาย ฆ่าแรดตัวโตๆได้ American Duos (2007)
We had to give him several tranquilizers and then put him to sleep.เราต้องทำให้มันสงบลง ด้วยการให้ยานอนหลับ [Rec] (2007)
The only thing we're bringing Ted is a tranquilizer.เมื่อเขาทำแล้ว คุณอย่าลืม ขอบคุณที่เขาช่วยชีวิตซานดร้า Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Tranquilizer.ผมรู้ดี Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาระงับประสาท[N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant   FR: somnifère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANQUILIZER    T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0
TRANQUILIZERS    T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer, #48,655 [Add to Longdo]
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer; depressant; sedative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランキライザー[, torankiraiza-] (n) tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
精神安定剤[せいしんあんていざい, seishin'anteizai] (n) tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
麻酔銃[ますいじゅう, masuijuu] (n) tranquilizer gun; tranquiliser gun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tranquilizer \Tran"quil*i`zer\, Tranquillizer \Tran"quil*li`zer\
 , n.
   One who, or that which, tranquilizes.
   [1913 Webster] Tranquilizing

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquilizer
   n 1: a drug used to reduce stress or tension without reducing
      mental clarity [syn: {tranquilizer}, {tranquillizer},
      {tranquilliser}, {antianxiety agent}, {ataractic drug},
      {ataractic agent}, {ataractic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top